Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

20/428/19

29.01.2019 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

20/429/19

29.01.2019 r.

przyjęcia Planu Działań nr 2/2019 w sektorze zdrowia na rok 2019 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

20/430/19

29.01.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 239/4779/16 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

20/431/19

29.01.2019 r.

wyznaczenia przedstawiciela IZ RPO WP 2014-2020 do składu Komitetu Monitorującego PO PW 2014-2020.

20/432/19

29.01.2019 r.

powołania Zespołu Roboczego ds. opracowania - Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030.

20/433/19

29.01.2019 r.

zatwierdzenia Rocznego programu pracy Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie na 2019 rok.

20/434/19

29.01.2019 r.

ogłoszenia otwartego naboru na partnera do przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

20/435/19

29.01.2019 r.

powołania Komisji ds. oceny zgłoszeń w otwartym naborze na Partnera do przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

20/436/19

29.01.2019 r.

zmiany uchwały nr 422/8807/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólny RPO WP 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 422/8808/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą nr 459/9593/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r., uchwałą nr 483/10211/18 z dnia 16 października 2018 r. oraz uchwałą nr 3/45/18 z dnia 27 listopada 2018 r.

20/437/19

29.01.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0011/17, pn. „Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

20/438/19

29.01.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0054/16 pn. „Przebudowa i modernizacja zabytkowego Domu Ludowego w Jaszczwi” realizowanego przez Gminę Jedlicze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

20/439/19

29.01.2019 r.

rozwiązania Umów o dofinansowanie projektów Beneficjentów 3ELEVENS Sp. z o. o., Innowacyjna Delegacja Sp. z o. o., Conquest Polska Małgorzata Dudas oraz zmiany Uchwały   Nr 373/7837/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2017).

20/440/19

29.01.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0881/16 realizowanego przez BORIMEX ZK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

20/441/19

29.01.2019 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej Gminy Bukowsko.

20/442/19

29.01.2019 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej Gminy Wojaszówka.

20/443/19

29.01.2019 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej Gminy Bojanów.

20/444/19

29.01.2019 r.

przekazania urządzeń elektroenergetycznych powstałych w wyniku przebudowy kolizji energetycznych w ramach zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce na odcinku od miejscowości Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów” na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

20/445/19

29.01.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

20/446/19

29.01.2019 r.

powołania Zespołu ds. samooceny nadużyć finansowych oraz przyjęcie Regulaminu prac Zespołu ds. nadużyć finansowych działającego w Oddziale wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Podkarpackiego w Rzeszowie.

20/447/19

29.01.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności drogi koniecznej zapewniającej dojazd do Zespołu Pałacowo – Parkowego w Julinie.

20/448/19

29.01.2019 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Wilcza Wola, gmina Dzikowiec.

20/449/19

29.01.2019 r.

wyrażenia zgody na zaangażowanie środków Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na realizację zadania publicznego – powierzenia prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego.”

20/450/19

29.01.2019 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2019 roku.

20/451/19

29.01.2019 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2019 r.

20/452/19

29.01.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia w 2019 roku z Budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło na odcinku od granicy województw do stacji Jasło.