Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

21/453/19

05.02.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

21/454/19

05.02.2019 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0045/17 pt. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów” realizowanego przez Gminę Lesko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

21/455/19

05.02.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK. 03.01.00-18-0379/17 pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna”, realizowanego przez Miasto Krosno, w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

21/456/19

05.02.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0114/16 pn. „Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg”, realizowanego przez Gminę Baranów Sandomierski w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

21/457/19

05.02.2019 r.

rozwiązania za porozumieniem stron umowy najmu nr BI-I.041.26.2017/POPT z dnia 15 września 2017 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim a Województwem Podkarpackim.

21/458/19

05.02.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Rzeszowie wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

21/459/19

05.02.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wskazania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego kandydata do Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie.

21/460/19

05.02.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

21/461/19

05.02.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

21/462/19

05.02.2019 r.

wykonania działań promocyjnych podczas wydarzenia sportowego polegającego na próbie zdobycia, skacząc rowerem po schodach budynku Rondo1 w Warszawie.

21/463/19

05.02.2019 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy partnerskiej.

21/464/19

05.02.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 129/2799/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia sposobu wyłaniania przedsięwzięć promocyjno- wizerunkowych Województwa Podkarpackiego.

21/465/19

05.02.2019 r.

wyboru dyscyplin sportowych, podczas których zostaną zlecone działania promocyjne Województwa Podkarpackiego.

21/466/19

05.02.2019 r.

przyznania stypendiów sportowych w 2019 roku.

21/467/19

05.02.2019 r.

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu.

21/468/19

05.02.2019 r.

powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku.

21/469/19

05.02.2019 r.

ustalenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie Technik ortopeda w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle od roku szkolnego 2019/2020.

21/470/19

05.02.2019 r.

ustalenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie Technik elektroniki i informatyki medycznej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle od roku szkolnego 2019/2020.

21/471/19

05.02.2019 r.

wyrażenia zgody na zorganizowanie konferencji pod nazwą: „Żywność wysokiej jakości – produkty tradycyjne i regionalne nowe możliwości i rozwiązania”.

21/472/19

05.02.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

21/473/19

05.02.2019 r.

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady.

21/474/19

05.02.2019 r.

przyjęcia Planu Działań nr 3/2019 w sektorze zdrowia na rok 2019 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Zdrowotnego - Program Wczesnego Wykrywania Wad Rozwojowych „Zacznijmy razem podróż do bardziej przyjaznego i włączającego świata”.

21/475/19

05.02.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

21/476/19

05.02.2019 r.

planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

21/477/19

05.02.2019 r.

przeprowadzenia konkursu pn. „Promocja e-Administracji wśród mieszkańców Województwa Podkarpackiego”.

21/478/19

05.02.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

21/479/19

05.02.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

21/480/19

05.02.2019 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa w km 3+642 – 10+257. Expansion / rebulding of the regional road No. 885 Przemyśl – Hermanowice – State Border in km 3+642 – 10+257”.

21/481/19

05.02.2019 r.

przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

21/482/19

05.02.2019 r.

nieodpłatnego przekazania cymbałów na rzecz Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Kompanija” w Boguchwale.

21/483/19

05.02.2019 r.

powołania Komisji do oceny merytorycznej wniosków o stypendia twórcze oraz określenia Regulaminu pracy Komisji.

21/484/19

05.02.2019 r.

przeprowadzenia konsultacji projektu „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020”.

21/485/19

05.02.2019 r.

zmiany uchwały nr 20/446/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29.01.2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. samooceny nadużyć finansowych oraz przyjęcia Regulaminu prac Zespołu ds. nadużyć finansowych działającego w Oddziale wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Podkarpackiego w Rzeszowie.

21/486/19

05.02.2019 r.

organizacji szkolenia dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania.

21/487/19

05.02.2019 r.

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

21/488/19

05.02.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

21/489/19

05.02.2019 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023.

21/490/19

05.02.2019 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”.

21/491/19

05.02.2019 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”.

21/492/19

05.02.2019 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

21/493/19

05.02.2019 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 - 2020.

21/494/19

05.02.2019 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.

21/495/19

05.02.2019 r.

dofinansowania ze środków Województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w 2019 roku.

21/496/19

05.02.2019 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

21/497/19

05.02.2019 r.

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań.