Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

22/498/19

12.02.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

22/499/19

12.02.2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

22/500/19

12.02.2019 r.

zatwierdzenia Załącznika nr 1b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.

22/501/19

12.02.2019 r.

wskazania przedstawiciela Województwa Podkarpackiego do składu Rady rozwoju obszaru gospodarczego tworzonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Mielcu, zarządzającą Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec.

22/502/19

12.02.2019 r.

anulowania konkursu o dofinansowanie projektów nr RPPK.04.02.00-IZ.00-18-004/18 oraz uchylenia Uchwały Nr 476/10065/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami, typ 1, lit. b) i d), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

22/503/19

12.02.2019 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK. 05.01.00-18-0004/17-01, pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 Przeworsk do DK 94 (Gwizdaj)” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

22/504/19

12.02.2019 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0018/17 pn. „Przebudowa i rozbudowa Sanatorium Uzdrowiskowego Anna wraz z przebudową zabytkowego budynku fizykoterapii na obszarze Uzdrowiska Rymanów Zdrój”, realizowanego przez Uzdrowisko Rymanów S.A. w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

22/505/19

12.02.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0014/17 realizowanego przez PPHU " MARKO" Barbara Koziara w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

22/506/19

12.02.2019 r.

wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

22/507/19

12.02.2019 r.

przyjęcia Rekomendacji Województwa Podkarpackiego w obszarze e-Zdrowia na lata 2020-2025.

22/508/19

12.02.2019 r.

podziału środków finansowych.

22/509/19

12.02.2019 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

22/510/19

12.02.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

22/511/19

12.02.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

22/512/19

12.02.2019 r.

ogłoszenia otwartego konkursu w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” w 2019 roku.

22/513/19

12.02.2019 r.

wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu organizacyjnego Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

22/514/19

12.02.2019 r.

przyjęcia wzoru umowy o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

22/515/19

12.02.2019 r.

zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

22/516/19

12.02.2019 r.

współorganizacji obchodów XXXVIII rocznicy podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich.

22/517/19

12.02.2019 r.

odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

22/518/19

12.02.2019 r.

zlecenia realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2019.

22/519/19

12.02.2019 r.

przyznania dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2019.

22/520/19

12.02.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie”.

22/521/19

12.02.2019 r.

oświadczenia dotyczącego kwot dotacji udzielonych Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

22/522/19

12.02.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

22/523/19

12.02.2019 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

22/524/19

12.02.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pozakonkursowego pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

22/525/19

12.02.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Pani Alicji Haszczak Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

22/526/19

12.02.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Sanoku wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.

22/527/19

12.02.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Stalowej Woli wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

22/528/19

12.02.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Przemyślu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

22/529/19

12.02.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Mielcu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu.

22/530/19

12.02.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

22/531/19

12.02.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020.

22/532/19

12.02.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020.

22/533/19

12.02.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020.

22/534/19

12.02.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020.

22/535/19

12.02.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

22/536/19

12.02.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

22/537/19

12.02.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 rok.

22/538/19

12.02.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042.