Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

28/710/19

12.03.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

28/711/19

12.03.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

28/712/19

12.03.2019 r.

promocji Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji.

28/713/19

12.03.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

28/714/19

12.03.2019 r.

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym projektu Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

28/715/19

12.03.2019 r.

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

28/716/19

12.03.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0007/17 pn. „Dostosowanie pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim do aktualnych wymagań technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa” realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

28/717/19

12.03.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0006/17 pn. „Poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń medycznych w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu” realizowanego przez Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

28/718/19

12.03.2019 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2019 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

28/719/19

12.03.2019 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Organizacyjno - Prawny w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

28/720/19

12.03.2019 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

28/721/19

12.03.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

28/722/19

12.03.2019 r.

upoważnienia Koordynatora Biura Informacji o Funduszach Europejskich do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

28/723/19

12.03.2019 r.

wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zajęcia przez dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

28/724/19

12.03.2019 r.

przyznania nagrody Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu.

28/725/19

12.03.2019 r.

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formie pozaszkolnej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli w roku szkolnym 2018/2019.

28/726/19

12.03.2019 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego.

28/727/19

12.03.2019 r.

skierowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

28/728/19

12.03.2019 r.

wyrażenia Dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

28/729/19

12.03.2019 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

28/730/19

12.03.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

28/731/19

12.03.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

28/732/19

12.03.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

28/733/19

12.03.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

28/734/19

12.03.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

28/735/19

12.03.2019 r.

przyjęcia projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

28/736/19

12.03.2019 r.

wyrażenia opinii dotyczącej zniesienia urzędowych nazw obiektów fizjograficznych położonych w gm. Boguchwała.

28/737/19

12.03.2019 r.

udzielenia upoważnienia.

28/738/19

12.03.2019 r.

powołania Rady Społecznej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

28/739/19

12.03.2019 r.

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady.

28/740/19

12.03.2019 r.

powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

28/741/19

12.03.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1”.

28/742/19

12.03.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku przy ul. M. F. Focha 31 w Przemyślu”.

28/743/19

12.03.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

28/744/19

12.03.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/476/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

28/745/19

12.03.2019 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

28/746/19

12.03.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

28/747/19

12.03.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022

28/748/19

12.03.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

28/749/19

12.03.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042.