Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

38/970/19

16.04.2019 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ projektu 2 Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym i typ projektu 3 Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi RPO WP na lata 2014-2020.

38/971/19

16.04.2019 r.

wyboru projektów z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 424/8861/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r.

38/972/19

16.04.2019 r.

rozwiązania umowy nr RPPK.06.01.00-18-0010/17-00 z dnia 31 lipca 2018 r. o dofinansowanie projektu „Budowa urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego wraz z rozbudową zaplecza pobytowego i zakupem wyposażenia Górniczego Sanatorium Związkowego „Górnik” w Iwoniczu-Zdroju” realizowanego przez Konfederację Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

38/973/19

16.04.2019 r.

wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu nr RPPK.06.01.00-18-0022/17 z listy rezerwowej w ramach konkursu ogólnego nr RPPK.06.01.00-IZ.00-18-001/17 w osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działaniu 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały Nr 413/8638/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2018 r.

38/974/19

16.04.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0046/16, pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców Dębicy, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług”, realizowanego przez Gminę Miasto Dębica, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

38/975/19

16.04.2019 r.

rozwiązania umowy nr RPPK.03.02.00-18-0027/16-00 z dnia 19 grudnia 2016 r. o dofinansowanie projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo – wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE” realizowanego przez Powiat Jarosławski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

38/976/19

16.04.2019 r.

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.04.01-18-0120/17 realizowanego przez MIK – TRANS S.C. Maciej Mikrut, Jarosław Mikrut oraz zmiany Uchwały nr 330/7085/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2016).

38/977/19

16.04.2019 r.

wskazania kandydata Województwa Podkarpackiego do Zarządu międzynarodowego zrzeszenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS”.

38/978/19

16.04.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 21/453/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r.

38/979/19

16.04.2019 r.

nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego.

38/980/19

16.04.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Media-Sys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

38/981/19

16.04.2019 r.

wyboru zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”.

38/982/19

16.04.2019 r.

przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019.

38/983/19

16.04.2019 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu Województwa Podkarpackiego dla uczelni w 2019 roku.

38/984/19

16.04.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

38/985/19

16.04.2019 r.

współorganizacji XX Festiwalu Kwiatów w Albigowej.

38/986/19

16.04.2019 r.

wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie wyposażenia związanego z nieruchomością Województwa Podkarpackiego położoną w Sanoku przy ul. Piłsudskiego.

38/987/19

16.04.2019 r.

wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej w budynku Pałacu Myśliwskiego w Tarnobrzegu. 

38/988/19

16.04.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

38/989/19

16.04.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/476/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

38/990/19

16.04.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie jako Lidera do realizacji projektu konkursowego: „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

38/991/19

16.04.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy międzyregionalnej między Województwem Podkarpackim (Rzeczpospolita Polska) a Województwem Maramuresz (Rumunia).

38/992/19

16.04.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2019.

38/993/19

16.04.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „English4You” przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

38/994/19

16.04.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zwrotu darowizny nieruchomości położnej w Jarosławiu.

38/995/19

16.04.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziałów w nieruchomościach położonych w Łańcucie na rzecz Powiatu Łańcuckiego.

38/996/19

16.04.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 rok.

38/997/19

16.04.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042.