Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

39/998/19

23.04.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

39/999/19

23.04.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie za 2018 r.

39/1000/19

23.04.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie za 2018 r.

39/1001/19

23.04.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu za 2018 r.

39/1002/19

23.04.2019 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu za 2018 r.

39/1003/19

23.04.2019 r.

przekazania oświetlenia wybudowanego w ramach zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” na rzecz Miasta i Gminy Oleszyce.

39/1004/19

23.04.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

39/1005/19

23.04.2019 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Strzyżów.

39/1006/19

23.04.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

39/1007/19

23.04.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

39/1008/19

23.04.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

39/1009/19

23.04.2019 r.

zawarcia umowy dotyczącej współdziałania przy usuwaniu szkód mogących powstać na skutek prowadzenia wzmożonego ruchu pojazdów wysokotonażowych oraz wynikającego z niego zwiększenia obciążeń występujących na drogach wojewódzkich w związku z realizacją zadania pn.: „Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzega Wisła Etap 2”.

39/1010/19

23.04.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

39/1011/19

23.04.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

39/1012/19

23.04.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

39/1013/19

23.04.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

39/1014/19

23.04.2019 r.

złożenia oświadczenia o zachowaniu trwałości projektu realizowanego przez „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1. Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

39/1015/19

23.04.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

39/1016/19

23.04.2019 r.

przedstawienia korekty sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2018.

39/1017/19

23.04.2019 r.

wstrzymania stypendium sportowego dla zawodnika.

39/1018/19

23.04.2019 r.

wyrażenia Dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

39/1019/19

23.04.2019 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2019 roku.

39/1020/19

23.04.2019 r.

przyznania nagrody Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu.

39/1021/19

23.04.2019 r.

współorganizacji konkursu pn. „Na najlepszy i oryginalny produkt tradycyjny charakterystyczny dla powiatu dębickiego”.

39/1022/19

23.04.2019 r.

odwołania pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

39/1023/19

23.04.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 21/495/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie dofinansowania ze środków Województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w 2019 roku.

39/1024/19

23.04.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

39/1025/19

23.04.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

39/1026/19

23.04.2019 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.