Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

41/1028/19

30.04.2019 r.

zawarcia porozumienia.

41/1029/19

30.04.2019 r.

przyjęcia wzoru umowy w sprawie integracji systemu informatycznego Jednostki z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej – RCIM.

41/1030/19

30.04.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.01.00-18-0027/17 pn. „Budowa mostu (JNI 01024793) przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny wraz z dojazdami”, realizowanego przez Powiat Dębicki, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

41/1031/19

30.04.2019 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0111/16, pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie”, realizowanego przez Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

41/1032/19

30.04.2019 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym dla typu projektów: Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie RPO WP na lata 2014 – 2020.

41/1033/19

30.04.2019 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla typu projektów: Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie RPO WP na lata 2014 – 2020.

41/1034/19

30.04.2019 r.

przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

41/1035/19

30.04.2019 r.

przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2019 roku.

41/1036/19

30.04.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

41/1037/19

30.04.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

41/1038/19

30.04.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

41/1039/19

30.04.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

41/1040/19

30.04.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

41/1041/19

30.04.2019 r.

zatwierdzenia konkursu na dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

41/1042/19

30.04.2019 r.

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

41/1043/19

30.04.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

41/1044/19

30.04.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2019 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę.

41/1045/19

30.04.2019 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

41/1046/19

30.04.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

41/1047/19

30.04.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

41/1048/19

30.04.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

41/1049/19

30.04.2019 r.

przystąpienia do opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska transportów odpadów.

41/1050/19

30.04.2019 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”.

41/1051/19

30.04.2019 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2019 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

41/1052/19

30.04.2019 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”.

41/1053/19

30.04.2019 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2019 zadań publicznych określonych w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020”.

41/1054/19

30.04.2019 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.

41/1055/19

30.04.2019 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020”.

41/1056/19

30.04.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

41/1057/19

30.04.2019 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

41/1058/19

30.04.2019 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2019 r.

41/1059/19

30.04.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/476/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

41/1060/19

30.04.2019 r.

przekazania sprawozdania finansowego za 2018 r. Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.