Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

42/1061/19

09.05.2019 r.

zatwierdzenia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

42/1062/19

09.05.2019 r.

aktualizacji wzoru Sprawozdania kwartalnego z realizacji Projektu.

42/1063/19

09.05.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 27/673/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Prace B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-010/18 – edycja III).

42/1064/19

09.05.2019 r.

zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.3 „Promowanie przedsiębiorczości”, typ projektu „Inkubatory przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 - nabór nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-008/18 (edycja II).

42/1065/19

09.05.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0048/17 realizowanego przez SPLAST KROSNO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

42/1066/19

09.05.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.01.00-18-0001/18 realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski, w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

42/1067/19

09.05.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

42/1068/19

09.05.2019 r.

organizacji wydarzenia „II Karpackie Dni Dobrosąsiedztwa – Spotkanie Regionów Karpackich”.

42/1069/19

09.05.2019 r.

złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w Spółce MEDIA-SYS Sp. z o.o.

42/1070/19

09.05.2019 r.

złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia udziału w Spółce MEDIA-SYS Sp. z o.o.

42/1071/19

09.05.2019 r.

złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w Spółce MEDIA-SYS Sp. z o.o.

42/1072/19

09.05.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

42/1073/19

09.05.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

42/1074/19

09.05.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

42/1075/19

09.05.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 38/981/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”.

42/1076/19

09.05.2019 r.

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.

42/1077/19

09.05.2019 r.

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

42/1078/19

09.05.2019 r.

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu.

42/1079/19

09.05.2019 r.

podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2019.

42/1080/19

09.05.2019 r.

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 36/939/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

42/1081/19

09.05.2019 r.

wydania opinii dotyczącej Projektu planu rozwoju pn.: „KRAJOWY DZIESIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SYSTEMU PRZESYŁOWEGO; PLAN ROZWOJU W ZAKRESIE ZASPOKOJENIA OBECNEGO I PRZYSZŁEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA PALIWA GAZOWE NA LATA 2020-2029; Warszawa, marzec 2019 r.” dla przedsiębiorstwa energetycznego Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie.

42/1082/19

09.05.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na wynajęcie ambulansu ratunkowego.

42/1083/19

09.05.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na przekazanie ruchomych aktywów trwałych.

42/1084/19

09.05.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie ruchomych aktywów trwałych.

42/1085/19

09.05.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zdanie pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.

42/1086/19

09.05.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

42/1087/19

09.05.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/476/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

42/1088/19

09.05.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

42/1089/19

09.05.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie.

42/1090/19

09.05.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w prawo własności tych gruntów.