Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

44/1093/19

14.05.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

44/1094/19

14.05.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

44/1095/19

14.05.2019 r.

akceptacji Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2019/2020 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

44/1096/19

14.05.2019 r.

przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2019/2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

44/1097/19

14.05.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

44/1098/19

14.05.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0009/17 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołoszów, Gmina Radymno – II etap z rozbudową oczyszczalni w Świętem”, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

44/1099/19

14.05.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0475/17 pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej”, realizowanego przez SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWĄ "PAX-NAFTOBUDOWA", w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

44/1100/19

14.05.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.03.00-18-0004/18 realizowanego przez Gminę Miasto Krosno, w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

44/1101/19

14.05.2019 r.

przedstawienia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.

44/1102/19

14.05.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

44/1103/19

14.05.2019 r.

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu pn. Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w roku 2019.

44/1104/19

14.05.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

44/1105/19

14.05.2019 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”.

44/1106/19

14.05.2019 r.

przekazania oświetlenia wybudowanego w ramach zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” na rzecz Gminy Miasta Lubaczów.

44/1107/19

14.05.2019 r.

wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia wierzytelności z umowy zawartej z Województwem Podkarpackim a Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. na Bank Pekao S.A.

44/1108/19

14.05.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

44/1109/19

14.05.2019 r.

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formie pozaszkolnej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w roku szkolnym 2018/2019.

44/1110/19

14.05.2019 r.

zatwierdzenia zmian w planach finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

44/1111/19

14.05.2019 r.

przedstawienia korekty sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa za rok 2018.

44/1112/19

14.05.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej w budynku Pałacu Myśliwskiego w Tarnobrzegu.  

44/1113/19

14.05.2019 r.

wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.

44/1114/19

14.05.2019 r.

powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”.

44/1115/19

14.05.2019 r.

wyrażenia zgody na zorganizowanie konferencji rolniczej podczas której odbędzie się powołanie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego na lata 2019-2023 w ramach zadania: Organizacja, współudział i uczestnictwo w konkursach szkoleniach i konferencjach o tematyce rolniczej.

44/1116/19

14.05.2019 r.

zatwierdzenia listy rankingowej wniosków złożonych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

44/1117/19

14.05.2019 r.

realizacji działania 8 Plan Komunikacyjny Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

44/1118/19

14.05.2019 r.

złożenia wniosków o udzielenie dotacji na zadania polegające na opracowaniu programów ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów oraz dla strefy podkarpackiej.

44/1119/19

14.05.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie ruchomych aktywów trwałych.

44/1120/19

14.05.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.

44/1121/19

14.05.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/85/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

44/1122/19

14.05.2019 r.

promocji społeczeństwa informacyjnego podczas obchodów „Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - Podkarpacie 2019”.

44/1123/19

14.05.2019 r.

zmiany Uchwały nr 41/1029/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy w sprawie integracji systemu informatycznego Jednostki z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej – RCIM oraz zmiany innych uchwał.

44/1124/19

14.05.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

44/1125/19

14.05.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Przecław.

44/1126/19

14.05.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Radymno.

44/1127/19

14.05.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr LIII/894/18 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej na rzecz Skarbu Państwa.

44/1128/19

14.05.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

44/1129/19

14.05.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

44/1130/19

14.05.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

44/1131/19

14.05.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

44/1132/19

14.05.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042.