Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

45/1133/19

20.05.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu występowania przez mieszkańców Województwa Podkarpackiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

45/1134/19

20.05.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Programu i szczegółowych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

45/1135/19

20.05.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.

45/1136/19

20.05.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

45/1137/19

20.05.2019 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

45/1138/19

20.05.2019 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042.

45/1139/19

20.05.2019 r.

złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w Spółce MEDIA-SYS Sp. z o.o.

45/1140/19

20.05.2019 r.

złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w Spółce MEDIA-SYS Sp. z o.o.