Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

46/1141/19

21.05.2019 r.

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

46/1142/19

21.05.2019 r.

wpisania programu rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

46/1143/19

21.05.2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 20/432/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania   Zespołu Roboczego ds. opracowania Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030.

46/1144/19

21.05.2019 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0003/17, pn. „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów - Bełżec” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

46/1145/19

21.05.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0026/16 pn. „Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów-budowa kanalizacji sanitarnej – etap III wraz z budową, przebudową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie” realizowanego przez Gminę Miejską Dynów w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

46/1146/19

21.05.2019 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0081/16, pn. „Renowacja zabytkowej części Domu Kultury Śnieżka w Dębicy” realizowanego przez Gminę Miasta Dębica w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

46/1147/19

21.05.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0022/17 pn. „Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego poprzez rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystycznorekreacyjnej w Zakładzie Przyrodoleczniczym i Domu Zdrojowym w Uzdrowisku Horyniec”, realizowanego przez Uzdrowisko Horyniec Sp. z o. o. w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

46/1148/19

21.05.2019 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2019 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

46/1149/19

21.05.2019 r.

przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.

46/1150/19

21.05.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

46/1151/19

21.05.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

46/1152/19

21.05.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

46/1153/19

21.05.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

46/1154/19

21.05.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 41/1034/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

46/1155/19

21.05.2019 r.

zmiany Uchwały nr 227/4601/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie pełnomocnictwa, zmienionej Uchwałą nr 275/5496/17 z dnia 21 lutego 2017 r.

46/1156/19

21.05.2019 r.

wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego.

46/1157/19

21.05.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

46/1158/19

21.05.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

46/1159/19

21.05.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

46/1160/19

21.05.2019 r.

zmiany uchwały Nr 191/3904/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

46/1161/19

21.05.2019 r.

zmiany składu osobowego oraz Regulaminu Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 powołanej uchwałą Nr 174/3555/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 maja 2016 r. z późn. zm.

46/1162/19

21.05.2019 r.

powołania Komisji Nagród oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji.

46/1163/19

21.05.2019 r.

zatwierdzenia listy ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla Konkursu nr 3/2019 ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2019 r.

46/1164/19

21.05.2019 r.

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego zadania pn. „Zakup i wymiana aparatury medycznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

46/1165/19

21.05.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

46/1166/19

21.05.2019 r.

zmiany uchwały nr 41/1055/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodzinyi Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020”.

46/1167/19

21.05.2019 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Szkolenie wolontariuszy i pracowników ośrodków pomocy społecznej w zakresie metod pracy środowiskowej z osobami i rodzinami zagrożonymi alkoholizmem oraz przemocą w rodzinie” przez Stowarzyszenie Dla Równości z Draganowej.

46/1168/19

21.05.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.