Numer Uchwały:

Data posiedzenia:

Przedmiot - w sprawie:

63/1567/19

23.07.2019 r.

ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego.

63/1568/19

23.07.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

63/1569/19

23.07.2019 r.

przyjęcia zaktualizowanego Regulaminu Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020).

63/1570/19

23.07.2019 r.

sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w wyborze do dofinansowania projektu nr RPPK.06.04.04-18-0001/19 pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 6.4.4 Instytucje popularyzujące naukę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

63/1571/19

23.07.2019 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

63/1572/19

23.07.2019 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

63/1573/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 44/1095/19 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie akceptacji Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2019/2020 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

63/1574/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 44/1096/19 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2019/2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

63/1575/19

23.07.2019 r.

zmiany uchwały nr 333/7164/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwałą nr 340/7331/17 z dnia 19 września 2017 r., uchwałą nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r., uchwałą nr 452/9442/18 z dnia 10 lipca 2018 r., uchwałą nr 485/10258/18 z dnia 23 października 2018 r., uchwałą nr 3/44/18 z dnia 27 listopada 2018 r. oraz uchwałą nr 62/1518/19 z dnia 16 lipca 2019 r.

63/1576/19

23.07.2019 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP 2014-2020.

63/1577/19

23.07.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.04.00-18-0006/16 pn. „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec” realizowanego przez Gminę Miejską Mielec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

63/1578/19

23.07.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0016/17 pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu”, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

63/1579/19

23.07.2019 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0001/17, pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy" realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno - Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w ramach osi priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

63/1580/19

23.07.2019 r.

rozwiązania Umowy o dofinansowanie Projektu Beneficjenta MEDINFO JUMP Sp. z o.o. oraz zmiany Uchwały Nr 373/7837/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2017).

63/1581/19

23.07.2019 r.

rozwiązania Umowy o dofinansowanie Projektu Beneficjenta AZX EUROPE Sp. z o.o. oraz zmiany Uchwały Nr 373/7837/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2017).

63/1582/19

23.07.2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 372/7810/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

63/1583/19

23.07.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa procesowego przed Sądem Najwyższym.

63/1584/19

23.07.2019 r.

zmiany uchwały Nr 227/4594/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przyjęcia listy projektów zawieszonych w RPO WP na lata 2007-2013, zmienionej uchwałą Nr 251/5034/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. oraz uchwałą Nr 353/7484/17 z dnia 17 października 2017 r.

63/1585/19

23.07.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

63/1586/19

23.07.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2019 r. realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.

63/1587/19

23.07.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

63/1588/19

23.07.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

63/1589/19

23.07.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 41/1034/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

63/1590/19

23.07.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

63/1591/19

23.07.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 41/1035/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2019 roku.

63/1592/19

23.07.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 40/1027/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2019 roku.

63/1593/19

23.07.2019 r.

zmiany uchwały Nr 24/568/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988”.

63/1594/19

23.07.2019 r.

zmiany uchwały Nr 24/570/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.

63/1595/19

23.07.2019 r.

zmiany uchwały Nr 44/1105/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”.

63/1596/19

23.07.2019 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R”.

63/1597/19

23.07.2019 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska”.

63/1598/19

23.07.2019 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S 19 Podgórze”.

63/1599/19

23.07.2019 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Jeżowe.

63/1600/19

23.07.2019 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zaliczenia nowego odcinka drogi do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu dębickiego.

63/1601/19

23.07.2019 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia odcinków dróg powiatowych swojej kategorii na terenie powiatu ropczycko – sędziszowskiego celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.

63/1602/19

23.07.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

63/1603/19

23.07.2019 r.

podpisania porozumienia z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów w zakresie wdrażania systemów teleinformatycznych i e-usług.

63/1604/19

23.07.2019 r.

uchylająca uchwałę nr 19/420/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas XV edycji Międzynarodowych Mistrzostw Polski Psich Zaprzęgów „W Krainie Wilka”.

63/1605/19

23.07.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2019 r.

63/1606/19

23.07.2019 r.

wyrażenia zgody na wysyłanie pocztą elektroniczną przez Zarząd Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. zawiadomień o zwoływaniu Zgromadzeń Wspólników.

63/1607/19

23.07.2019 r.

wyrażenia zgody na przeprowadzenie promocji „Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II” w ramach Kampanii informacyjno - promocyjnej oraz szkoleniowo – informacyjnej (promocja produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych i zdrowotnych oraz sposobu ich wytwarzania ukierunkowane na edukację konsumenta).

63/1608/19

23.07.2019 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

63/1609/19

23.07.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 rok.

63/1610/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie współorganizacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2019.  

63/1611/19

23.07.2019 r.

upoważnienia dla dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

63/1612/19

23.07.2019 r.

upoważnienia dla dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

63/1613/19

23.07.2019 r.

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formie pozaszkolnej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w roku szkolnym 2019/2020.

63/1614/19

23.07.2019 r.

ustalenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie Technik farmaceutyczny w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli od roku szkolnego 2019/2020.

63/1615/19

23.07.2019 r.

jednostronnego rozwiązania umowy Nr EN-II/S/45/46/2018 o przyznanie stypendium w ramach programu pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

63/1616/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 48/1202/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 r. Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich.

63/1617/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/90/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu.

63/1618/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/91/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie.

63/1619/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/92/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie, zmienioną Uchwałą Nr 55/1381/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 czerwca 2019 r.

63/1620/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/93/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu.

63/1621/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/94/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie, zmienionej Uchwałą Nr 55/1380/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 czerwca 2019 r.

63/1622/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/95/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju.

63/1623/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/85/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, zmienioną Uchwałą Nr 44/1121/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 maja 2019 r.

63/1624/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/96/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach.

63/1625/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/87/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej.

63/1626/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/88/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej.

63/1627/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/89/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej.

63/1628/19

23.07.2019 r.

przyjęcia Planu Działań nr 4/2019 w sektorze zdrowia na rok 2019 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

63/1629/19

23.07.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Wymiana wyeksploatowanego aparatu USG w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

63/1630/19

23.07.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 60/1454/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

63/1631/19

23.07.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

63/1632/19

23.07.2019 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

63/1633/19

23.07.2019 r.

przyjęcia założeń i zasad oraz trybu prac nad opracowaniem projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 rok.

63/1634/19

23.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Podkarpackie jednego udziału w Spółce NSS NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

63/1635/19

23.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 90 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1567_19.pdf)Uchwała Nr 63_1567_19.pdf1470 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1568_19.pdf)Uchwała Nr 63_1568_19.pdf495 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1569_19.pdf)Uchwała Nr 63_1569_19.pdf14483 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1570_19.pdf)Uchwała Nr 63_1570_19.pdf420 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1571_19.pdf)Uchwała Nr 63_1571_19.pdf23274 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1572_19.pdf)Uchwała Nr 63_1572_19.pdf23861 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1573_19.pdf)Uchwała Nr 63_1573_19.pdf10934 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1574_19.pdf)Uchwała Nr 63_1574_19.pdf31233 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1575_19.pdf)Uchwała Nr 63_1575_19.pdf5698 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1576_19.pdf)Uchwała Nr 63_1576_19.pdf2296 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1577_19.pdf)Uchwała Nr 63_1577_19.pdf2545 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1578_19.pdf)Uchwała Nr 63_1578_19.pdf2558 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1579_19.pdf)Uchwała Nr 63_1579_19.pdf2319 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1580_19.zip)Uchwała Nr 63_1580_19.zip4836 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1581_19.zip)Uchwała Nr 63_1581_19.zip4076 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1582_19.pdf)Uchwała Nr 63_1582_19.pdf1585 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1583_19.pdf)Uchwała Nr 63_1583_19.pdf416 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1584_19.pdf)Uchwała Nr 63_1584_19.pdf729 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1585_19.pdf)Uchwała Nr 63_1585_19.pdf464 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1586_19.pdf)Uchwała Nr 63_1586_19.pdf5477 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1587_19.pdf)Uchwała Nr 63_1587_19.pdf732 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1588_19.pdf)Uchwała Nr 63_1588_19.pdf626 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1589_19.pdf)Uchwała Nr 63_1589_19.pdf751 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1590_19.pdf)Uchwała Nr 63_1590_19.pdf1233 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1591_19.pdf)Uchwała Nr 63_1591_19.pdf701 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1592_19.pdf)Uchwała Nr 63_1592_19.pdf695 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1593_19.pdf)Uchwała Nr 63_1593_19.pdf462 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1594_19.pdf)Uchwała Nr 63_1594_19.pdf507 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1595_19.pdf)Uchwała Nr 63_1595_19.pdf488 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1596_19.pdf)Uchwała Nr 63_1596_19.pdf401 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1597_19.pdf)Uchwała Nr 63_1597_19.pdf405 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1598_19.pdf)Uchwała Nr 63_1598_19.pdf420 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1599_19.pdf)Uchwała Nr 63_1599_19.pdf400 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1600_19.pdf)Uchwała Nr 63_1600_19.pdf393 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1601_19.pdf)Uchwała Nr 63_1601_19.pdf383 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1602_19.pdf)Uchwała Nr 63_1602_19.pdf2326 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1603_19.pdf)Uchwała Nr 63_1603_19.pdf332 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1604_19.pdf)Uchwała Nr 63_1604_19.pdf371 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1605_19.pdf)Uchwała Nr 63_1605_19.pdf5707 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1606_19.pdf)Uchwała Nr 63_1606_19.pdf290 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1607_19.pdf)Uchwała Nr 63_1607_19.pdf397 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1608_19.pdf)Uchwała Nr 63_1608_19.pdf1169 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1609_19.pdf)Uchwała Nr 63_1609_19.pdf7215 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1610_19.pdf)Uchwała Nr 63_1610_19.pdf312 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1611_19.pdf)Uchwała Nr 63_1611_19.pdf315 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1612_19.pdf)Uchwała Nr 63_1612_19.pdf317 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1613_19.pdf)Uchwała Nr 63_1613_19.pdf344 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1614_19.pdf)Uchwała Nr 63_1614_19.pdf354 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1615_19.pdf)Uchwała Nr 63_1615_19.pdf372 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1616_19.pdf)Uchwała Nr 63_1616_19.pdf1280 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1617_19.pdf)Uchwała Nr 63_1617_19.pdf1277 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1618_19.pdf)Uchwała Nr 63_1618_19.pdf1232 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1619_19.pdf)Uchwała Nr 63_1619_19.pdf1282 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1620_19.pdf)Uchwała Nr 63_1620_19.pdf1281 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1621_19.pdf)Uchwała Nr 63_1621_19.pdf1335 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1622_19.pdf)Uchwała Nr 63_1622_19.pdf1265 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1623_19.pdf)Uchwała Nr 63_1623_19.pdf1594 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1624_19.pdf)Uchwała Nr 63_1624_19.pdf1285 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1625_19.pdf)Uchwała Nr 63_1625_19.pdf1254 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1626_19.pdf)Uchwała Nr 63_1626_19.pdf1267 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1627_19.pdf)Uchwała Nr 63_1627_19.pdf1277 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1628_19.pdf)Uchwała Nr 63_1628_19.pdf9941 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1629_19.pdf)Uchwała Nr 63_1629_19.pdf2317 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1630_19.pdf)Uchwała Nr 63_1630_19.pdf378 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1631_19.pdf)Uchwała Nr 63_1631_19.pdf2980 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1632_19.pdf)Uchwała Nr 63_1632_19.pdf990 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1633_19.pdf)Uchwała Nr 63_1633_19.pdf7133 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1634_19.pdf)Uchwała Nr 63_1634_19.pdf860 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1635_19.pdf)Uchwała Nr 63_1635_19.pdf1145 kB