Numer Uchwały:

Data posiedzenia:

Przedmiot - w sprawie:

63/1567/19

23.07.2019 r.

ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego.

63/1568/19

23.07.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

63/1569/19

23.07.2019 r.

przyjęcia zaktualizowanego Regulaminu Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020).

63/1570/19

23.07.2019 r.

sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w wyborze do dofinansowania projektu nr RPPK.06.04.04-18-0001/19 pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 6.4.4 Instytucje popularyzujące naukę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

63/1571/19

23.07.2019 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

63/1572/19

23.07.2019 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

63/1573/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 44/1095/19 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie akceptacji Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2019/2020 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

63/1574/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 44/1096/19 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2019/2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

63/1575/19

23.07.2019 r.

zmiany uchwały nr 333/7164/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwałą nr 340/7331/17 z dnia 19 września 2017 r., uchwałą nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r., uchwałą nr 452/9442/18 z dnia 10 lipca 2018 r., uchwałą nr 485/10258/18 z dnia 23 października 2018 r., uchwałą nr 3/44/18 z dnia 27 listopada 2018 r. oraz uchwałą nr 62/1518/19 z dnia 16 lipca 2019 r.

63/1576/19

23.07.2019 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP 2014-2020.

63/1577/19

23.07.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.04.00-18-0006/16 pn. „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec” realizowanego przez Gminę Miejską Mielec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

63/1578/19

23.07.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0016/17 pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu”, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

63/1579/19

23.07.2019 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0001/17, pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy" realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno - Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w ramach osi priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

63/1580/19

23.07.2019 r.

rozwiązania Umowy o dofinansowanie Projektu Beneficjenta MEDINFO JUMP Sp. z o.o. oraz zmiany Uchwały Nr 373/7837/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2017).

63/1581/19

23.07.2019 r.

rozwiązania Umowy o dofinansowanie Projektu Beneficjenta AZX EUROPE Sp. z o.o. oraz zmiany Uchwały Nr 373/7837/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2017).

63/1582/19

23.07.2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 372/7810/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

63/1583/19

23.07.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa procesowego przed Sądem Najwyższym.

63/1584/19

23.07.2019 r.

zmiany uchwały Nr 227/4594/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przyjęcia listy projektów zawieszonych w RPO WP na lata 2007-2013, zmienionej uchwałą Nr 251/5034/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. oraz uchwałą Nr 353/7484/17 z dnia 17 października 2017 r.

63/1585/19

23.07.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

63/1586/19

23.07.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2019 r. realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.

63/1587/19

23.07.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

63/1588/19

23.07.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

63/1589/19

23.07.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 41/1034/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

63/1590/19

23.07.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

63/1591/19

23.07.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 41/1035/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2019 roku.

63/1592/19

23.07.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 40/1027/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2019 roku.

63/1593/19

23.07.2019 r.

zmiany uchwały Nr 24/568/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988”.

63/1594/19

23.07.2019 r.

zmiany uchwały Nr 24/570/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.

63/1595/19

23.07.2019 r.

zmiany uchwały Nr 44/1105/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”.

63/1596/19

23.07.2019 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R”.

63/1597/19

23.07.2019 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska”.

63/1598/19

23.07.2019 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S 19 Podgórze”.

63/1599/19

23.07.2019 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Jeżowe.

63/1600/19

23.07.2019 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zaliczenia nowego odcinka drogi do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu dębickiego.

63/1601/19

23.07.2019 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia odcinków dróg powiatowych swojej kategorii na terenie powiatu ropczycko – sędziszowskiego celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.

63/1602/19

23.07.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

63/1603/19

23.07.2019 r.

podpisania porozumienia z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów w zakresie wdrażania systemów teleinformatycznych i e-usług.

63/1604/19

23.07.2019 r.

uchylająca uchwałę nr 19/420/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas XV edycji Międzynarodowych Mistrzostw Polski Psich Zaprzęgów „W Krainie Wilka”.

63/1605/19

23.07.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2019 r.

63/1606/19

23.07.2019 r.

wyrażenia zgody na wysyłanie pocztą elektroniczną przez Zarząd Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. zawiadomień o zwoływaniu Zgromadzeń Wspólników.

63/1607/19

23.07.2019 r.

wyrażenia zgody na przeprowadzenie promocji „Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II” w ramach Kampanii informacyjno - promocyjnej oraz szkoleniowo – informacyjnej (promocja produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych i zdrowotnych oraz sposobu ich wytwarzania ukierunkowane na edukację konsumenta).

63/1608/19

23.07.2019 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

63/1609/19

23.07.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 rok.

63/1610/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie współorganizacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2019.  

63/1611/19

23.07.2019 r.

upoważnienia dla dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

63/1612/19

23.07.2019 r.

upoważnienia dla dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

63/1613/19

23.07.2019 r.

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formie pozaszkolnej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w roku szkolnym 2019/2020.

63/1614/19

23.07.2019 r.

ustalenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie Technik farmaceutyczny w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli od roku szkolnego 2019/2020.

63/1615/19

23.07.2019 r.

jednostronnego rozwiązania umowy Nr EN-II/S/45/46/2018 o przyznanie stypendium w ramach programu pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

63/1616/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 48/1202/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 r. Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich.

63/1617/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/90/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu.

63/1618/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/91/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie.

63/1619/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/92/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie, zmienioną Uchwałą Nr 55/1381/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 czerwca 2019 r.

63/1620/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/93/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu.

63/1621/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/94/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie, zmienionej Uchwałą Nr 55/1380/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 czerwca 2019 r.

63/1622/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/95/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju.

63/1623/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/85/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, zmienioną Uchwałą Nr 44/1121/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 maja 2019 r.

63/1624/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/96/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach.

63/1625/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/87/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej.

63/1626/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/88/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej.

63/1627/19

23.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/89/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej.

63/1628/19

23.07.2019 r.

przyjęcia Planu Działań nr 4/2019 w sektorze zdrowia na rok 2019 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

63/1629/19

23.07.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Wymiana wyeksploatowanego aparatu USG w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

63/1630/19

23.07.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 60/1454/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

63/1631/19

23.07.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

63/1632/19

23.07.2019 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

63/1633/19

23.07.2019 r.

przyjęcia założeń i zasad oraz trybu prac nad opracowaniem projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 rok.

63/1634/19

23.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Podkarpackie jednego udziału w Spółce NSS NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

63/1635/19

23.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 90 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1567_19.pdf)Uchwała Nr 63_1567_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1470 kB2019-07-31 11:482019-07-31 11:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1568_19.pdf)Uchwała Nr 63_1568_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek495 kB2019-07-31 11:502019-07-31 11:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1569_19.pdf)Uchwała Nr 63_1569_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek14483 kB2019-07-31 11:502019-07-31 11:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1570_19.pdf)Uchwała Nr 63_1570_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek420 kB2019-07-31 11:522019-07-31 11:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1571_19.pdf)Uchwała Nr 63_1571_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek23274 kB2019-07-31 11:522019-07-31 11:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1572_19.pdf)Uchwała Nr 63_1572_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek23861 kB2019-07-31 12:472019-07-31 12:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1573_19.pdf)Uchwała Nr 63_1573_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek10934 kB2019-07-31 12:032019-07-31 12:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1574_19.pdf)Uchwała Nr 63_1574_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek31233 kB2019-07-31 12:032019-07-31 12:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1575_19.pdf)Uchwała Nr 63_1575_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek5698 kB2019-07-31 12:122019-07-31 12:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1576_19.pdf)Uchwała Nr 63_1576_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek2296 kB2019-07-31 12:122019-07-31 12:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1577_19.pdf)Uchwała Nr 63_1577_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek2545 kB2019-07-31 12:132019-07-31 12:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1578_19.pdf)Uchwała Nr 63_1578_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek2558 kB2019-07-31 12:132019-07-31 12:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1579_19.pdf)Uchwała Nr 63_1579_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek2319 kB2019-07-31 12:132019-07-31 12:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1580_19.zip)Uchwała Nr 63_1580_19.zip[KZ] Karolina Ciołek4836 kB2019-07-31 12:142019-07-31 12:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1581_19.zip)Uchwała Nr 63_1581_19.zip[KZ] Karolina Ciołek4076 kB2019-07-31 12:152019-07-31 12:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1582_19.pdf)Uchwała Nr 63_1582_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1585 kB2019-07-31 12:152019-07-31 12:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1583_19.pdf)Uchwała Nr 63_1583_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek416 kB2019-07-31 12:152019-07-31 12:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1584_19.pdf)Uchwała Nr 63_1584_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek729 kB2019-07-31 12:182019-07-31 12:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1585_19.pdf)Uchwała Nr 63_1585_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek464 kB2019-07-31 13:112019-07-31 13:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1586_19.pdf)Uchwała Nr 63_1586_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek5477 kB2019-07-31 12:212019-07-31 12:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1587_19.pdf)Uchwała Nr 63_1587_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek732 kB2019-07-31 12:212019-07-31 12:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1588_19.pdf)Uchwała Nr 63_1588_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek626 kB2019-07-31 12:212019-07-31 12:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1589_19.pdf)Uchwała Nr 63_1589_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek751 kB2019-07-31 12:212019-07-31 12:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1590_19.pdf)Uchwała Nr 63_1590_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1233 kB2019-07-31 12:212019-07-31 12:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1591_19.pdf)Uchwała Nr 63_1591_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek701 kB2019-07-31 13:282019-07-31 13:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1592_19.pdf)Uchwała Nr 63_1592_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek695 kB2019-08-01 07:302019-08-01 07:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1593_19.pdf)Uchwała Nr 63_1593_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek462 kB2019-07-31 12:242019-07-31 12:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1594_19.pdf)Uchwała Nr 63_1594_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek507 kB2019-07-31 12:262019-07-31 12:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1595_19.pdf)Uchwała Nr 63_1595_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek488 kB2019-07-31 12:262019-07-31 12:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1596_19.pdf)Uchwała Nr 63_1596_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek401 kB2019-07-31 12:262019-07-31 12:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1597_19.pdf)Uchwała Nr 63_1597_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek405 kB2019-07-31 12:272019-07-31 12:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1598_19.pdf)Uchwała Nr 63_1598_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek420 kB2019-07-31 12:272019-07-31 12:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1599_19.pdf)Uchwała Nr 63_1599_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek400 kB2019-08-01 07:332019-08-01 07:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1600_19.pdf)Uchwała Nr 63_1600_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek393 kB2019-07-31 12:282019-07-31 12:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1601_19.pdf)Uchwała Nr 63_1601_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek383 kB2019-08-01 07:342019-08-01 07:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1602_19.pdf)Uchwała Nr 63_1602_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek2326 kB2019-07-31 12:322019-07-31 12:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1603_19.pdf)Uchwała Nr 63_1603_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek332 kB2019-07-31 12:332019-07-31 12:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1604_19.pdf)Uchwała Nr 63_1604_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek371 kB2019-07-31 12:332019-07-31 12:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1605_19.pdf)Uchwała Nr 63_1605_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek5707 kB2019-07-31 12:332019-07-31 12:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1606_19.pdf)Uchwała Nr 63_1606_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek290 kB2019-07-31 12:332019-07-31 12:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1607_19.pdf)Uchwała Nr 63_1607_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek397 kB2019-07-31 12:342019-07-31 12:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1608_19.pdf)Uchwała Nr 63_1608_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1169 kB2019-07-31 12:342019-07-31 12:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1609_19.pdf)Uchwała Nr 63_1609_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek7215 kB2019-07-31 12:342019-07-31 12:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1610_19.pdf)Uchwała Nr 63_1610_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek312 kB2019-08-01 07:362019-08-01 07:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1611_19.pdf)Uchwała Nr 63_1611_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek315 kB2019-07-31 12:352019-07-31 12:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1612_19.pdf)Uchwała Nr 63_1612_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek317 kB2019-08-01 07:112019-08-01 07:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1613_19.pdf)Uchwała Nr 63_1613_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek344 kB2019-07-31 12:352019-07-31 12:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1614_19.pdf)Uchwała Nr 63_1614_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek354 kB2019-07-31 12:362019-07-31 12:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1615_19.pdf)Uchwała Nr 63_1615_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek372 kB2019-07-31 12:372019-07-31 12:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1616_19.pdf)Uchwała Nr 63_1616_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1280 kB2019-07-31 12:382019-07-31 12:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1617_19.pdf)Uchwała Nr 63_1617_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1277 kB2019-07-31 12:372019-07-31 12:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1618_19.pdf)Uchwała Nr 63_1618_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1232 kB2019-07-31 12:382019-07-31 12:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1619_19.pdf)Uchwała Nr 63_1619_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1282 kB2019-08-01 07:372019-08-01 07:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1620_19.pdf)Uchwała Nr 63_1620_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1281 kB2019-07-31 12:392019-07-31 12:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1621_19.pdf)Uchwała Nr 63_1621_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1335 kB2019-07-31 12:392019-07-31 12:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1622_19.pdf)Uchwała Nr 63_1622_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1265 kB2019-07-31 12:392019-07-31 12:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1623_19.pdf)Uchwała Nr 63_1623_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1594 kB2019-07-31 12:392019-07-31 12:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1624_19.pdf)Uchwała Nr 63_1624_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1285 kB2019-07-31 12:422019-07-31 12:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1625_19.pdf)Uchwała Nr 63_1625_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1254 kB2019-07-31 12:422019-07-31 12:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1626_19.pdf)Uchwała Nr 63_1626_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1267 kB2019-07-31 12:422019-07-31 12:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1627_19.pdf)Uchwała Nr 63_1627_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1277 kB2019-07-31 12:432019-07-31 12:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1628_19.pdf)Uchwała Nr 63_1628_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek9941 kB2019-07-31 12:432019-07-31 12:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1629_19.pdf)Uchwała Nr 63_1629_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek2317 kB2019-07-31 12:432019-07-31 12:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1630_19.pdf)Uchwała Nr 63_1630_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek378 kB2019-07-31 12:432019-07-31 12:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1631_19.pdf)Uchwała Nr 63_1631_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek2980 kB2019-07-31 12:442019-07-31 12:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1632_19.pdf)Uchwała Nr 63_1632_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek990 kB2019-07-31 12:452019-07-31 12:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1633_19.pdf)Uchwała Nr 63_1633_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek7133 kB2019-07-31 12:452019-07-31 12:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1634_19.pdf)Uchwała Nr 63_1634_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek860 kB2019-07-31 12:452019-07-31 12:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 63_1635_19.pdf)Uchwała Nr 63_1635_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1145 kB2019-07-31 12:452019-07-31 12:45