Numer Uchwały:

Data posiedzenia:

Przedmiot - w sprawie:

64/1636/19

30.07.2019 r.

przekazania Sejmikowi Województwa Podkarpackiego „Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku”.

64/1637/19

30.07.2019 r.

wpisania programu rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

64/1638/19

30.07.2019 r.

zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

64/1639/19

30.07.2019 r.

potwierdzenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

64/1640/19

30.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/40/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2019 rok.

64/1641/19

30.07.2019 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

64/1642/19

30.07.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.04.00-18-0002/16 pn. „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” realizowanego przez Gminę Miasto Krosno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

64/1643/19

30.07.2019 r.

rozwiązania umowy nr RPPK.03.02.00-18-0014/18-00 z dnia 31 grudnia 2018 r. o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków SPZOZ w Sanoku przy ul. Konarskiego 8 w celu zwiększenia efektywności energetycznej” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

64/1644/19

30.07.2019 r.

promocji Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji.

64/1645/19

30.07.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

64/1646/19

30.07.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

64/1647/19

30.07.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

64/1648/19

30.07.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

64/1649/19

30.07.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 13 na rzecz Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

64/1650/19

30.07.2019 r.

„Zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”.

64/1651/19

30.07.2019 r.

wystąpienia do Ministra Sportu i Turystyki z ofertami organizacji finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych oraz w Sportach Zimowych.

64/1652/19

30.07.2019 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2019 roku.

64/1653/19

30.07.2019 r.

pozbawienia zawodnika stypendium sportowego.

64/1654/19

30.07.2019 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Usunięcie awarii akceleratora TrueBeam w Klinicznym Zakładzie Radioterapii Podkarpackiego Centrum Onkologii”.

64/1655/19

30.07.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław”.

64/1656/19

30.07.2019 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

64/1657/19

30.07.2019 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

64/1658/19

30.07.2019 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu.

64/1659/19

30.07.2019 r.

przyznania nagrody jubileuszowej dyrektorowi Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

64/1660/19

30.07.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

64/1661/19

30.07.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

64/1662/19

30.07.2019 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2019 r.

64/1663/19

30.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr VII/107/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Partnerów Projektu PSIP na realizację inwestycji pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

64/1664/19

30.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie – Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na przedłużenie umowy najmu oraz zwiększenie wynajmowanej powierzchni.

64/1665/19

30.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

64/1666/19

30.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.

64/1667/19

30.07.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.