Numer uchwały:

Data posidzenia:

Przedmiot - w sprawie:

65/1668/19

07.08.2019 r.

zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

65/1669/19

07.08.2019 r.

przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego.

65/1670/19

07.08.2019 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0104/16 pn. „Przebudowa, rozbudowa, rewaloryzacja konserwatorska i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej – dawnego budynku sztabowego na cele kultury – etap I”, realizowanego przez Rycerskie i Szpitalne Bractwo św. Łazarz z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie z Krosna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

65/1671/19

07.08.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa” nr RPPK.03.01.00-18-0097/17 realizowanego przez Gminę Kolbuszowa w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

65/1672/19

07.08.2019 r.

zatwierdzenia oceny oraz wyboru projektu pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.4 Instytucje popularyzujące naukę RPO WP na lata 2014-2020.

65/1673/19

07.08.2019 r.

przyjęcia Założeń Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030.

65/1674/19

07.08.2019 r.

przyjęcia do stosowania dokumentu pn. „Księga marki Podkarpackie. Wytyczne i narzędzia do modernizacji i rozwoju systemu identyfikacji wizualnej”.

65/1675/19

07.08.2019 r.

zasad stosowania znaku promocyjnego Województwa Podkarpackiego.

65/1676/19

07.08.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2019 r.

65/1677/19

07.08.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

65/1678/19

07.08.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

65/1679/19

07.08.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

65/1680/19

07.08.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

65/1681/19

07.08.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

65/1682/19

07.08.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

65/1683/19

07.08.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

65/1684/19

07.08.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

65/1685/19

07.08.2019 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)”.

65/1686/19

07.08.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 40/1027/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2019 roku.

65/1687/19

07.08.2019 r.

zmiany uchwały Nr 35/884/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2019 r.

65/1688/19

07.08.2019 r.

powołania Komisji Konkursowej do oceny prac konkursowych złożonych w ramach konkursu na nazwę dla „Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego dla najlepszych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających siedzibę i prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego”.

65/1689/19

07.08.2019 r.

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenia w formach pozaszkolnych w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Przemyślu w roku szkolnym 2019/2020.

65/1690/19

07.08.2019 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie.

65/1691/19

07.08.2019 r.

zatwierdzenia konkursu na dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.

65/1692/19

07.08.2019 r.

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu.

65/1693/19

07.08.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi ds. administracyjnych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

65/1694/19

07.08.2019 r.

wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.

65/1695/19

07.08.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

65/1696/19

07.08.2019 r.

uchylenia uchwały nr 27/686/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2019r. w sprawie przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 oraz w sprawie przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

65/1697/19

07.08.2019 r.

odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów, dla zatrzymanych przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego, organy Inspekcji Ochrony Środowiska transportów odpadów.

65/1698/19

07.08.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup aparatów USG”.

65/1699/19

07.08.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na potrzeby utworzenia punktu pobrań dla dzieci i dorosłych”.

65/1700/19

07.08.2019 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Wyjazd profilaktyczno – edukacyjny dla dzieci i młodzieży do ośrodka wypoczynkowego ”VIVA” w Jantarze” przez Katolickie   Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej.

65/1701/19

07.08.2019 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Dziedzictwo naszego regionu – promocja działalności podkarpackich ZAZ na IV Światowym Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa”, zgłoszonego przez Stowarzyszenie „Dobry Dom” w Woli Zarczyckiej, 37-311 Wola Zarczycka 129A, w ramach realizacji „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”.

65/1702/19

07.08.2019 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w części ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków przewidzianych do poniesienia z UE i BP związanych z realizacją projektu „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

65/1703/19

07.08.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

65/1704/19

07.08.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

65/1705/19

07.08.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/476/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

65/1706/19

07.08.2019 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

65/1707/19

07.08.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustanowienia nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury, ochronę dziedzictwa narodowego.

65/1708/19

07.08.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

65/1709/19

07.08.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

65/1710/19

07.08.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uzgodnienia projektu Statutu Muzeum Historycznego w Sanoku.

65/1711/19

07.08.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Frysztak.

65/1712/19

07.08.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1668_19.pdf)Uchwała Nr 65_1668_19.pdf1434 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1669_19.pdf)Uchwała Nr 65_1669_19.pdf2948 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1670_19.pdf)Uchwała Nr 65_1670_19.pdf3039 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1671_19.pdf)Uchwała Nr 65_1671_19.pdf2256 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1672_19.pdf)Uchwała Nr 65_1672_19.pdf3065 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1673_19.zip)Uchwała Nr 65_1673_19.zip3409 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1674_19.zip)Uchwała Nr 65_1674_19.zip22659 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1675_19.zip)Uchwała Nr 65_1675_19.zip4979 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1676_19.pdf)Uchwała Nr 65_1676_19.pdf1009 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1677_19.pdf)Uchwała Nr 65_1677_19.pdf614 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1678_19.pdf)Uchwała Nr 65_1678_19.pdf632 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1679_19.pdf)Uchwała Nr 65_1679_19.pdf641 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1680_19.pdf)Uchwała Nr 65_1680_19.pdf652 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1681_19.pdf)Uchwała Nr 65_1681_19.pdf76 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1682_19.pdf)Uchwała Nr 65_1682_19.pdf72 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1683_19.pdf)Uchwała Nr 65_1683_19.pdf625 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1684_19.pdf)Uchwała Nr 65_1684_19.pdf588 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1685_19.pdf)Uchwała Nr 65_1685_19.pdf414 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1686_19.pdf)Uchwała Nr 65_1686_19.pdf704 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1687_19.zip)Uchwała Nr 65_1687_19.zip4308 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1688_19.pdf)Uchwała Nr 65_1688_19.pdf645 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1689_19.pdf)Uchwała Nr 65_1689_19.pdf97 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1690_19.pdf)Uchwała Nr 65_1690_19.pdf6518 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1691_19.pdf)Uchwała Nr 65_1691_19.pdf333 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1692_19.pdf)Uchwała Nr 65_1692_19.pdf589 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1693_19.pdf)Uchwała Nr 65_1693_19.pdf714 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1694_19.pdf)Uchwała Nr 65_1694_19.pdf47 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1695_19.pdf)Uchwała Nr 65_1695_19.pdf38 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1696_19.pdf)Uchwała Nr 65_1696_19.pdf2175 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1697_19.pdf)Uchwała Nr 65_1697_19.pdf1896 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1698_19.pdf)Uchwała Nr 65_1698_19.pdf340 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1699_19.pdf)Uchwała Nr 65_1699_19.pdf551 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1700_19.pdf)Uchwała Nr 65_1700_19.pdf486 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1701_19.pdf)Uchwała Nr 65_1701_19.pdf722 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1702_19.pdf)Uchwała Nr 65_1702_19.pdf406 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1703_19.pdf)Uchwała Nr 65_1703_19.pdf394 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1704_19.pdf)Uchwała Nr 65_1704_19.pdf1275 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1705_19.pdf)Uchwała Nr 65_1705_19.pdf9609 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1706_19.pdf)Uchwała Nr 65_1706_19.pdf973 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1707_19.pdf)Uchwała Nr 65_1707_19.pdf11329 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1708_19.pdf)Uchwała Nr 65_1708_19.pdf5660 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1709_19.pdf)Uchwała Nr 65_1709_19.pdf4009 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1710_19.pdf)Uchwała Nr 65_1710_19.pdf3613 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1711_19.pdf)Uchwała Nr 65_1711_19.pdf925 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 65_1712_19.pdf)Uchwała Nr 65_1712_19.pdf1075 kB