Numer Uchwały:

Data posiedzenia:

Przedmiot - w sprawie:

66/1713/19

13.08.2019 r.

przyjęcia zaktualizowanego Uszczegółowienia Podręcznika Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność.

66/1714/19

13.08.2019 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

66/1715/19

13.08.2019 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

66/1716/19

13.08.2019 r.

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.04.01-18-0332/17-00 zawartej z Wojciech Delmaczyński F1 Industries oraz zmiany Uchwały nr 330/7085/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2016).

66/1717/19

13.08.2019 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego w trakcie III Podkarpackich Zawodów w Ratownictwie Medycznym Dzieci i Młodzieży.

66/1718/19

13.08.2019 r.

zawarcia porozumienia.

66/1719/19

13.08.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

66/1720/19

13.08.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

66/1721/19

13.08.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

66/1722/19

13.08.2019 r.

upoważnienia osób do czynności związanych z realizacją umów nr OR-IV.273.2.35.2019 oraz OR-IV.273.2.36.2019, w ramach realizowanego projektu: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego” POIS.05.02.00-00-0021/17.

66/1723/19

13.08.2019 r.

upoważnienia osób do czynności związanych z realizacją umowy nr OR-IV.273.1.1.2018 w sprawie realizacji zamówienia publicznego pn. „Ulepszenie pojazdów szynowych” z dnia 14.03.2018 r.

66/1724/19

13.08.2019 r.

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2019 roku.

66/1725/19

13.08.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

66/1726/19

13.08.2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr 60/1478/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2019 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

66/1727/19

13.08.2019 r.

wyrażenia zgody na wysyłanie pocztą elektroniczną przez Zarząd Spółki Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadomień o zwoływaniu Zgromadzeń Wspólników.

66/1728/19

13.08.2019 r.

wyrażenia zgody na wysyłanie pocztą elektroniczną przez Zarząd Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadomień o zwoływaniu Zgromadzeń Wspólników.

66/1729/19

13.08.2019 r.

wyrażenia zgody na wysyłanie pocztą elektroniczną przez Zarząd Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadomień o zwoływaniu Zgromadzeń Wspólników.

66/1730/19

13.08.2019 r.

wyrażenia zgody na wysyłanie pocztą elektroniczną przez Zarząd Spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadomień o zwoływaniu Zgromadzeń Wspólników.

66/1731/19

13.08.2019 r.

wyrażenia zgody na wysyłanie pocztą elektroniczną przez Zarząd Spółki WDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadomień o zwoływaniu Zgromadzeń Wspólników.

66/1732/19

13.08.2019 r.

wyrażenia zgody na wysyłanie pocztą elektroniczną przez Zarząd Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna zawiadomień o zwoływaniu Walnych Zgromadzeń.

66/1733/19

13.08.2019 r.

wyrażenia zgody na wysyłanie pocztą elektroniczną przez Zarząd „Uzdrowiska Rymanów” Spółka Akcyjna zawiadomień o zwoływaniu Walnych Zgromadzeń.

66/1734/19

13.08.2019 r.

wyrażenia zgody na wysyłanie pocztą elektroniczną przez Zarząd Spółki Podkarpackie Centrum Hurtowe „AGROHURT” Spółka Akcyjna zawiadomień o zwoływaniu Walnych Zgromadzeń.

66/1735/19

13.08.2019 r.

wyrażenia zgody na wysyłanie pocztą elektroniczną przez Zarząd Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna zawiadomień o zwoływaniu Walnych Zgromadzeń.

66/1736/19

13.08.2019 r.

wyrażenia zgody na wysyłanie pocztą elektroniczną przez Zarząd Spółki Voice Net Spółka Akcyjna zawiadomień o zwoływaniu Walnych Zgromadzeń.

66/1737/19

13.08.2019 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2019 roku.

66/1738/19

13.08.2019 r.

zatwierdzenia zmian w planach finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

66/1739/19

13.08.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

66/1740/19

13.08.2019 r.

wyrażenia opinii dotyczącej zniesienia lub zmiany urzędowych nazw obiektów fizjograficznych położonych w gm. Horyniec - Zdrój pow. lubaczowski.

66/1741/19

13.08.2019 r.

przyjęcia procedur w ramach PO Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020.

66/1742/19

13.08.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

66/1743/19

13.08.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 28/742/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Modernizacja budynku przy ul. M. F. Focha 31 w Przemyślu.”

66/1744/19

13.08.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 55/1383/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Modernizacja sieci zewnętrznej ciepłej wody użytkowej.”

66/1745/19

13.08.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 36/957/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

66/1746/19

13.08.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

66/1747/19

13.08.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/476/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

66/1748/19

13.08.2019 r.

informacji dotyczącej „Sprawozdania z realizacji w latach 2016-2017 Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2017”.

66/1749/19

13.08.2019 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie.

66/1750/19

13.08.2019 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

66/1751/19

13.08.2019 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

66/1752/19

13.08.2019 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

66/1753/19

13.08.2019 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

66/1754/19

13.08.2019 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

66/1755/19

13.08.2019 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

66/1756/19

13.08.2019 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

66/1757/19

13.08.2019 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

66/1758/19

13.08.2019 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

66/1759/19

13.08.2019 r.

przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

66/1760/19

13.08.2019 r.

uchylenia uchwały Nr 65/1708/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

66/1761/19

13.08.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

66/1762/19

13.08.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Panu Edwardowi KAZIMIERSKIEMU Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

66/1763/19

13.08.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę nr L/824/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Gminie - Miasto Rzeszów pomocy finansowej.

66/1764/19

13.08.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nauczanie na odległość i narzędzia ICT szansą na równy dostęp do doskonalenia zawodowego nauczycieli” przez Województwo Podkarpackie/ Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Programu Edukacja, realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

66/1765/19

13.08.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zdrowy styl życia - myślimy globalnie działamy lokalnie” przez Województwo Podkarpackie/ Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Programu Edukacja, realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

66/1766/19

13.08.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.

66/1767/19

13.08.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” zmienionej Uchwałą Nr IX/149/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2019 r.

66/1768/19

13.08.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, zmienioną Uchwałą Nr VIII/132/19 z dnia 27 maja 2019 r.

66/1769/19

13.08.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

66/1770/19

13.08.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042.

66/1771/19

13.08.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaciągnięcia I transzy pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1713_19.pdf)Uchwała Nr 66_1713_19.pdf18076 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1714_19.pdf)Uchwała Nr 66_1714_19.pdf22214 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1715_19.pdf)Uchwała Nr 66_1715_19.pdf22586 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1716_19.pdf)Uchwała Nr 66_1716_19.pdf6930 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1717_19.pdf)Uchwała Nr 66_1717_19.pdf315 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1718_19.pdf)Uchwała Nr 66_1718_19.pdf339 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1719_19.pdf)Uchwała Nr 66_1719_19.pdf612 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1720_19.pdf)Uchwała Nr 66_1720_19.pdf702 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1721_19.pdf)Uchwała Nr 66_1721_19.pdf1246 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1722_19.pdf)Uchwała Nr 66_1722_19.pdf669 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1723_19.pdf)Uchwała Nr 66_1723_19.pdf373 kB
Pobierz plik (Uchwala Nr 66_1724_19.pdf)Uchwala Nr 66_1724_19.pdf1535 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1725_19.pdf)Uchwała Nr 66_1725_19.pdf369 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1726_19.pdf)Uchwała Nr 66_1726_19.pdf474 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1727_19.pdf)Uchwała Nr 66_1727_19.pdf302 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1728_19.pdf)Uchwała Nr 66_1728_19.pdf301 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1729_19.pdf)Uchwała Nr 66_1729_19.pdf302 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1730_19.pdf)Uchwała Nr 66_1730_19.pdf302 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1731_19.pdf)Uchwała Nr 66_1731_19.pdf293 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1732_19.pdf)Uchwała Nr 66_1732_19.pdf294 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1733_19.pdf)Uchwała Nr 66_1733_19.pdf288 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1734_19.pdf)Uchwała Nr 66_1734_19.pdf297 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1735_19.pdf)Uchwała Nr 66_1735_19.pdf294 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1736_19.pdf)Uchwała Nr 66_1736_19.pdf286 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1737_19.pdf)Uchwała Nr 66_1737_19.pdf733 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1738_19.pdf)Uchwała Nr 66_1738_19.pdf520 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1739_19.pdf)Uchwała Nr 66_1739_19.pdf674 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1740_19.pdf)Uchwała Nr 66_1740_19.pdf1039 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1741_19.pdf)Uchwała Nr 66_1741_19.pdf13344 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1742_19.pdf)Uchwała Nr 66_1742_19.pdf1338 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1743_19.pdf)Uchwała Nr 66_1743_19.pdf766 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1744_19.pdf)Uchwała Nr 66_1744_19.pdf765 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1745_19.pdf)Uchwała Nr 66_1745_19.pdf746 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1746_19.pdf)Uchwała Nr 66_1746_19.pdf2744 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1747_19.pdf)Uchwała Nr 66_1747_19.pdf9891 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1748_19.pdf)Uchwała Nr 66_1748_19.pdf9502 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1749_19.pdf)Uchwała Nr 66_1749_19.pdf324 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1750_19.pdf)Uchwała Nr 66_1750_19.pdf313 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1751_19.pdf)Uchwała Nr 66_1751_19.pdf317 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1752_19.pdf)Uchwała Nr 66_1752_19.pdf321 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1753_19.pdf)Uchwała Nr 66_1753_19.pdf314 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1754_19.pdf)Uchwała Nr 66_1754_19.pdf314 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1755_19.pdf)Uchwała Nr 66_1755_19.pdf316 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1756_19.pdf)Uchwała Nr 66_1756_19.pdf312 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1757_19.pdf)Uchwała Nr 66_1757_19.pdf317 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1758_19.pdf)Uchwała Nr 66_1758_19.pdf43 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1759_19.pdf)Uchwała Nr 66_1759_19.pdf42 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1760_19.pdf)Uchwała Nr 66_1760_19.pdf56 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1761_19.pdf)Uchwała Nr 66_1761_19.pdf6093 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1762_19.pdf)Uchwała Nr 66_1762_19.pdf1381 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1763_19.pdf)Uchwała Nr 66_1763_19.pdf1100 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1764_19.pdf)Uchwała Nr 66_1764_19.pdf1804 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1765_19.pdf)Uchwała Nr 66_1765_19.pdf1532 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1766_19.pdf)Uchwała Nr 66_1766_19.pdf1098 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1767_19.pdf)Uchwała Nr 66_1767_19.pdf2565 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1768_19.pdf)Uchwała Nr 66_1768_19.pdf1880 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1769_19.pdf)Uchwała Nr 66_1769_19.pdf2574 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1770_19.zip)Uchwała Nr 66_1770_19.zip7715 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 66_1771_19.pdf)Uchwała Nr 66_1771_19.pdf1173 kB