Numer uchwały:

Data posiedzenia:

Przedmiot - w sprawie:

67/1772/19

19.08.2019 r.

wyboru projektu z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.1. Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń typ projektu 2 Rezerwacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym oraz zmiany Uchwały nr 38/970/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r.

67/1773/19

19.08.2019 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0034/16 pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2” w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

67/1774/19

19.08.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenia zakresu kontroli działalności CWK OPERATOR Sp. z o.o. za 2018 r.

67/1775/19

19.08.2019 r.

sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w wyborze do dofinansowania projektu nr: RPPK.06.05.00-18-0001/19 pod nazwą: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF, złożonego w odpowiedzi na nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

67/1776/19

19.08.2019 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia odcinka drogi powiatowej swojej kategorii na terenie powiatu ropczycko – sędziszowskiego celem zaliczenia go do kategorii dróg gminnych.

67/1777/19

19.08.2019 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia dróg powiatowych swojej kategorii celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych i zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg gminnych przeznaczonych do pozbawienia swojej kategorii na terenie powiatu jasielskiego.

67/1778/19

19.08.2019 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zaliczenia odcinka drogi na terenie powiatu niżańskiego do kategorii dróg powiatowych.

67/1779/19

19.08.2019 r.

nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego.

67/1780/19

19.08.2019 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas XIX Dożynek Województwa Podkarpackiego.

67/1781/19

19.08.2019 r.

wyrażenia zgody na wysyłanie pocztą elektroniczną przez Zarząd Spółki MEDIA-SYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadomień o zwoływaniu Zgromadzeń Wspólników.

67/1782/19

19.08.2019 r.

ustanowienia służebności gruntowej.

67/1783/19

19.08.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

67/1784/19

19.08.2019 r.

wydania opinii do projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubaczów”.

67/1785/19

19.08.2019 r.

przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

67/1786/19

19.08.2019 r.

określenia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020.

67/1787/19

19.08.2019 r.

określenia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020”.

67/1788/19

19.08.2019 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „3 Kroki ze Strzelcem do Wolności od Uzależnień” przez Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

67/1789/19

19.08.2019 r.

przedstawienia informacji z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku.

67/1790/19

19.08.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

67/1791/19

19.08.2019 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

67/1792/19

19.08.2019 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042.

67/1793/19

19.08.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/476/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

67/1794/19

19.08.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Borowa.

67/1795/19

19.08.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Wadowice Górne.

67/1796/19

19.08.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Dębica.

67/1797/19

19.08.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Cisna.