Numer uchwały:

Data posiedzenia:

Przedmiot - w sprawie:

69/1802/19

27.08.2019 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

69/1803/19

27.08.2019 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

69/1804/19

27.08.2019 r.

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.04.03.03-IZ.00-18-003/19.

69/1805/19

27.08.2019 r.

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

69/1806/19

27.08.2019 r.

zmiany uchwały nr 48/1181/19 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu ogólnego dla typu projektów dotyczących minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności - „projekty parasolowe”, w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego RPO WP na lata 2014 – 2020.

69/1807/19

27.08.2019 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego działanie 4.2 Gospodarka odpadami RPO WP na lata 2014-2020.

69/1808/19

27.08.2019 r.

wyboru projektów z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały Nr 69/1807/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

69/1809/19

27.08.2019 r.

zmiany uchwały nr 422/8807/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólny RPO WP 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 422/8808/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą nr 459/9593/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r., uchwałą nr 483/10211/18 z dnia 16 października 2018 r., uchwałą nr 3/45/18 z dnia 27 listopada 2018 r., uchwałą nr 20/436/19 z dnia 29 stycznia 2019 r., uchwałą nr 36/906/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. oraz uchwałą
nr 62/1517/19 z dnia 16 lipca 2019 r.

69/1810/19

27.08.2019 r.

zmiany uchwały nr 333/7164/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP 2014-2020 zmienionej uchwałą
nr 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwałą nr 340/7331/17 z dnia 19 września 2017 r., uchwałą nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r., uchwałą nr 452/9442/18 z dnia 10 lipca 2018 r., uchwałą nr 485/10258/18 z dnia 23 października 2018 r., uchwałą nr 3/44/18 z dnia 27 listopada 2018 r., uchwałą nr 62/1518/19 z dnia 16 lipca 2019 r. oraz uchwałą nr 63/1575/19 z dnia 23 lipca 2019 r.

69/1811/19

27.08.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0104/16 pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres II”, realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

69/1812/19

27.08.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 27/673/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Prace B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-010/18 – edycja III).

69/1813/19

27.08.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 27/674/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Prace B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-010/18 – edycja III).

69/1814/19

27.08.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 62/1524/19 z 16 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ.00-18-006/19.

69/1815/19

27.08.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

69/1816/19

27.08.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa do przetwarzania danych osobowych w celu migracji danych dla projektu pn. Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2).

69/1817/19

27.08.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

69/1818/19

27.08.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

69/1819/19

27.08.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

69/1820/19

27.08.2019 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy i Miasta Sokołów Młp.

69/1821/19

27.08.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 41/1035/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2019 roku.

69/1822/19

27.08.2019 r.

wyrażenia zgody na pokrycie ze środków budżetu województwa wydatków unijnych w ramach projektu „Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica - Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”.

69/1823/19

27.08.2019 r.

wyrażenia zgody na przeniesienie majątkowych i zależnych praw autorskich opracowanej koncepcji programowej na Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Rzeszowie.

69/1824/19

27.08.2019 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

69/1825/19

27.08.2019 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas jubileuszu 110-lecia istnienia klubu Polonia Przemyśl.

69/1826/19

27.08.2019 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas obozu adaptacyjnego studentów Politechniki Rzeszowskiej.

69/1827/19

27.08.2019 r.

wyboru laureatów Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów”.

69/1828/19

27.08.2019 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

69/1829/19

27.08.2019 r.

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2019 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa.

69/1830/19

27.08.2019 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

69/1831/19

27.08.2019 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

69/1832/19

27.08.2019 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

69/1833/19

27.08.2019 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

69/1834/19

27.08.2019 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

69/1835/19

27.08.2019 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

69/1836/19

27.08.2019 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

69/1837/19

27.08.2019 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

69/1838/19

27.08.2019 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

69/1839/19

27.08.2019 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

69/1840/19

27.08.2019 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

69/1841/19

27.08.2019 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

69/1842/19

27.08.2019 r.

skierowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

69/1843/19

27.08.2019 r.

wystąpienia do związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w celu uzgodnienia zmian do regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

69/1844/19

27.08.2019 r.

pozbawienia zawodników stypendiów sportowych.

69/1845/19

27.08.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego.

69/1846/19

27.08.2019 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Sanoku.

69/1847/19

27.08.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

69/1848/19

27.08.2019 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2019 r.

69/1849/19

27.08.2019 r.

wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty zobowiązania.

69/1850/19

27.08.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

69/1851/19

27.08.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w statucie Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1802_19.zip)Uchwała Nr 69_1802_19.zip22050 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1803_19.zip)Uchwała Nr 69_1803_19.zip14678 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1804_19.zip)Uchwała Nr 69_1804_19.zip23805 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1805_19.pdf)Uchwała Nr 69_1805_19.pdf3537 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1806_19.pdf)Uchwała Nr 69_1806_19.pdf17627 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1807_19.pdf)Uchwała Nr 69_1807_19.pdf5783 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1808_19.pdf)Uchwała Nr 69_1808_19.pdf2792 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1809_19.pdf)Uchwała Nr 69_1809_19.pdf17252 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1810_19.pdf)Uchwała Nr 69_1810_19.pdf5533 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1811_19.pdf)Uchwała Nr 69_1811_19.pdf2052 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1812_19.pdf)Uchwała Nr 69_1812_19.pdf2371 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1813_19.pdf)Uchwała Nr 69_1813_19.pdf1577 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1814_19.pdf)Uchwała Nr 69_1814_19.pdf15225 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1815_19.pdf)Uchwała Nr 69_1815_19.pdf358 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1816_19.pdf)Uchwała Nr 69_1816_19.pdf342 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1817_19.pdf)Uchwała Nr 69_1817_19.pdf612 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1818_19.pdf)Uchwała Nr 69_1818_19.pdf569 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1819_19.pdf)Uchwała Nr 69_1819_19.pdf769 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1820_19.pdf)Uchwała Nr 69_1820_19.pdf384 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1821_19.pdf)Uchwała Nr 69_1821_19.pdf691 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1822_19.pdf)Uchwała Nr 69_1822_19.pdf392 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1823_19.pdf)Uchwała Nr 69_1823_19.pdf723 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1824_19.pdf)Uchwała Nr 69_1824_19.pdf478 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1825_19.pdf)Uchwała Nr 69_1825_19.pdf317 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1826_19.pdf)Uchwała Nr 69_1826_19.pdf321 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1827_19.pdf)Uchwała Nr 69_1827_19.pdf593 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1828_19.pdf)Uchwała Nr 69_1828_19.pdf1323 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1829_19.zip)Uchwała Nr 69_1829_19.zip9249 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1830_19.pdf)Uchwała Nr 69_1830_19.pdf415 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1831_19.pdf)Uchwała Nr 69_1831_19.pdf408 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1832_19.pdf)Uchwała Nr 69_1832_19.pdf408 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1833_19.pdf)Uchwała Nr 69_1833_19.pdf407 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1834_19.pdf)Uchwała Nr 69_1834_19.pdf406 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1835_19.pdf)Uchwała Nr 69_1835_19.pdf405 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1836_19.pdf)Uchwała Nr 69_1836_19.pdf401 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1837_19.pdf)Uchwała Nr 69_1837_19.pdf415 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1838_19.pdf)Uchwała Nr 69_1838_19.pdf414 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1839_19.pdf)Uchwała Nr 69_1839_19.pdf416 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1840_19.pdf)Uchwała Nr 69_1840_19.pdf402 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1841_19.pdf)Uchwała Nr 69_1841_19.pdf415 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1842_19.pdf)Uchwała Nr 69_1842_19.pdf1341 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1843_19.pdf)Uchwała Nr 69_1843_19.pdf1256 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1844_19.pdf)Uchwała Nr 69_1844_19.pdf376 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1845_19.pdf)Uchwała Nr 69_1845_19.pdf437 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1846_19.pdf)Uchwała Nr 69_1846_19.pdf297 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1847_19.pdf)Uchwała Nr 69_1847_19.pdf767 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1848_19.pdf)Uchwała Nr 69_1848_19.pdf3037 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1849_19.pdf)Uchwała Nr 69_1849_19.pdf400 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1850_19.pdf)Uchwała Nr 69_1850_19.pdf680 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 69_1851_19.pdf)Uchwała Nr 69_1851_19.pdf1833 kB