Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

73/1893/19

10.09.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego” nr RPPK.06.04.02-18-0002/17, realizowanego przez Państwową Uczelnię Zawodową im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

73/1894/19

10.09.2019 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0040/16, pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno” realizowanego przez Gminę Pilzno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

73/1895/19

10.09.2019 r.

rozwiązania umowy nr RPPK.06.01.00-18-0008/17-00 z dnia 27 kwietnia 2018 r. o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju” realizowanego przez Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

73/1896/19

10.09.2019 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19.

73/1897/19

10.09.2019 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19.

73/1898/19

10.09.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0354/17 realizowanego przez COSMOTTI s. c. Aleksandra Ekert, Oscar Ekert w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

73/1899/19

10.09.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0421/17 realizowanego przez SMART NUTRITION Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

73/1900/19

10.09.2019 r.

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

73/1901/19

10.09.2019 r.

zmiany uchwały Nr 53/1273/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 czerwca 2019 r.

73/1902/19

10.09.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

73/1903/19

10.09.2019 r.

zawarcia aneksu do Umowy nr OR-IV.273.2.34.2018 z dnia 13 września 2018 r.

73/1904/19

10.09.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Zadania polegającego na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

73/1905/19

10.09.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

73/1906/19

10.09.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

73/1907/19

10.09.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

73/1908/19

10.09.2019 r.

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

73/1909/19

10.09.2019 r.

zmiany uchwały Nr 35/884/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszów z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2019 r.

73/1910/19

10.09.2019 r.

ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego.

73/1911/19

10.09.2019 r.

odwołania dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

73/1912/19

10.09.2019 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

73/1913/19

10.09.2019 r.

przyjęcia oferty objęcia akcji Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

73/1914/19

10.09.2019 r.

przeprowadzenia kontroli Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

73/1915/19

10.09.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

73/1916/19

10.09.2019 r.

zbycia nieruchomości położonej w Kolbuszowej Dolnej gmina Kolbuszowa, obejmującej działki 1730/17 i 1734/7, będących własnością Województwa Podkarpackiego.

73/1917/19

10.09.2019 r.

zbycia nieruchomości położonych w Kolbuszowej Dolnej gmina Kolbuszowa, obejmujących działki 1268/5, 1270/4, 1271/1, będących własnością Województwa Podkarpackiego.

73/1918/19

10.09.2019 r.

wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu.

73/1919/19

10.09.2019 r.

udzielenia upoważnienia.

73/1920/19

10.09.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

73/1921/19

10.09.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

73/1922/19

10.09.2019 r.

wyrażenia zastępującemu Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

73/1923/19

10.09.2019 r.

rozwiązania na mocy porozumienia stron umowy Nr EN-II.3152.6.2019 o przyznanie dotacji celowej.

73/1924/19

10.09.2019 r.

ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020.

73/1925/19

10.09.2019 r.

ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020.

73/1926/19

10.09.2019 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Blok szkoleniowy UzależNIEnia/Umiejętności społeczne i relacje partnerskie” przez Podkarpacką Fundację Rozwoju Kultury.

73/1927/19

10.09.2019 r.

udzielenia poręczenia kredytu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.

73/1928/19

10.09.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 27/695/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Rozwój pracowni angiografii badań naczyniowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

73/1929/19

10.09.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 53/1325/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Modernizacja energetyczna budynków Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im Fryderyka Chopina w Rzeszowie”.

73/1930/19

10.09.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup videolaryngoskopu”.

73/1931/19

10.09.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 22/518/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2019.

73/1932/19

10.09.2019 r.

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady.

73/1933/19

10.09.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na zbycie instalacji i urządzeń zamontowanych w obiekcie spalarni.

73/1934/19

10.09.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

73/1935/19

10.09.2019 r.

wskazania członków Zarządu Województwa Podkarpackiego do dokonania czynności prawnych związanych z zawarciem umowy wypłaty I transzy pożyczki długoterminowej.

73/1936/19

10.09.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Czermin.

73/1937/19

10.09.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Przeworskiego.

73/1938/19

10.09.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.

73/1939/19

10.09.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/395/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na realizację inwestycji pn. Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami – etap I.

73/1940/19

10.09.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Komańcza.

73/1941/19

10.09.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1893_19.pdf)Uchwała Nr 73_1893_19.pdf2264 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1894_19.pdf)Uchwała Nr 73_1894_19.pdf2544 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1895_19.pdf)Uchwała Nr 73_1895_19.pdf923 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1896_19.zip)Uchwała Nr 73_1896_19.zip16571 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1897_19.pdf)Uchwała Nr 73_1897_19.pdf2254 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1898_19.pdf)Uchwała Nr 73_1898_19.pdf897 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1899_19.pdf)Uchwała Nr 73_1899_19.pdf855 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1900_19.pdf)Uchwała Nr 73_1900_19.pdf406 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1901_19.pdf)Uchwała Nr 73_1901_19.pdf367 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1902_19.pdf)Uchwała Nr 73_1902_19.pdf373 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1903_19.pdf)Uchwała Nr 73_1903_19.pdf1329 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1904_19.pdf)Uchwała Nr 73_1904_19.pdf2093 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1905_19.pdf)Uchwała Nr 73_1905_19.pdf493 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1906_19.pdf)Uchwała Nr 73_1906_19.pdf467 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1907_19.pdf)Uchwała Nr 73_1907_19.pdf466 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1908_19.pdf)Uchwała Nr 73_1908_19.pdf1286 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1909_19.zip)Uchwała Nr 73_1909_19.zip3952 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1910_19.pdf)Uchwała Nr 73_1910_19.pdf1461 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1911_19.pdf)Uchwała Nr 73_1911_19.pdf306 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1912_19.pdf)Uchwała Nr 73_1912_19.pdf313 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1913_19.pdf)Uchwała Nr 73_1913_19.pdf648 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1914_19.pdf)Uchwała Nr 73_1914_19.pdf298 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1915_19.pdf)Uchwała Nr 73_1915_19.pdf394 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1916_19.pdf)Uchwała Nr 73_1916_19.pdf373 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1917_19.pdf)Uchwała Nr 73_1917_19.pdf420 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1918_19.pdf)Uchwała Nr 73_1918_19.pdf334 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1919_19.pdf)Uchwała Nr 73_1919_19.pdf342 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1920_19.pdf)Uchwała Nr 73_1920_19.pdf494 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1921_19.pdf)Uchwała Nr 73_1921_19.pdf474 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1922_19.pdf)Uchwała Nr 73_1922_19.pdf363 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1923_19.pdf)Uchwała Nr 73_1923_19.pdf373 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1924_19.pdf)Uchwała Nr 73_1924_19.pdf2179 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1925_19.pdf)Uchwała Nr 73_1925_19.pdf2147 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1926_19.pdf)Uchwała Nr 73_1926_19.pdf465 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1927_19.pdf)Uchwała Nr 73_1927_19.pdf414 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1928_19.pdf)Uchwała Nr 73_1928_19.pdf748 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1929_19.pdf)Uchwała Nr 73_1929_19.pdf724 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1930_19.pdf)Uchwała Nr 73_1930_19.pdf2290 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1931_19.pdf)Uchwała Nr 73_1931_19.pdf736 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1932_19.pdf)Uchwała Nr 73_1932_19.pdf417 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1933_19.pdf)Uchwała Nr 73_1933_19.pdf423 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1934_19.pdf)Uchwała Nr 73_1934_19.pdf1301 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1935_19.pdf)Uchwała Nr 73_1935_19.pdf406 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1936_19.pdf)Uchwała Nr 73_1936_19.pdf1049 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1937_19.pdf)Uchwała Nr 73_1937_19.pdf1136 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1938_19.pdf)Uchwała Nr 73_1938_19.pdf2101 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1939_19.pdf)Uchwała Nr 73_1939_19.pdf1368 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1940_19.pdf)Uchwała Nr 73_1940_19.pdf931 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 73_1941_19.pdf)Uchwała Nr 73_1941_19.pdf1727 kB