Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

77/1993/19

24.09.2019 r.

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2019 r., sygn. akt. I SA/Rz 403/19.

77/1994/19

24.09.2019 r.

przyjęcia zaktualizowanego Uszczegółowienia Podręcznika Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność.

77/1995/19

24.09.2019 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020.

77/1996/19

24.09.2019 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020.

77/1997/19

24.09.2019 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020.

77/1998/19

24.09.2019 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020.

77/1999/19

24.09.2019 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach RPO WP 2014-2020.

77/2000/19

24.09.2019 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach RPO WP 2014-2020.

77/2001/19

24.09.2019 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach Działania 8.5 – Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie RPO WP 2014-2020.

77/2002/19

24.09.2019 r.

zatwierdzenia zaktualizowanych Ogólnych Warunków Realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020.

77/2003/19

24.09.2019 r.

zatwierdzenia zaktualizowanych Ogólnych Warunków Realizacji Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020.

77/2004/19

24.09.2019 r.

dalszego postępowania w zakresie projektów spółek parafialnych.

77/2005/19

24.09.2019 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty
z zakresu dróg wojewódzkich RPO WP na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-014/19.

77/2006/19

24.09.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0006/17 pn. „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”, realizowanego przez Gminę Wiśniowa, w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

77/2007/19

24.09.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.01-18-0045/16, pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę niepublicznego przedszkola w miejscowości Krasne” realizowanego przez Pana Mateusza Łukasza Hałajko prowadzącego działalność oświatową pod nazwą Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza „Klub Juniora” w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

77/2008/19

24.09.2019 r.

rozwiązania umowy nr RPPK.03.03.02-18-0006/18-00 z dnia 20 maja 2019 r. o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa – montaż kotłów na ekogroszek” realizowanego przez Gminę Kolbuszowa w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

77/2009/19

24.09.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 55/1353/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Parki biznesowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.03.00-IZ.00-18-010/19.

77/2010/19

24.09.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 55/1354/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Parki biznesowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – Numer RPPK.01.03.00-IZ.00-18-010/19.

77/2011/19

24.09.2019 r.

rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjenta ASKBERRY.PL Sp. z o.o. oraz zmiany Uchwały Nr 373/7837/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2017).

77/2012/19

24.09.2019 r.

zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy partnerskiej nr RR-IV.760.11.17.2019 z dnia 1 kwietnia 2019r. na rzecz realizacji projektu pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

77/2013/19

24.09.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

77/2014/19

24.09.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

77/2015/19

24.09.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

77/2016/19

24.09.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

77/2017/19

24.09.2019 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Ostrów.

77/2018/19

24.09.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 41/1035/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2019 roku.

77/2019/19

24.09.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 41/1034/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

77/2020/19

24.09.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 40/1027/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2019 roku.

77/2021/19

24.09.2019 r.

wyrażenia zgody na zawarcie Umowy ws. Projektu dotyczącego przygotowania dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo.

77/2022/19

24.09.2019 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia kategorii drogi publicznej odcinka drogi powiatowej na terenie powiatu krośnieńskiego.

77/2023/19

24.09.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

77/2024/19

24.09.2019 r.

zmiany wysokości wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.  

77/2025/19

24.09.2019 r.

współorganizacji wydarzeń związanych z promocją podkarpackiej żywności tradycyjnej i regionalnej.

77/2026/19

24.09.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 42/1079/19 z dnia 9 maja 2019 r. o podziale środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2019.

77/2027/19

24.09.2019 r.

powołania Komisji stypendialnej w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020.

77/2028/19

24.09.2019 r.

powołania Komisji stypendialnej w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020.

77/2029/19

24.09.2019 r.

upoważnienia dla dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

77/2030/19

24.09.2019 r.

wyrażenia zgody na ustalenie wysokości opłat za korzystanie z Internatu Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

77/2031/19

24.09.2019 r.

przyznania nagród pieniężnych w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

77/2032/19

24.09.2019 r.

przyznania stypendiów w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

77/2033/19

24.09.2019 r.

pozbawienia zawodników stypendiów sportowych.

77/2034/19

24.09.2019 r.

udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego Caritas Diecezji Rzeszowskiej – instytucji tworzącej Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Ropczycach z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie Centrum.

77/2035/19

24.09.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

77/2036/19

24.09.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

77/2037/19

24.09.2019 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

77/2038/19

24.09.2019 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2019 r.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_1993_19.pdf)Uchwała Nr 77_1993_19.pdf293 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_1994_19.pdf)Uchwała Nr 77_1994_19.pdf16156 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_1995_19.pdf)Uchwała Nr 77_1995_19.pdf22688 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_1996_19.pdf)Uchwała Nr 77_1996_19.pdf23069 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_1997_19.pdf)Uchwała Nr 77_1997_19.pdf22622 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_1998_19.pdf)Uchwała Nr 77_1998_19.pdf22922 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_1999_19.pdf)Uchwała Nr 77_1999_19.pdf23662 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2000_19.zip)Uchwała Nr 77_2000_19.zip18650 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2001_19.pdf)Uchwała Nr 77_2001_19.pdf6461 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2002_19.pdf)Uchwała Nr 77_2002_19.pdf20264 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2003_19.pdf)Uchwała Nr 77_2003_19.pdf19005 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2004_19.pdf)Uchwała Nr 77_2004_19.pdf1910 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2005_19.pdf)Uchwała Nr 77_2005_19.pdf2297 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2006_19.pdf)Uchwała Nr 77_2006_19.pdf2412 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2007_19.pdf)Uchwała Nr 77_2007_19.pdf2835 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2008_19.pdf)Uchwała Nr 77_2008_19.pdf1242 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2009_19.pdf)Uchwała Nr 77_2009_19.pdf16394 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2010_19.zip)Uchwała Nr 77_2010_19.zip1780 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2011_19.pdf)Uchwała Nr 77_2011_19.pdf5280 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2012_19.pdf)Uchwała Nr 77_2012_19.pdf4250 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2013_19.pdf)Uchwała Nr 77_2013_19.pdf748 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2014_19.pdf)Uchwała Nr 77_2014_19.pdf657 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2015_19.pdf)Uchwała Nr 77_2015_19.pdf774 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2016_19.pdf)Uchwała Nr 77_2016_19.pdf614 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2017_19.pdf)Uchwała Nr 77_2017_19.pdf382 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2018_19.pdf)Uchwała Nr 77_2018_19.pdf709 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2019_19.pdf)Uchwała Nr 77_2019_19.pdf741 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2020_19.pdf)Uchwała Nr 77_2020_19.pdf698 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2021_19.pdf)Uchwała Nr 77_2021_19.pdf306 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2022_19.pdf)Uchwała Nr 77_2022_19.pdf323 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2023_19.pdf)Uchwała Nr 77_2023_19.pdf2310 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2024_19.pdf)Uchwała Nr 77_2024_19.pdf300 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2025_19.pdf)Uchwała Nr 77_2025_19.pdf344 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2026_19.pdf)Uchwała Nr 77_2026_19.pdf2637 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2027_19.pdf)Uchwała Nr 77_2027_19.pdf463 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2028_19.pdf)Uchwała Nr 77_2028_19.pdf462 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2029_19.pdf)Uchwała Nr 77_2029_19.pdf309 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2030_19.pdf)Uchwała Nr 77_2030_19.pdf811 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2031_19.pdf)Uchwała Nr 77_2031_19.pdf2361 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2032_19.pdf)Uchwała Nr 77_2032_19.pdf2415 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2033_19.pdf)Uchwała Nr 77_2033_19.pdf370 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2034_19.pdf)Uchwała Nr 77_2034_19.pdf413 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2035_19.pdf)Uchwała Nr 77_2035_19.pdf2530 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2036_19.pdf)Uchwała Nr 77_2036_19.pdf707 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2037_19.pdf)Uchwała Nr 77_2037_19.pdf365 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 77_2038_19.pdf)Uchwała Nr 77_2038_19.pdf3045 kB