Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

82/2096/19

02.10.2019 r.

wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o dofinansowanie projektu pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

82/2097/19

02.10.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie na realizację zadania „Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczeń sanitarnych oraz zniesienia barier architektonicznych przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych korzystających z rehabilitacji w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej”.

82/2098/19

02.10.2019 r.

sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w wyborze do dofinansowania projektu nr: RPPK.06.02.01-18-0001/19 pod nazwą: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.