Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

83/2099/19

08.10.2019 r.

rozpatrzenia protestu.

83/2100/19

08.10.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

83/2101/19

08.10.2019 r.

zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Infrastruktura B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 - nabór nr RPPK.01.02.00-IZ.00-18-011/19 (edycja IV).

83/2102/19

08.10.2019 r.

rozwiązania Umowy o dofinansowanie Projektu SMARTHUB Sp. z o. o. oraz zmiany Uchwały Nr 373/7837/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2017).

83/2103/19

08.10.2019 r.

rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjenta SMART NUTRITION Sp. z o.o. oraz zmiany Uchwały Nr 373/7837/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2017).

83/2104/19

08.10.2019 r.

zatwierdzenia oceny oraz wyboru do dofinansowania projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (tryb pozakonkursowy), RPO WP na lata 2014-2020.

83/2105/19

08.10.2019 r.

wpisania programu rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

83/2106/19

08.10.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

83/2107/19

08.10.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

83/2108/19

08.10.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

83/2109/19

08.10.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

83/2110/19

08.10.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 41/1035/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2019 roku.

83/2111/19

08.10.2019 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce”.

83/2112/19

08.10.2019 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

83/2113/19

08.10.2019 r.

ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego.

83/2114/19

08.10.2019 r.

zawarcia porozumienia w sprawie wspólnej organizacji konkursu „PODKARPACIE-tutaj mieszkam. 20 lat Województwa Podkarpackiego. Nasze osiągnięcia i wyzwania.”

83/2115/19

08.10.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2019 r.

83/2116/19

08.10.2019 r.

upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Podkarpackie.

83/2117/19

08.10.2019 r.

ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020.

83/2118/19

08.10.2019 r.

przyznania stypendiów sportowych w 2019 roku.

83/2119/19

08.10.2019 r.

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli.

83/2120/19

08.10.2019 r.

przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 w województwie podkarpackim.

83/2121/19

08.10.2019 r.

ustalenia terminu oceny efektywności realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju przez Lokalne Grupy Działania oraz udzielenia upoważnienia do zatwierdzenia opracowanego przez LGD programu naprawczego w przypadku negatywnej oceny efektywności realizacji LSR.

83/2122/19

08.10.2019 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

83/2123/19

08.10.2019 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie edukacji ekologicznej.

83/2124/19

08.10.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 27/696/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

83/2125/19

08.10.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 27/697/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu nr 2 im. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

83/2126/19

08.10.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją”.

83/2127/19

08.10.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Media - Sys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

83/2128/19

08.10.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

83/2129/19

08.10.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/476/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

83/2130/19

08.10.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo” przez Województwo Podkarpackie/ Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach projektu grantowego „Lekcja: Enter” w obszarze osi priorytetowej III – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.