Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

90/2182/19

22.10.2019 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

90/2183/19

22.10.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0502/17 realizowanego przez SMART TECH LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

90/2184/19

22.10.2019 r.

wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń.

90/2185/19

22.10.2019 r.

zmiany Regulaminu udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” wraz z załącznikami.

90/2186/19

22.10.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019.

90/2187/19

22.10.2019 r.

przyjęcia stanowiska o gotowości zwrotu prawa własności nieruchomości położonej w Uluczu.

90/2188/19

22.10.2019 r.

wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie zatwierdzonego Uchwałą Nr 407/8538/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 13 marca 2018 r. zmienionego Uchwałą Nr 459/9624/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. oraz Uchwałą nr 27/701/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
5 marca 2019 r.

90/2189/19

22.10.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej na doposażenie zespołu ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej”.

90/2190/19

22.10.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na przekazanie w formie darowizny aparatury i sprzętu medycznego.

90/2191/19

22.10.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na przekazanie w formie darowizny aparatury i sprzętu medycznego.

90/2192/19

22.10.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

90/2193/19

22.10.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

90/2194/19

22.10.2019 r.

wyznaczenia przedstawicieli Województwa Podkarpackiego do Komitetu Sterującego Projektem polegającym na przygotowaniu dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo.

90/2195/19

22.10.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 40/1027/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2019 roku.

90/2196/19

22.10.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

90/2197/19

22.10.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

90/2198/19

22.10.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

90/2199/19

22.10.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, zmienioną Uchwałą Nr VIII/132/19 z dnia 27 maja 2019 r., zmienioną Uchwałą Nr XI/185/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r.