Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

98/2303/19

19.11.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

98/2304/19

19.11.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” w ramach RPO WP 2014-2020.

98/2305/19

19.11.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do realizacji projektu konkursowego, jako partnera w ramach PO WER 2014-2020 nr naboru POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19.

98/2306/19

19.11.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 rok.

98/2307/19

19.11.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042.

98/2308/19

19.11.2019 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska.

98/2309/19

19.11.2019 r.

określenia szczegółowego zakresu współzarządzania zbiorami danych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

98/2310/19

19.11.2019 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

98/2311/19

19.11.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 393/8209/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

98/2312/19

19.11.2019 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego RPPK.05.01.00-18-0004/18 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie – etap I” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

98/2313/19

19.11.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0110/16 pn. „Kompleksowa ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie MOF Sanok-Lesko – adaptacja ruin Zespołu Klasztornego Karmelitów Bosych na centrum kultury w Zagórzu” realizowanego przez Gminę Zagórz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

98/2314/19

19.11.2019 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2019 r. realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nadzorowanych przez Departament Gospodarki Regionalnej.

98/2315/19

19.11.2019 r.

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr 437/9108/18 z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Rady Projektowej dla projektu pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu.

98/2316/19

19.11.2019 r.

powołania Komitetu Sterującego dla projektu pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

98/2317/19

19.11.2019 r.

powołania Zespołu Zarządzania Projektem dla projektu pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

98/2318/19

19.11.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

98/2319/19

19.11.2019 r.

zawarcia aneksu do Umowy nr OR-IV.273.2.22.2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku.

98/2320/19

19.11.2019 r.

zmiany uchwały Nr 35/884/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo–finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2019 r.

98/2321/19

19.11.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

98/2322/19

19.11.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

98/2323/19

19.11.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

98/2324/19

19.11.2019 r.

udzielenia pożyczki Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie.

98/2325/19

19.11.2019 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

98/2326/19

19.11.2019 r.

zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020”.

98/2327/19

19.11.2019 r.

zmiany liczby/proporcji stypendiów i zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020.

98/2328/19

19.11.2019 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2019 roku.

98/2329/19

19.11.2019 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2019 roku.

98/2330/19

19.11.2019 r.

wyrażenia zgody na współorganizację Konferencji pt. ,,Wykorzystanie użytków zielonych do towarowego chowu zwierząt trawożernych” w ramach zadania pn. „Organizacja, współudział i uczestnictwo w konkursach, szkoleniach i konferencjach o tematyce rolniczej.

98/2331/19

19.11.2019 r.

podjęcia działań zmierzających do nabycia prawa wieczystego użytkowania do nieruchomości położonej w Przemyślu.

98/2332/19

19.11.2019 r.

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2019-2022 z Perspektywą do roku 2026.

98/2333/19

19.11.2019 r.

odmowy przywrócenia terminu do wykonania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy.

98/2334/19

19.11.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 35/898/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r., ze zmianami.

98/2335/19

19.11.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/93/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu ze zmianami.

98/2336/19

19.11.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/94/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie ze zmianami.

98/2337/19

19.11.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/95/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju ze zmianami.

98/2338/19

19.11.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/88/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej ze zmianami.

98/2339/19

19.11.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/89/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej ze zmianami.

98/2340/19

19.11.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 48/1202/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 r. Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich ze zmianami.

98/2341/19

19.11.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/91/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie ze zmianami.

98/2342/19

19.11.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/92/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie ze zmianami.

98/2343/19

19.11.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/90/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu ze zmianami.

98/2344/19

19.11.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/85/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej ze zmianami.

98/2345/19

19.11.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/96/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach ze zmianami.

98/2346/19

19.11.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/87/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej ze zmianami.

98/2347/19

19.11.2019 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Nie daj się wypalić jak FENIKS edycja 3 – Przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń dla członków 6 Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu 2 powiatów woj. podkarpackiego” przez Fundację Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy – FENIKS.

98/2348/19

19.11.2019 r.

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

98/2349/19

19.11.2019 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Uśmiech dziecka”.

98/2350/19

19.11.2019 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Wykonanie niezbędnych remontów w budynku Podkarpackiego Centrum Onkologii”.

98/2351/19

19.11.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 53/1324/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie”.

98/2352/19

19.11.2019 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu na realizację zadania „Dofinansowanie zakupu ambulansów z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu”.

98/2353/19

19.11.2019 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

98/2354/19

19.11.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

98/2355/19

19.11.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/476/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

98/2356/19

19.11.2019 r.

odwołania dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

98/2357/19

19.11.2019 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2303_19.zip)Uchwała Nr 98_2303_19.zip[KZ] Karolina Ciołek4880 kB2019-11-27 12:072019-11-27 12:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2304_19.pdf)Uchwała Nr 98_2304_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1751 kB2019-11-27 12:082019-11-27 12:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2305_19.pdf)Uchwała Nr 98_2305_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1215 kB2019-11-27 12:082019-11-27 12:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2306_19.pdf)Uchwała Nr 98_2306_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek6447 kB2019-11-27 12:082019-11-27 12:08
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2307_19.zip)Uchwała Nr 98_2307_19.zip[KZ] Karolina Ciołek19943 kB2019-11-27 12:092019-11-27 12:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2308_19.pdf)Uchwała Nr 98_2308_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek865 kB2019-11-27 12:092019-11-27 12:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2309_19.pdf)Uchwała Nr 98_2309_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek2504 kB2019-11-27 12:092019-11-27 12:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2310_19.pdf)Uchwała Nr 98_2310_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek16762 kB2019-11-27 12:102019-11-27 12:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2311_19.zip)Uchwała Nr 98_2311_19.zip[KZ] Karolina Ciołek31516 kB2019-11-27 12:102019-11-27 12:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2312_19.pdf)Uchwała Nr 98_2312_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek3017 kB2019-11-27 12:112019-11-27 12:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2313_19.pdf)Uchwała Nr 98_2313_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek3658 kB2019-11-27 12:112019-11-27 12:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2314_19.pdf)Uchwała Nr 98_2314_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek3462 kB2019-11-27 12:112019-11-27 12:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2315_19.pdf)Uchwała Nr 98_2315_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek672 kB2019-11-27 12:122019-11-27 12:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2316_19.pdf)Uchwała Nr 98_2316_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek4437 kB2019-11-27 12:132019-11-27 12:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2317_19.pdf)Uchwała Nr 98_2317_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek4334 kB2019-11-27 12:132019-11-27 12:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2318_19.pdf)Uchwała Nr 98_2318_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek395 kB2019-11-27 12:132019-11-27 12:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2319_19.pdf)Uchwała Nr 98_2319_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek981 kB2019-11-27 12:152019-11-27 12:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2320_19.zip)Uchwała Nr 98_2320_19.zip[KZ] Karolina Ciołek3945 kB2019-11-27 12:142019-11-27 12:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2321_19.pdf)Uchwała Nr 98_2321_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek620 kB2019-11-27 12:152019-11-27 12:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2322_19.pdf)Uchwała Nr 98_2322_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek657 kB2019-11-27 12:162019-11-27 12:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2323_19.pdf)Uchwała Nr 98_2323_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1552 kB2019-11-27 12:222019-11-27 12:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2324_19.pdf)Uchwała Nr 98_2324_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek336 kB2019-11-27 12:222019-11-27 12:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2325_19.pdf)Uchwała Nr 98_2325_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek322 kB2019-11-27 12:232019-11-27 12:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2326_19.pdf)Uchwała Nr 98_2326_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek5539 kB2019-11-27 12:232019-11-27 12:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2327_19.pdf)Uchwała Nr 98_2327_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek5371 kB2019-11-27 12:242019-11-27 12:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2328_19.pdf)Uchwała Nr 98_2328_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek834 kB2019-11-27 12:252019-11-27 12:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2329_19.pdf)Uchwała Nr 98_2329_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek854 kB2019-11-27 12:252019-11-27 12:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2330_19.pdf)Uchwała Nr 98_2330_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek382 kB2019-11-27 12:252019-11-27 12:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2331_19.pdf)Uchwała Nr 98_2331_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek415 kB2019-11-27 12:282019-11-27 12:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2332_19.pdf)Uchwała Nr 98_2332_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek286 kB2019-11-27 12:282019-11-27 12:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2333_19.pdf)Uchwała Nr 98_2333_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek392 kB2019-11-27 12:282019-11-27 12:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2334_19.pdf)Uchwała Nr 98_2334_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek2873 kB2019-11-27 12:292019-11-27 12:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2335_19.pdf)Uchwała Nr 98_2335_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1609 kB2019-11-27 12:302019-11-27 12:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2336_19.pdf)Uchwała Nr 98_2336_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1679 kB2019-11-27 12:302019-11-27 12:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2337_19.pdf)Uchwała Nr 98_2337_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1586 kB2019-11-27 12:302019-11-27 12:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2338_19.pdf)Uchwała Nr 98_2338_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1622 kB2019-11-27 12:302019-11-27 12:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2339_19.pdf)Uchwała Nr 98_2339_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1633 kB2019-11-27 12:312019-11-27 12:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2340_19.pdf)Uchwała Nr 98_2340_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1667 kB2019-11-27 12:322019-11-27 12:32
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2341_19.pdf)Uchwała Nr 98_2341_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1571 kB2019-11-27 12:332019-11-27 12:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2342_19.pdf)Uchwała Nr 98_2342_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1611 kB2019-11-27 12:332019-11-27 12:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2343_19.pdf)Uchwała Nr 98_2343_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1669 kB2019-11-27 12:332019-11-27 12:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2344_19.pdf)Uchwała Nr 98_2344_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1717 kB2019-11-27 12:332019-11-27 12:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2345_19.pdf)Uchwała Nr 98_2345_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1594 kB2019-11-27 12:352019-11-27 12:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2346_19.pdf)Uchwała Nr 98_2346_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek1599 kB2019-11-27 12:352019-11-27 12:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2347_19.pdf)Uchwała Nr 98_2347_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek471 kB2019-11-27 12:352019-11-27 12:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2348_19.pdf)Uchwała Nr 98_2348_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek365 kB2019-11-27 12:362019-11-27 12:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2349_19.pdf)Uchwała Nr 98_2349_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek676 kB2019-11-27 12:362019-11-27 12:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2350_19.pdf)Uchwała Nr 98_2350_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek2565 kB2019-11-27 12:362019-11-27 12:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2351_19.pdf)Uchwała Nr 98_2351_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek735 kB2019-11-27 12:362019-11-27 12:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2352_19.pdf)Uchwała Nr 98_2352_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek2379 kB2019-11-27 12:372019-11-27 12:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2353_19.pdf)Uchwała Nr 98_2353_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek661 kB2019-11-27 12:372019-11-27 12:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2354_19.pdf)Uchwała Nr 98_2354_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek3599 kB2019-11-27 12:372019-11-27 12:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2355_19.pdf)Uchwała Nr 98_2355_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek4496 kB2019-11-27 12:382019-11-27 12:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2356_19.pdf)Uchwała Nr 98_2356_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek327 kB2019-11-27 12:382019-11-27 12:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 98_2357_19.pdf)Uchwała Nr 98_2357_19.pdf[KZ] Karolina Ciołek299 kB2019-11-27 12:382019-11-27 12:38