Numery Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

100/2359/19

25.11.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

100/2360/19

25.11.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIX/949/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej i zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.

100/2361/19

25.11.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego.

100/2362/19

25.11.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji.

100/2363/19

25.11.2019 r.

przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2020 rok.

100/2364/19

25.11.2019 r.

zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

100/2365/19

25.11.2019 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

100/2366/19

25.11.2019 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

100/2367/19

25.11.2019 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

100/2368/19

25.11.2019 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – Numer RPPK.03.03.01-IZ.00-18-004/19.

100/2369/19

25.11.2019 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – Numer RPPK.03.03.01-IZ.00-18-004/19.

100/2370/19

25.11.2019 r.

wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trzech projektów z listy rezerwowej w ramach konkursu ogólnego nr RPPK.06.01.00-IZ.00-18-001/17 w osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działaniu 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały Nr 413/8638/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2018 r.

100/2371/19

25.11.2019 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0036/17 realizowanego przez Gminę Czermin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

100/2372/19

25.11.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0060/17, pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia”, realizowanego przez Gminę Zagórz w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

100/2373/19

25.11.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.04.00-18-0002/16 pn. „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” realizowanego przez Gminę Miasto Krosno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

100/2374/19

25.11.2019 r.

rozwiązania umowy nr RPPK.03.02.00-18-0020/18-00 z dnia 20 grudnia 2018 r. o dofinansowanie projektu „Przebudowa gospodarki cieplnej budynku zajmowanego przez SPG ZOZ w Miejscu Piastowym wraz z montażem instalacji OZE” realizowanego przez Gminę Miejsce Piastowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

100/2375/19

25.11.2019 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego osiągnięcia wskaźnika rezultatu realizacji projektu Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] przez Beneficjenta KORPORACJA VIP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ceramiczna 3, 38-120 Czudec, realizującą projekt nr RPPK.01.04.01-18-0388/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

100/2376/19

25.11.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 62/1523/19 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/18 regionalna pomoc inwestycyjna).

100/2377/19

25.11.2019 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ.00-18-013/19.

100/2378/19

25.11.2019 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ.00-18-013/19.

100/2379/19

25.11.2019 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego sieci ciepłowniczych w ramach RPO WP 2014-2020, w związku z trwającą procedurą notyfikacji pomocy do KE.

100/2380/19

25.11.2019 r.

zmiany uchwały nr 67/1774/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r., zmienionej uchwałą
nr 80/2044/19 z dnia 30 września 2019 r.

100/2381/19

25.11.2019 r.

promocji Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji.

100/2382/19

25.11.2019 r.

zawarcia aneksu do Umowy nr OR-IV.273.2.22.2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku.

100/2383/19

25.11.2019 r.

zawarcia aneksu nr 2 do Umowy nr OR-IV.273.2.34.2018 z dnia 13 września 2018 r.

100/2384/19

25.11.2019 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wiśniowa.

100/2385/19

25.11.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

100/2386/19

25.11.2019 r.

wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2019 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

100/2387/19

25.11.2019 r.

zmiany uchwały Nr 99/2358/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru Przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

100/2388/19

25.11.2019 r.

odwołania dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

100/2389/19

25.11.2019 r.

zmiany uchwały nr 404/8480/18 z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw przyznawania statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

100/2390/19

25.11.2019 r.

zasad współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl.

100/2391/19

25.11.2019 r.

wyrażenia zgody na wysyłanie pocztą elektroniczną przez Zarząd Spółki NSS NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadomień o zwoływaniu Zgromadzeń Wspólników.

100/2392/19

25.11.2019 r.

złożenia oświadczenia o uczestnictwie Województwa Podkarpackiego w Spółce POLREGIO Spółka Akcyjna.

100/2393/19

25.11.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT Spółka Akcyjna.

100/2394/19

25.11.2019 r.

umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT Spółka Akcyjna punktu dotyczącego powołania członka Rady Nadzorczej.

100/2395/19

25.11.2019 r.

wystąpienia do Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzgodnienie odwołania ze stanowiska dyrektora.

100/2396/19

25.11.2019 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

100/2397/19

25.11.2019 r.

wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego do zadania pn. Wyposażenie Działu Konserwacji Dzieł Sztuki Muzeum – Zamek w Łańcucie.

100/2398/19

25.11.2019 r.

zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego w roku akademickim 2019/2020.

100/2399/19

25.11.2019 r.

wydania opinii do dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olszanica”.

100/2400/19

25.11.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na przekazanie w formie darowizny ambulansu Peugeot Boxter.

100/2401/19

25.11.2019 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zbycie telefonów komórkowych.

100/2402/19

25.11.2019 r.

powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

100/2403/19

25.11.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 27/698/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Utworzenie Ośrodka Leczenia Mukowiscydozy Dzieci”.

100/2404/19

25.11.2019 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich.

100/2405/19

25.11.2019 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

100/2406/19

25.11.2019 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju.

100/2407/19

25.11.2019 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Fundacja In Corpore.

100/2408/19

25.11.2019 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

100/2409/19

25.11.2019 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu.

100/2410/19

25.11.2019 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach.

100/2411/19

25.11.2019 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej.

100/2412/19

25.11.2019 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej.

100/2413/19

25.11.2019 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej.

100/2414/19

25.11.2019 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie.

100/2415/19

25.11.2019 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie.

100/2416/19

25.11.2019 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu.

100/2417/19

25.11.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

100/2418/19

25.11.2019 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2019 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2359_19.pdf)Uchwała Nr 100_2359_19.pdf1106 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2360_19.pdf)Uchwała Nr 100_2360_19.pdf1381 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2361_19.pdf)Uchwała Nr 100_2361_19.pdf892 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2362_19.pdf)Uchwała Nr 100_2362_19.pdf838 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2363_19.pdf)Uchwała Nr 100_2363_19.pdf5859 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2364_19.pdf)Uchwała Nr 100_2364_19.pdf7469 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2365_19.zip)Uchwała Nr 100_2365_19.zip19759 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2366_19.pdf)Uchwała Nr 100_2366_19.pdf16821 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2367_19.pdf)Uchwała Nr 100_2367_19.pdf3165 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2368_19.zip)Uchwała Nr 100_2368_19.zip35056 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2369_19.pdf)Uchwała Nr 100_2369_19.pdf4145 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2370_19.pdf)Uchwała Nr 100_2370_19.pdf4302 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2371_19.pdf)Uchwała Nr 100_2371_19.pdf2235 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2372_19.pdf)Uchwała Nr 100_2372_19.pdf2704 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2373_19.pdf)Uchwała Nr 100_2373_19.pdf2629 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2374_19.pdf)Uchwała Nr 100_2374_19.pdf1674 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2375_19.pdf)Uchwała Nr 100_2375_19.pdf415 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2376_19.pdf)Uchwała Nr 100_2376_19.pdf3702 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2377_19.zip)Uchwała Nr 100_2377_19.zip22858 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2378_19.pdf)Uchwała Nr 100_2378_19.pdf2599 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2379_19.pdf)Uchwała Nr 100_2379_19.pdf1972 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2380_19.pdf)Uchwała Nr 100_2380_19.pdf432 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2381_19.pdf)Uchwała Nr 100_2381_19.pdf1076 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2382_19.pdf)Uchwała Nr 100_2382_19.pdf1096 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2383_19.pdf)Uchwała Nr 100_2383_19.pdf963 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2384_19.pdf)Uchwała Nr 100_2384_19.pdf379 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2385_19.pdf)Uchwała Nr 100_2385_19.pdf2354 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2386_19.pdf)Uchwała Nr 100_2386_19.pdf480 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2387_19.pdf)Uchwała Nr 100_2387_19.pdf433 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2388_19.pdf)Uchwała Nr 100_2388_19.pdf294 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2389_19.pdf)Uchwała Nr 100_2389_19.pdf436 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2390_19.pdf)Uchwała Nr 100_2390_19.pdf9290 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2391_19.pdf)Uchwała Nr 100_2391_19.pdf295 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2392_19.pdf)Uchwała Nr 100_2392_19.pdf298 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2393_19.pdf)Uchwała Nr 100_2393_19.pdf318 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2394_19.pdf)Uchwała Nr 100_2394_19.pdf306 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2395_19.pdf)Uchwała Nr 100_2395_19.pdf387 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2396_19.pdf)Uchwała Nr 100_2396_19.pdf317 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2397_19.pdf)Uchwała Nr 100_2397_19.pdf377 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2398_19.pdf)Uchwała Nr 100_2398_19.pdf2240 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2399_19.pdf)Uchwała Nr 100_2399_19.pdf309 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2400_19.pdf)Uchwała Nr 100_2400_19.pdf375 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2401_19.pdf)Uchwała Nr 100_2401_19.pdf1833 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2402_19.pdf)Uchwała Nr 100_2402_19.pdf385 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2403_19.pdf)Uchwała Nr 100_2403_19.pdf694 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2404_19.pdf)Uchwała Nr 100_2404_19.pdf899 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2405_19.pdf)Uchwała Nr 100_2405_19.pdf908 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2406_19.pdf)Uchwała Nr 100_2406_19.pdf898 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2407_19.pdf)Uchwała Nr 100_2407_19.pdf933 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2408_19.pdf)Uchwała Nr 100_2408_19.pdf995 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2409_19.pdf)Uchwała Nr 100_2409_19.pdf927 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2410_19.pdf)Uchwała Nr 100_2410_19.pdf926 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2411_19.pdf)Uchwała Nr 100_2411_19.pdf908 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2412_19.pdf)Uchwała Nr 100_2412_19.pdf912 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2413_19.pdf)Uchwała Nr 100_2413_19.pdf888 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2414_19.pdf)Uchwała Nr 100_2414_19.pdf891 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2415_19.pdf)Uchwała Nr 100_2415_19.pdf894 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2416_19.pdf)Uchwała Nr 100_2416_19.pdf902 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2417_19.pdf)Uchwała Nr 100_2417_19.pdf5454 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 100_2418_19.pdf)Uchwała Nr 100_2418_19.pdf3263 kB