Numer Uchwały: Data Posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

107/2526/19

17.12.2019 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

107/2527/19

17.12.2019 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach Działania 8.5 – Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

107/2528/19

17.12.2019 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym dla typu projektów: Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna oraz Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM), w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020.

107/2529/19

17.12.2019 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla typu projektów: Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna oraz Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM), w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020.

107/2530/19

17.12.2019 r.

zmiany uchwały nr 422/8807/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólny RPO WP 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 422/8808/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą nr 459/9593/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r., uchwałą nr 483/10211/18 z dnia 16 października 2018 r., uchwałą nr 3/45/18 z dnia 27 listopada 2018 r., uchwałą nr 20/436/19 z dnia 29 stycznia 2019 r., uchwałą nr 36/906/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r., uchwałą nr 62/1517/19 z dnia 16 lipca 2019 r., uchwałą nr 69/1809/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r., uchwałą nr 77/2004/19 z dnia 24 września 2019 r. oraz uchwałą nr 104/2468/19 z dnia 10 grudnia 2019 r.

107/2531/19

17.12.2019 r.

wyboru projektów z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 424/8861/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r.

107/2532/19

17.12.2019 r.

wyboru projektu z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 11/278/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

107/2533/19

17.12.2019 r.

zatwierdzenia Listy ocenionego projektu oraz wyboru projektu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pn. Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF – II etap, do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP na lata 2014-2020.

107/2534/19

17.12.2019 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0051/17 pn. Wykonanie mikroinstalacji OZE w gospodarstwach domowych na terenie gminy Adamówka realizowanego przez Gminę Adamówka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

107/2535/19

17.12.2019 r.

rozwiązania umowy nr RPPK.03.02.00-18-0110/16-00 z dnia 19 grudnia 2016 r. o dofinansowanie projektu „Modernizacja energetyczna budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” realizowanego przez Powiat Leski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

107/2536/19

17.12.2019 r.

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.04.01-18-0303/17-00 zawartej z Rita Suchocka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Dziecko oraz zmiany Uchwały nr 330/7085/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2016).

107/2537/19

17.12.2019 r.

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.04.01-18-0016/17-00 zawartej z Buczek Tomasz Firma Usługowo-Remontowo-Budowlana oraz zmiany Uchwały nr 330/7085/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2016).

107/2538/19

17.12.2019 r.

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.02.00-18-0057/17-00 zawartej z HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o. oraz zmiany Uchwały Nr 350/7449/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Prace B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16).

107/2539/19

17.12.2019 r.

zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Prace B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 - nabór nr RPPK.01.02.00-IZ.00-18-012/19 (edycja IV).

107/2540/19

17.12.2019 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0383/17 realizowanego przez MOTORICO Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

107/2541/19

17.12.2019 r.

określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na 2020 rok będących w rezerwie samorządu województwa dla samorządów powiatowych województwa podkarpackiego na finansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

107/2542/19

17.12.2019 r.

wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

107/2543/19

17.12.2019 r.

wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do umowy z dnia 27 czerwca 2019 r. z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w sprawie finansowania zadań z tytułu zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym.

107/2544/19

17.12.2019 r.

zmiany umów określających zasady przekazywania przewoźnikom dopłat do przewozów osób uprawnionych ustawowo do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego.

107/2545/19

17.12.2019 r.

przekazania oświetlenia ulicznego na obiekcie mostowym w miejscowości Czarna na rzecz Gminy Czarna.

107/2546/19

17.12.2019 r.

przekazania oświetlenia wybudowanego w rejonie ronda w Zarębkach przy skrzyżowaniu z drogą gminną 103981 na rzecz Miasta i Gminy Kolbuszowa.

107/2547/19

17.12.2019 r.

przekazania oświetlenia wybudowanego w rejonie ronda w Kolbuszowej Dolnej przy skrzyżowaniu z ulicą Tarnobrzeską na rzecz Miasta i Gminy Kolbuszowa.

107/2548/19

17.12.2019 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wielopole Skrzyńskie.

107/2549/19

17.12.2019 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wielopole Skrzyńskie.

107/2550/19

17.12.2019 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Bukowsko.

107/2551/19

17.12.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

107/2552/19

17.12.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

107/2553/19

17.12.2019 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

107/2554/19

17.12.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

107/2555/19

17.12.2019 r.

zmiany uchwały Nr 24/570/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.

107/2556/19

17.12.2019 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK4 do miasta Kańczuga”.

107/2557/19

17.12.2019 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”.

107/2558/19

17.12.2019 r.

ustalenia planu kontroli problemowych i sprawdzających Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na 2020 rok.

107/2559/19

17.12.2019 r.

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu pn. Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w roku 2019.

107/2560/19

17.12.2019 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

107/2561/19

17.12.2019 r.

wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez „Przewozy Regionalne” Sp. z o. o.

107/2562/19

17.12.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

107/2563/19

17.12.2019 r.

przyjęcia Raportu za lata 2017-2018 z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2019 z perspektywą do 2023 r.

107/2564/19

17.12.2019 r.

upoważnienia do przeprowadzania postępowań związanych z programami ochrony powietrza.

107/2565/19

17.12.2019 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

107/2566/19

17.12.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

107/2567/19

17.12.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

107/2568/19

17.12.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

107/2569/19

17.12.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 65/1699/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na potrzeby utworzenia punktu pobrań dla dzieci i dorosłych”.

107/2570/19

17.12.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 27/698/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Utworzenie Ośrodka Leczenia Mukowiscydozy Dzieci”.

107/2571/19

17.12.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 84/2150/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup i wymiana aparatury medycznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

107/2572/19

17.12.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

107/2573/19

17.12.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/95/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju ze zmianami.

107/2574/19

17.12.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 48/1202/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 r. Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich ze zmianami.

107/2575/19

17.12.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 3/86/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Fundacja In Corpore.

107/2576/19

17.12.2019 r.

zmiany uchwały nr 20/449/19 na wyrażenie zgody na zaangażowanie środków Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na realizację zadania publicznego – powierzenia prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego.

107/2577/19

17.12.2019 r.

uznania niecelowości i nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Organizacja XIII Powiatowego Konkursu Geograficznego „Odkryj Europę” w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

107/2578/19

17.12.2019 r.

przystąpienia do programu Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

107/2579/19

17.12.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

107/2580/19

17.12.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

107/2581/19

17.12.2019 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

107/2582/19

17.12.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

107/2583/19

17.12.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

107/2584/19

17.12.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany nazwy Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz nadania Statutu Wojewódzkiemu Centrum Medycznemu SP ZOZ w Rzeszowie.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2526_19.zip)Uchwała Nr 107_2526_19.zip25058 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2527_19.pdf)Uchwała Nr 107_2527_19.pdf6651 kB
Pobierz plik (Uchwała NR 107_2528_19.zip)Uchwała NR 107_2528_19.zip36109 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2529_19.pdf)Uchwała Nr 107_2529_19.pdf4459 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2530_19.pdf)Uchwała Nr 107_2530_19.pdf13930 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2531_19.pdf)Uchwała Nr 107_2531_19.pdf5132 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2532_19.pdf)Uchwała Nr 107_2532_19.pdf5121 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2533_19.pdf)Uchwała Nr 107_2533_19.pdf1982 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2534_19.pdf)Uchwała Nr 107_2534_19.pdf2292 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2535_19.pdf)Uchwała Nr 107_2535_19.pdf1715 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2536_19.pdf)Uchwała Nr 107_2536_19.pdf6911 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2537_19.pdf)Uchwała Nr 107_2537_19.pdf7190 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2538_19.pdf)Uchwała Nr 107_2538_19.pdf2931 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2539_19.pdf)Uchwała Nr 107_2539_19.pdf3847 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2540_19.pdf)Uchwała Nr 107_2540_19.pdf837 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2541_19.pdf)Uchwała Nr 107_2541_19.pdf3708 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2542_19.pdf)Uchwała Nr 107_2542_19.pdf2433 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2543_19.pdf)Uchwała Nr 107_2543_19.pdf1152 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2544_19.pdf)Uchwała Nr 107_2544_19.pdf4624 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2545_19.pdf)Uchwała Nr 107_2545_19.pdf374 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2546_19.pdf)Uchwała Nr 107_2546_19.pdf351 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2547_19.pdf)Uchwała Nr 107_2547_19.pdf355 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2548_19.pdf)Uchwała Nr 107_2548_19.pdf474 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2549_19.pdf)Uchwała Nr 107_2549_19.pdf415 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2550_19.pdf)Uchwała Nr 107_2550_19.pdf369 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2551_19.pdf)Uchwała Nr 107_2551_19.pdf489 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2552_19.pdf)Uchwała Nr 107_2552_19.pdf659 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2553_19.pdf)Uchwała Nr 107_2553_19.pdf309 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2554_19.pdf)Uchwała Nr 107_2554_19.pdf1524 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2555_19.pdf)Uchwała Nr 107_2555_19.pdf517 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2556_19.pdf)Uchwała Nr 107_2556_19.pdf404 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2557_19.pdf)Uchwała Nr 107_2557_19.pdf388 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2558_19.pdf)Uchwała Nr 107_2558_19.pdf1967 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2559_19.pdf)Uchwała Nr 107_2559_19.pdf366 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2560_19.pdf)Uchwała Nr 107_2560_19.pdf366 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2561_19.pdf)Uchwała Nr 107_2561_19.pdf403 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2562_19.pdf)Uchwała Nr 107_2562_19.pdf1274 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2563_19.zip)Uchwała Nr 107_2563_19.zip13717 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2564_19.pdf)Uchwała Nr 107_2564_19.pdf421 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2565_19.pdf)Uchwała Nr 107_2565_19.pdf322 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2566_19.pdf)Uchwała Nr 107_2566_19.pdf328 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2567_19.pdf)Uchwała Nr 107_2567_19.pdf336 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2568_19.pdf)Uchwała Nr 107_2568_19.pdf470 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2569_19.pdf)Uchwała Nr 107_2569_19.pdf801 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2570_19.pdf)Uchwała Nr 107_2570_19.pdf799 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2571_19.pdf)Uchwała Nr 107_2571_19.pdf841 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2572_19.pdf)Uchwała Nr 107_2572_19.pdf425 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2573_19.pdf)Uchwała Nr 107_2573_19.pdf1521 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2574_19.pdf)Uchwała Nr 107_2574_19.pdf1586 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2575_19.pdf)Uchwała Nr 107_2575_19.pdf1323 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2576_19.pdf)Uchwała Nr 107_2576_19.pdf395 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2577_19.pdf)Uchwała Nr 107_2577_19.pdf431 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2578_19.pdf)Uchwała Nr 107_2578_19.pdf465 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2579_19.pdf)Uchwała Nr 107_2579_19.pdf3772 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2580_19.pdf)Uchwała Nr 107_2580_19.pdf1164 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2581_19.pdf)Uchwała Nr 107_2581_19.pdf356 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2582_19.pdf)Uchwała Nr 107_2582_19.pdf1727 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2583_19.pdf)Uchwała Nr 107_2583_19.pdf1335 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 107_2584_19.pdf)Uchwała Nr 107_2584_19.pdf7123 kB