Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

110/2596/19

30.12.2019 r.

odwołania dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

110/2597/19

30.12.2019 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

110/2598/19

30.12.2019 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

110/2599/19

30.12.2019 r.

przyjęcia zmian zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach budżetu na 2019 r.

110/2600/19

30.12.2019 r.

wyboru projektów z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 424/8861/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r.

110/2601/19

30.12.2019 r.

wyboru projektów z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r.

110/2602/19

30.12.2019 r.

wyboru projektu z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę RPO WP na lata 2014 – 2020 oraz zmiany Uchwały Nr 11/278/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

110/2603/19

30.12.2019 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

110/2604/19

30.12.2019 r.

przyjęcia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

110/2605/19

30.12.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

110/2606/19

30.12.2019 r.

zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa podkarpackiego.

110/2607/19

30.12.2019 r.

uchylenia Uchwały nr 141/2992/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

110/2608/19

30.12.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

110/2609/19

30.12.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

110/2610/19

30.12.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

110/2611/19

30.12.2019 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

110/2612/19

30.12.2019 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Frysztak.

110/2613/19

30.12.2019 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Osiek Jasielski.

110/2614/19

30.12.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 41/1034/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

110/2615/19

30.12.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 41/1035/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2019 roku.

110/2616/19

30.12.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 40/1027/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2019 roku.

110/2617/19

30.12.2019 r.

wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego.

110/2618/19

30.12.2019 r.

przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

110/2619/19

30.12.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

110/2620/19

30.12.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

110/2621/19

30.12.2019 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

110/2622/19

30.12.2019 r.

upoważnienia do przeprowadzenia postępowania związanego z opracowaniem projektu Programu Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 r.

110/2623/19

30.12.2019 r.

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzozowskiego na lata 2020-2023 z Perspektywą do roku 2027.

110/2624/19

30.12.2019 r.

przedłużenia terminu przeprowadzenia komisyjnej kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów etnograficznych Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

110/2625/19

30.12.2019 r.

wyrażenia opinii odnośnie zmian w Regulaminie organizacyjnym Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

110/2626/19

30.12.2019 r.

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenia w formie pozaszkolnej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w roku szkolnym 2019/2020.

110/2627/19

30.12.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

110/2628/19

30.12.2019 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2019 r.

110/2629/19

30.12.2019 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042.

110/2630/19

30.12.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wydzierżawianej powierzchni przez Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie.

110/2631/19

30.12.2019 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.