Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

112/2655/20

14.01.2020 r.

odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów, dla zatrzymanych przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego, organy Inspekcji Ochrony Środowiska transportów odpadów.

112/2656/20

14.01.2020 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

112/2657/20

14.01.2020 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

112/2658/20

14.01.2020 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

112/2659/20

14.01.2020 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

112/2660/20

14.01.2020 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

112/2661/20

14.01.2020 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

112/2662/20

14.01.2020 r.

zatwierdzenia zaktualizowanych Ogólnych Warunków Realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

112/2663/20

14.01.2020 r.

zatwierdzenia zaktualizowanych Ogólnych Warunków Realizacji Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

112/2664/20

14.01.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0016/18 pn. „Tarnobrzeg bez smogu – wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega” realizowanego przez Gminę Tarnobrzeg w ramach osi priorytetowej III Czysta energia w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

112/2665/20

14.01.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0005/17 pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżowem”, realizowanego przez Gminę Jeżowe w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

112/2666/20

14.01.2020 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu pozakonkursowego nr RPPK.06.04.02-18-0004/17, pn. „Wyposażenie pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych wraz z adaptacją pomieszczeń oraz rozwój kształcenia na odległość w PWSW w Przemyślu” realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

112/2667/20

14.01.2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr 83/2101/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Infrastruktura B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 - nabór nr RPPK.01.02.00-IZ.00-18-011/19 (edycja IV).

112/2668/20

14.01.2020 r.

przystąpienia Województwa Podkarpackiego do Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego.

112/2669/20

14.01.2020 r.

udzielenia upoważnienia do podpisywania dokumentów z tytułu prowadzonych postępowań administracyjnych w ramach RPO WP 2007-2013.

112/2670/20

14.01.2020 r.

zawarcia aneksu do Umowy nr OR-IV.273.1.48.2019 z dnia 25 października 2019 roku.

112/2671/20

14.01.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

112/2672/20

14.01.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

112/2673/20

14.01.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

112/2674/20

14.01.2020 r.

uchylenia Uchwały Nr 279/5554/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

112/2675/20

14.01.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Miąso Dyrektorowi PZDW w Rzeszowie do podpisania umowy partnerskiej z Krajem Preszowskim.

112/2676/20

14.01.2020 r.

podziału środków finansowych.

112/2677/20

14.01.2020 r.

współorganizacji spotkania noworocznego.

112/2678/20

14.01.2020 r.

wyrażenia woli realizacji projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2020, z udziałem partnerów z Ukrainy.

112/2679/20

14.01.2020 r.

powołania Komisji konkursowej do oceny merytorycznej Zgłoszeń złożonych w I naborze otwartego konkursu Zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” w 2020 r.

112/2680/20

14.01.2020 r.

wynajęcia mobilnego kina 5D promującego Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo.

112/2681/20

14.01.2020 r.

ustalenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie Technik sterylizacji medycznej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie od roku szkolnego 2020/2021.

112/2682/20

14.01.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

112/2683/20

14.01.2020 r.

przyznania stypendiów sportowych w 2020 roku.

112/2684/20

14.01.2020 r.

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu.

112/2685/20

14.01.2020 r.

nieodpłatnego przekazania wyposażenia lokalu w Mielcu.

112/2686/20

14.01.2020 r.

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 59/1439/19 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

112/2687/20

14.01.2020 r.

zatwierdzenia listy operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

112/2688/20

14.01.2020 r.

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady.

112/2689/20

14.01.2020 r.

wyrażenia zgody dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie SPZOZ na sprzedaż w trybie bezprzetargowym ruchomych aktywów trwałych.

112/2690/20

14.01.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

112/2691/20

14.01.2020 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

112/2692/20

14.01.2020 r.

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań.

112/2693/20

14.01.2020 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2042.

112/2694/20

14.01.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli realizacji mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

112/2695/20

14.01.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE DROGĄ DO SUKCESU NA RYNKU PRACY” przez Województwo Podkarpackie/ Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna.

112/2696/20

14.01.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Efekty uczenia się w zawodach medycznych ukierunkowane na rynek pracy” przez Województwo Podkarpackie/ Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna.

112/2697/20

14.01.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

112/2698/20

14.01.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie powierzchni najmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.

112/2699/20

14.01.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.

112/2700/20

14.01.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2655_20.pdf)Uchwała Nr 112_2655_20.pdf1904 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2656_20.pdf)Uchwała Nr 112_2656_20.pdf24560 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2657_20.pdf)Uchwała Nr 112_2657_20.pdf25393 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2658_20.pdf)Uchwała Nr 112_2658_20.pdf24584 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2659_20.pdf)Uchwała Nr 112_2659_20.pdf25284 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2660_20.pdf)Uchwała Nr 112_2660_20.pdf25776 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2661_20.pdf)Uchwała Nr 112_2661_20.pdf26473 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2662_20.pdf)Uchwała Nr 112_2662_20.pdf20471 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2663_20.pdf)Uchwała Nr 112_2663_20.pdf19148 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2664_20.pdf)Uchwała Nr 112_2664_20.pdf2253 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2665_20.pdf)Uchwała Nr 112_2665_20.pdf2067 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2666_20.pdf)Uchwała Nr 112_2666_20.pdf2139 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2667_20.pdf)Uchwała Nr 112_2667_20.pdf1155 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2668_20.zip)Uchwała Nr 112_2668_20.zip1565 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2669_20.pdf)Uchwała Nr 112_2669_20.pdf400 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2670_20.pdf)Uchwała Nr 112_2670_20.pdf269 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2671_20.pdf)Uchwała Nr 112_2671_20.pdf645 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2672_20.pdf)Uchwała Nr 112_2672_20.pdf611 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2673_20.pdf)Uchwała Nr 112_2673_20.pdf668 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2674_20.pdf)Uchwała Nr 112_2674_20.pdf649 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2675_20.pdf)Uchwała Nr 112_2675_20.pdf336 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2676_20.pdf)Uchwała Nr 112_2676_20.pdf362 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2677_20.pdf)Uchwała Nr 112_2677_20.pdf355 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2678_20.pdf)Uchwała Nr 112_2678_20.pdf312 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2679_20.pdf)Uchwała Nr 112_2679_20.pdf1144 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2680_20.pdf)Uchwała Nr 112_2680_20.pdf353 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2681_20.pdf)Uchwała Nr 112_2681_20.pdf354 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2682_20.pdf)Uchwała Nr 112_2682_20.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2683_20.pdf)Uchwała Nr 112_2683_20.pdf2521 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2684_20.pdf)Uchwała Nr 112_2684_20.pdf1329 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2685_20.pdf)Uchwała Nr 112_2685_20.pdf322 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2686_20.pdf)Uchwała Nr 112_2686_20.pdf299 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2687_20.pdf)Uchwała Nr 112_2687_20.pdf917 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2688_20.pdf)Uchwała Nr 112_2688_20.pdf417 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2689_20.pdf)Uchwała Nr 112_2689_20.pdf422 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2690_20.pdf)Uchwała Nr 112_2690_20.pdf784 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2691_20.pdf)Uchwała Nr 112_2691_20.pdf362 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2692_20.pdf)Uchwała Nr 112_2692_20.pdf812 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2693_20.pdf)Uchwała Nr 112_2693_20.pdf19049 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2694_20.pdf)Uchwała Nr 112_2694_20.pdf1982 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2695_20.pdf)Uchwała Nr 112_2695_20.pdf1953 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2696_20.pdf)Uchwała Nr 112_2696_20.pdf1851 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2697_20.pdf)Uchwała Nr 112_2697_20.pdf1325 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2698_20.pdf)Uchwała Nr 112_2698_20.pdf1144 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2699_20.pdf)Uchwała Nr 112_2699_20.pdf1073 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 112_2700_20.pdf)Uchwała Nr 112_2700_20.pdf3585 kB