Numer Uchwały: Data Posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

114/2705/20

20.01.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Miasto Tarnobrzeg.

114/2706/20

20.01.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia zasad przyznawania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego.

114/2707/20

20.01.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu.

114/2708/20

20.01.2020 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

114/2709/20

20.01.2020 r.

przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany nazwy Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz nadania Statutu Wojewódzkiemu Centrum Medycznemu SP ZOZ w Rzeszowie.

114/2710/20

20.01.2020 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

114/2711/20

20.01.2020 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2042.

114/2712/20

20.01.2020 r.

powołania dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.