Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

118/2747/20

28.01.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

118/2748/20

28.01.2020 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2042.

118/2749/20

28.01.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 111/2653/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

118/2750/20

28.01.2020 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

118/2751/20

28.01.2020 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

118/2752/20

28.01.2020 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań budżetowych na 2020 rok realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nadzorowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

118/2753/20

28.01.2020 r.

przyjęcia minimalnego wzoru umowy poręczenia na potrzeby zabezpieczania przez Beneficjentów prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

118/2754/20

28.01.2020 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0025/16 pn. „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

118/2755/20

28.01.2020 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu pn. ”Wsparcie rozwoju OZE na terenie Gminy Zagórz poprzez wyposażenie budynków użyteczności publicznej w kotły na biomasę i panele fotowoltaiczne” nr RPPK.03.01.00-18-0488/17 realizowanego przez Gminę Zagórz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

118/2756/20

28.01.2020 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Wspierania Przedsiębiorczości w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

118/2757/20

28.01.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0655/16 realizowanego przez ALGEO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

118/2758/20

28.01.2020 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2020 r. realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.

118/2759/20

28.01.2020 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2020 r. realizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

118/2760/20

28.01.2020 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2020r. realizowanych przez Departament Gospodarki Regionalnej.

118/2761/20

28.01.2020 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2020 r. realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nadzorowanych przez Departament Gospodarki Regionalnej.

118/2762/20

28.01.2020 r.

zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

118/2763/20

28.01.2020 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2020 r. realizowanych przez Biuro Informacji o Funduszach Europejskich.

118/2764/20

28.01.2020 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2020 r. realizowanych przez Biuro „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie”.

118/2765/20

28.01.2020 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

118/2766/20

28.01.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

118/2767/20

28.01.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

118/2768/20

28.01.2020 r.

ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2019/2020.

118/2769/20

28.01.2020 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

118/2770/20

28.01.2020 r.

podpisania porozumienia z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej dot. współorganizacji międzynarodowej konferencji „Dzieci są najważniejsze – inwestowanie w dzieci z funduszy europejskich w okresie programowania 2021 – 2027”.

118/2771/20

28.01.2020 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników POLREGIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

118/2772/20

28.01.2020 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

118/2773/20

28.01.2020 r.

powołania Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

118/2774/20

28.01.2020 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dorocznej Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „Artystyczny Znak Podkarpacia” w roku 2020.

118/2775/20

28.01.2020 r.

zmiany terminu naboru wniosków o dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa podkarpackiego, na rok 2020.

118/2776/20

28.01.2020 r.

skierowania projektu uchwały o przyjęciu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

118/2777/20

28.01.2020 r.

powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2020 r.

118/2778/20

28.01.2020 r.

przyznania stypendium sportowego w 2020 roku.

118/2779/20

28.01.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

118/2780/20

28.01.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

118/2781/20

28.01.2020 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

118/2782/20

28.01.2020 r.

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przemyskiego na lata 2019-2022 z Perspektywą do roku 2026.

118/2783/20

28.01.2020 r.

współorganizacji wydarzenia związanego z promocją podkarpackiej żywności tradycyjnej i regionalnej.

118/2784/20

28.01.2020 r.

współorganizacji wydarzenia związanego z promocją podkarpackiej żywności tradycyjnej i regionalnej.

118/2785/20

28.01.2020 r.

przyjęcia Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2020 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

118/2786/20

28.01.2020 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w części ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków przewidzianych do poniesienia z UE i BP związanych z realizacją projektu „Kompetencje plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

118/2787/20

28.01.2020 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zmianę wierzyciela.

118/2788/20

28.01.2020 r.

zlecenia realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2020.

118/2789/20

28.01.2020 r.

przyznania dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2020.

118/2790/20

28.01.2020 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na realizację zadania w zakresie promocji zdrowia.

118/2791/20

28.01.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją”.

118/2792/20

28.01.2020 r.

zawarcia aneksu nr 2 do Umowy nr OR-IV.273.2.44.2018 z dnia 19 października 2018 roku.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2747_20.pdf)Uchwała Nr 118_2747_20.pdf4607 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2748_20.pdf)Uchwała Nr 118_2748_20.pdf20351 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2749_20.pdf)Uchwała Nr 118_2749_20.pdf11381 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2750_20.pdf)Uchwała Nr 118_2750_20.pdf429 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2751_20.pdf)Uchwała Nr 118_2751_20.pdf1649 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2752_20.pdf)Uchwała Nr 118_2752_20.pdf1585 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2753_20.pdf)Uchwała Nr 118_2753_20.pdf2590 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2754_20.pdf)Uchwała Nr 118_2754_20.pdf2246 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2755_20.pdf)Uchwała Nr 118_2755_20.pdf1828 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2756_20.pdf)Uchwała Nr 118_2756_20.pdf840 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2757_20.pdf)Uchwała Nr 118_2757_20.pdf901 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2758_20.pdf)Uchwała Nr 118_2758_20.pdf5624 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2759_20.pdf)Uchwała Nr 118_2759_20.pdf1787 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2760_20.pdf)Uchwała Nr 118_2760_20.pdf3674 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2761_20.pdf)Uchwała Nr 118_2761_20.pdf3188 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2762_20.pdf)Uchwała Nr 118_2762_20.pdf532 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2763_20.pdf)Uchwała Nr 118_2763_20.pdf716 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2764_20.pdf)Uchwała Nr 118_2764_20.pdf1289 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2765_20.pdf)Uchwała Nr 118_2765_20.pdf1870 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2766_20.pdf)Uchwała Nr 118_2766_20.pdf628 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2767_20.pdf)Uchwała Nr 118_2767_20.pdf672 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2768_20.pdf)Uchwała Nr 118_2768_20.pdf1983 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2769_20.pdf)Uchwała Nr 118_2769_20.pdf2143 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2770_20.pdf)Uchwała Nr 118_2770_20.pdf434 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2771_20.pdf)Uchwała Nr 118_2771_20.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2772_20.pdf)Uchwała Nr 118_2772_20.pdf410 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2773_20.pdf)Uchwała Nr 118_2773_20.pdf449 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2774_20.pdf)Uchwała Nr 118_2774_20.pdf726 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2775_20.pdf)Uchwała Nr 118_2775_20.pdf406 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2776_20.pdf)Uchwała Nr 118_2776_20.pdf2147 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2777_20.pdf)Uchwała Nr 118_2777_20.pdf751 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2778_20.pdf)Uchwała Nr 118_2778_20.pdf308 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2779_20.pdf)Uchwała Nr 118_2779_20.pdf768 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2780_20.pdf)Uchwała Nr 118_2780_20.pdf765 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2781_20.pdf)Uchwała Nr 118_2781_20.pdf1296 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2782_20.pdf)Uchwała Nr 118_2782_20.pdf279 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2783_20.pdf)Uchwała Nr 118_2783_20.pdf321 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2784_20.pdf)Uchwała Nr 118_2784_20.pdf320 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2785_20.zip)Uchwała Nr 118_2785_20.zip3957 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2786_20.pdf)Uchwała Nr 118_2786_20.pdf403 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2787_20.pdf)Uchwała Nr 118_2787_20.pdf331 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2788_20.pdf)Uchwała Nr 118_2788_20.pdf2186 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2789_20.pdf)Uchwała Nr 118_2789_20.pdf1945 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2790_20.pdf)Uchwała Nr 118_2790_20.pdf1981 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2791_20.pdf)Uchwała Nr 118_2791_20.pdf5465 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 118_2792_20.pdf)Uchwała Nr 118_2792_20.pdf1829 kB