Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

119/2793/20

03.02.2020 r.

rozwiązania umowy o pracę.

119/2794/20

03.02.2020 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

119/2795/20

03.02.2020 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

119/2796/20

03.02.2020 r.

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

119/2797/20

03.02.2020 r.

zawarcia z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej Aneksu nr 4 do Porozumienia z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Nr RPPK/06/2015 (z późn. zm.).

119/2798/20

03.02.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0058/17 realizowanego przez Firmę Handlowo Usługową GEO-EKO Tomasz Bil w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

119/2799/20

03.02.2020 r.

zmieniająca uchwałę nr 252/5083/16 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

119/2800/20

03.02.2020 r.

zmiany Regulaminu udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” wraz z załącznikami.

119/2801/20

03.02.2020 r.

zatwierdzenia Rocznego programu pracy Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie na 2020 rok.

119/2802/20

03.02.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

119/2803/20

03.02.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

119/2804/20

03.02.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

119/2805/20

03.02.2020 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia kategorii drogi gminnej swojej kategorii celem zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych oraz zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu tarnobrzeskiego.

119/2806/20

03.02.2020 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wojaszówka.

119/2807/20

03.02.2020 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Czarna.

119/2808/20

03.02.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

119/2809/20

03.02.2020 r.

ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2020 roku.

119/2810/20

03.02.2020 r.

współorganizacji Międzynarodowego Tygodnia Współpracy w Karpatach pn. „Via Carpatia, Euroregion Karpacki, Inicjatywa Trójmorza – Wspólna Droga do Przyszłości, Aspekty Geopolityczne, Gospodarcze i Społeczne”.

119/2811/20

03.02.2020 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych.

119/2812/20

03.02.2020 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2020 roku.

119/2813/20

03.02.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego.

119/2814/20

03.02.2020 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

119/2815/20

03.02.2020 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

119/2816/20

03.02.2020 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

119/2817/20

03.02.2020 r.

wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego – basenu rozbryzgowego.

119/2818/20

03.02.2020 r.

wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

119/2819/20

03.02.2020 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup zestawu wideobronchofiberoskopowego.

119/2820/20

03.02.2020 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

119/2821/20

03.02.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

119/2822/20

03.02.2020 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

119/2823/20

03.02.2020 r.

sporządzania skonsolidowanego bilansu Województwa Podkarpackiego.

119/2824/20

03.02.2020 r.

ustalenia dla jednostek budżetowych Województwa Podkarpackiego zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności, wyceny aktywów i pasywów w celu sporządzania sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego.

119/2825/20

03.02.2020 r.

wystąpienia o uzyskanie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego.