Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

124/2885/20

18.02.2020 r.

zmiany uchwały nr 107/2528/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym dla typu projektów: Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna oraz Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM), w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e usług RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany innych uchwał.

124/2886/20

18.02.2020 r.

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, typu projektów nr 7 - Projekty dotyczące minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności: a) inwestycje w infrastrukturę związaną z oczyszczaniem ścieków bytowych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na obszarach Natura 2000,
b) działania informacyjno-promocyjne na rzecz postaw proekologicznych, których celem będzie wykształcenie świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej oraz turystów i upowszechnienie przekonania o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju jako nieodzowny element przedsięwzięć wymienionych w lit. a), RPO WP na lata 2014 – 2020.

124/2887/20

18.02.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0026/16 pn. „Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów-budowa kanalizacji sanitarnej – etap III wraz z budową, przebudową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie” realizowanego przez Gminę Miejską Dynów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

124/2888/20

18.02.2020 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0050/16 pn. „Prace budowlane, konserwatorskie i zakup wyposażenia służących zachowaniu zabytkowego kościoła parafialnego i starej plebanii Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja bp w Lubli”, realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Mikołaja bp w Lubli, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

124/2889/20

18.02.2020 r.

wydania opinii do dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Leżajsk”.

124/2890/20

18.02.2020 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

124/2891/20

18.02.2020 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

124/2892/20

18.02.2020 r.

przyznania dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

124/2893/20

18.02.2020 r.

przyznania dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

124/2894/20

18.02.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu grantowego „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

124/2895/20

18.02.2020 r.

powołania Zespołu Roboczego ds. opracowania projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 i kolejne lata.

124/2896/20

18.02.2020 r.

powołania Zespołu Roboczego ds. opracowania projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 i kolejne lata.

124/2897/20

18.02.2020 r.

powołania Zespołu Roboczego ds. opracowania projektu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 i kolejne lata.

124/2898/20

18.02.2020 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”.

124/2899/20

18.02.2020 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”.

124/2900/20

18.02.2020 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 - 2020.

124/2901/20

18.02.2020 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.

124/2902/20

18.02.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

124/2903/20

18.02.2020 r.

przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2020 roku.

124/2904/20

18.02.2020 r.

przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2020 roku.

124/2905/20

18.02.2020 r.

przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2020 roku.

124/2906/20

18.02.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

124/2907/20

18.02.2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr 122/2638/15 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

124/2908/20

18.02.2020 r.

zawarcia porozumienia z Aeroklubem Jarosławskim, Starostwem Powiatowym w Jarosławiu oraz Gminą Laszki.

124/2909/20

18.02.2020 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych województwa podkarpackiego w zakresie rozwoju turystyki w 2020 roku.

124/2910/20

18.02.2020 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2020 roku.

124/2911/20

18.02.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

124/2912/20

18.02.2020 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.