Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

126/2918/20

25.02.2020 r.

zamiaru odwołania ze stanowiska dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

126/2919/20

25.02.2020 r.

ustalenia planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

126/2920/20

25.02.2020 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2020 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę.

126/2921/20

25.02.2020 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.

126/2922/20

25.02.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań mających na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w 2020 roku.

126/2923/20

25.02.2020 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 rok.

126/2924/20

25.02.2020 r.

zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej w 2019 roku na dofinansowanie remontu więźby dachowej kościoła pw. Św. Stanisława BM w Nozdrzcu.

126/2925/20

25.02.2020 r.

przyznania stypendium twórczego.

126/2926/20

25.02.2020 r.

zrzeczenia się odszkodowania.

126/2927/20

25.02.2020 r.

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przeworskiego na lata 2020-2023 z Perspektywą na lata 2024-2027.

126/2928/20

25.02.2020 r.

przyjęcia Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2020 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”.

126/2929/20

25.02.2020 r.

zmieniająca uchwałę nr 372/7810/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

126/2930/20

25.02.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

126/2931/20

25.02.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

126/2932/20

25.02.2020 r.

nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta i Gminy Kolbuszowa oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 9 (typu rondo) z wybudowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej Nr 987 oraz przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski (typu rondo).

126/2933/20

25.02.2020 r.

przekazania oświetlenia wybudowanego w ramach zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – Granica Państwa” na rzecz Gminy Miasto Lubaczów.

126/2934/20

25.02.2020 r.

przekazania oświetlenia wybudowanego w ramach zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – Granica Państwa” na rzecz Gminy Lubaczów.

126/2935/20

25.02.2020 r.

przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2020 roku.

126/2936/20

25.02.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

126/2937/20

25.02.2020 r.

przyznania dotacji dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem – Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na zadania z zakresu ratownictwa górskiego.

126/2938/20

25.02.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym”.

126/2939/20

25.02.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

126/2940/20

25.02.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa wejść ewakuacyjnych oraz drogi pożarowej wraz z placem manewrowym ppoż. przy budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej”.

126/2941/20

25.02.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. autoklawu parowego z wytwornicą własną 600L, aparatu RTG Telekomando z tomosyntezą)”.

126/2942/20

25.02.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m. in. stołów operacyjnych, sterylizatora parowego).”

126/2943/20

25.02.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie modernizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”.

126/2944/20

25.02.2020 r.

udzielenia pożyczki krótkoterminowej Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

126/2945/20

25.02.2020 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0018/17 pn. „Przebudowa i rozbudowa Sanatorium Uzdrowiskowego Anna wraz z przebudową zabytkowego budynku fizykoterapii na obszarze Uzdrowiska Rymanów Zdrój”, realizowanego przez Uzdrowisko Rymanów S.A w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

126/2946/20

25.02.2020 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0014/17 pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno – rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju”, realizowanego przez Gminę Rymanów w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

126/2947/20

25.02.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0021/17 pn. „Rozwój usług lecznictwa uzdrowiskowego Centrum Promocji Zdrowia "Sanvit” sp. z o.o.”, realizowanego przez CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA "SANVIT" Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

126/2948/20

25.02.2020 r.

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

126/2949/20

25.02.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 100/2363/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2020 rok.

126/2950/20

25.02.2020 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

126/2951/20

25.02.2020 r.

zmiany: Uchwały Nr 342/7353/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.), Uchwały Nr 393/8209/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.), Uchwały Nr 241/4854/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o Finansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi Priorytetowej - Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 - Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.2 - Instrumenty Finansowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.).

126/2952/20

25.02.2020 r.

zawarcia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie Aneksu Nr 3 do Porozumienia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

126/2953/20

25.02.2020 r.

zawarcia ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Aneksu Nr 2 do Porozumienia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

126/2954/20

25.02.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

126/2955/20

25.02.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

126/2956/20

25.02.2020 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2045.

126/2957/20

25.02.2020 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2020 r.

126/2958/20

25.02.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 111/2653/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

126/2959/20

25.02.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/395/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na realizację inwestycji pn. „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I”.

126/2960/20

25.02.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ – etap I” oraz „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I”.

126/2961/20

25.02.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Partnera Projektu PSIP – Powiat Lubaczowski na realizację inwestycji pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

126/2962/20

25.02.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Radymno.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2918_20.pdf)Uchwała Nr 126_2918_20.pdf766 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2919_20.pdf)Uchwała Nr 126_2919_20.pdf983 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2920_20.pdf)Uchwała Nr 126_2920_20.pdf14807 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2921_20.pdf)Uchwała Nr 126_2921_20.pdf2285 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2922_20.pdf)Uchwała Nr 126_2922_20.pdf448 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2923_20.pdf)Uchwała Nr 126_2923_20.pdf6219 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2924_20.pdf)Uchwała Nr 126_2924_20.pdf436 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2925_20.pdf)Uchwała Nr 126_2925_20.pdf385 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 126_2926_20.pdf)Uchwała nr 126_2926_20.pdf342 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2927_20.pdf)Uchwała Nr 126_2927_20.pdf282 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2928_20.zip)Uchwała Nr 126_2928_20.zip9398 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2929_20.pdf)Uchwała Nr 126_2929_20.pdf1178 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2930_20.pdf)Uchwała Nr 126_2930_20.pdf645 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2931_20.pdf)Uchwała Nr 126_2931_20.pdf692 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2932_20.pdf)Uchwała Nr 126_2932_20.pdf401 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2933_20.pdf)Uchwała Nr 126_2933_20.pdf356 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2934_20.pdf)Uchwała Nr 126_2934_20.pdf356 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2935_20.pdf)Uchwała Nr 126_2935_20.pdf697 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2936_20.pdf)Uchwała Nr 126_2936_20.pdf436 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2937_20.pdf)Uchwała Nr 126_2937_20.pdf481 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2938_20.pdf)Uchwała Nr 126_2938_20.pdf2369 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2939_20.pdf)Uchwała Nr 126_2939_20.pdf2375 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2940_20.pdf)Uchwała Nr 126_2940_20.pdf2441 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2941_20.pdf)Uchwała Nr 126_2941_20.pdf2376 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2942_20.pdf)Uchwała Nr 126_2942_20.pdf2366 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2943_20.pdf)Uchwała Nr 126_2943_20.pdf2369 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2944_20.pdf)Uchwała Nr 126_2944_20.pdf1254 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2945_20.pdf)Uchwała Nr 126_2945_20.pdf1833 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2946_20.pdf)Uchwała Nr 126_2946_20.pdf1760 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2947_20.pdf)Uchwała Nr 126_2947_20.pdf2087 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2948_20.pdf)Uchwała Nr 126_2948_20.pdf2085 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2949_20.pdf)Uchwała Nr 126_2949_20.pdf6427 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2950_20.zip)Uchwała Nr 126_2950_20.zip20578 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2951_20.zip)Uchwała Nr 126_2951_20.zip5334 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2952_20.zip)Uchwała Nr 126_2952_20.zip3711 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2953_20.zip)Uchwała Nr 126_2953_20.zip3643 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2954_20.pdf)Uchwała Nr 126_2954_20.pdf667 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2955_20.pdf)Uchwała Nr 126_2955_20.pdf1033 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2956_20.pdf)Uchwała Nr 126_2956_20.pdf19471 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2957_20.pdf)Uchwała Nr 126_2957_20.pdf2727 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2958_20.pdf)Uchwała Nr 126_2958_20.pdf6982 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2959_20.pdf)Uchwała Nr 126_2959_20.pdf1411 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2960_20.pdf)Uchwała Nr 126_2960_20.pdf1529 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2961_20.pdf)Uchwała Nr 126_2961_20.pdf1732 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 126_2962_20.pdf)Uchwała Nr 126_2962_20.pdf1088 kB