Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

130/3012/20

10.03.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

130/3013/20

10.03.2020 r.

zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

130/3014/20

10.03.2020 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

130/3015/20

10.03.2020 r.

zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.3 „Promowanie przedsiębiorczości”, typ projektu „Sieciowanie MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 - nabór nr RPPK.01.03.00-IZ.00-18-009/19.

130/3016/20

10.03.2020 r.

zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.3 „Promowanie przedsiębiorczości”, typ projektu „Parki biznesowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 - nabór nr RPPK.01.03.00-IZ.00-18-010/19.

130/3017/20

10.03.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 62/1523/19 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/18 regionalna pomoc inwestycyjna).

130/3018/20

10.03.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0016/17 realizowanego przez ELCONT Radosław Cieślak Fabian Rębisz Spółka Jawna w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

130/3019/20

10.03.2020 r.

wydłużenia okresu na osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach oraz Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni, dotyczących firmy Zakład Usługowo Handlowy RUR BUD Adam Szurlej, realizującej projekt nr RPPK.01.04.00-18-0131/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

130/3020/20

10.03.2020 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT Spółka Akcyjna.

130/3021/20

10.03.2020 r.

promocji Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji.

130/3022/20

10.03.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2020 r. realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.

130/3023/20

10.03.2020 r.

nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Strzyżów oświetlenia ulicznego.

130/3024/20

10.03.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

130/3025/20

10.03.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

130/3026/20

10.03.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

130/3027/20

10.03.2020 r.

ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego.

130/3028/20

10.03.2020 r.

wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego.

130/3029/20

10.03.2020 r.

ogłoszenia II naboru otwartego konkursu Zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” w 2020 roku.

130/3030/20

10.03.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki dyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

130/3031/20

10.03.2020 r.

wprowadzenia monitoringu w Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

130/3032/20

10.03.2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

130/3033/20

10.03.2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.

130/3034/20

10.03.2020 r.

zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej w 2019 roku na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich fundamentów i dachu budynku Belwederu w Przeworsku.

130/3035/20

10.03.2020 r.

realizacji projektu „Przestrzeń Dziedzictwa”.

130/3036/20

10.03.2020 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zadania pn. „Modernizacja Pałacu Biskupiego wraz z wdrożeniem nowoczesnej oferty kulturalnej Muzeum Podkarpackiego w Krośnie”.

130/3037/20

10.03.2020 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zadania pn. „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowe, konserwatorskie oraz przebudowę i wykreowanie przestrzeni ekspozycyjnych w Pałacu Myśliwskim w Julinie OR-KA V”.

130/3038/20

10.03.2020 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego 12.

130/3039/20

10.03.2020 r.

udzielenia upoważnienia.

130/3040/20

10.03.2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

130/3041/20

10.03.2020 r.

dot. Deklaracji Lubelskiej w sprawie powołania Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza

130/3042/20

10.03.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

130/3043/20

10.03.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 111/2653/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

130/3044/20

10.03.2020 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

130/3045/20

10.03.2020 r.

przekazania kierownikom jednostek budżetowych Województwa Podkarpackiego uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.  

130/3046/20

10.03.2020 r.

przekazania kierownikom jednostek budżetowych Województwa Podkarpackiego uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.  

130/3047/20

10.03.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

130/3048/20

10.03.2020 r.

przyznania dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup materiałów i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi.

130/3049/20

10.03.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę nr LXII/986/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, zmienioną Uchwałą Nr XVII/271/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r.

130/3050/20

10.03.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.

130/3051/20

10.03.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu sali gimnastycznej przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

130/3052/20

10.03.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

130/3053/20

10.03.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.