Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot- w sprawie:

136/3121/20

24.03.2020 r.

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu współfinansowanego w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

136/3122/20

24.03.2020 r.

przyjęcia projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

136/3123/20

24.03.2020 r.

Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.01.00-IZ.00-18-003/20.

136/3124/20

24.03.2020 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.01.00-IZ.00-18-003/20.

136/3125/20

24.03.2020 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ.00-18-014/20.

136/3126/20

24.03.2020 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ.00-18-014/20.

136/3127/20

24.03.2020 r.

rozwiązania Umowy o dofinansowanie Projektu Beneficjenta NUMBER 369 Tadeusz Bach oraz zmiany Uchwały Nr 373/7837/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2017).

136/3128/20

24.03.2020 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 62/1523/19 z dnia 16 lipca 2019 r., w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

136/3129/20

24.03.2020 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 62/1523/19 z dnia 16 lipca 2019 r., w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

136/3130/20

24.03.2020 r.

Zmiany Regulaminu udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” wraz z załącznikami.

136/3131/20

24.03.2020 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

136/3132/20

24.03.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

136/3133/20

24.03.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

136/3134/20

24.03.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

136/3135/20

24.03.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

136/3136/20

24.03.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

136/3137/20

24.03.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

136/3138/20

24.03.2020 r.

wyznaczenia przedstawiciela Samorządu Województwa Podkarpackiego do składu Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

136/3139/20

24.03.2020 r.

uznania za celową współpracę z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2020 r.

136/3140/20

24.03.2020 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje w roku 2020 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020.

136/3141/20

24.03.2020 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje w roku 2020 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

136/3142/20

24.03.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

136/3143/20

24.03.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

136/3144/20

24.03.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

136/3145/20

24.03.2020 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

136/3146/20

24.03.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/102/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.