Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

140/3153/20

31.03.2020 r.

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Województwa Podkarpackiego.

140/3154/20

31.03.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

140/3155/20

31.03.2020 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2020 r.

140/3156/20

31.03.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

140/3157/20

31.03.2020 r.

powołania Zespołu ds. przygotowania Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030.

140/3158/20

31.03.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 100/2363/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2020 rok.

140/3159/20

31.03.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup dwóch mieszalników gazów i jednego podgrzewacza do krążenia pozaustrojowego w celu skompletowania ECMO”.

140/3160/20

31.03.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie – zakup wyposażenia”.

140/3161/20

31.03.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0005/17pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżowem”, realizowanego przez Gminę Jeżowe w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

140/3162/20

31.03.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” nr RPPK.04.04.00-18-0046/16, realizowanego przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

140/3163/20

31.03.2020 r.

odstąpienia od przyznania dofinansowania dla projektu nr RPPK.04.01.00-18-0018/19 pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa w Gminie Białobrzegi poprzez zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP w Korniaktowie Północnym” planowanego do realizacji przez Gminę Białobrzegi w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

140/3164/20

31.03.2020 r.

udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.

140/3165/20

31.03.2020 r.

zawarcia aneksu do Umowy nr OR-IV.273.2.54.2019 z dnia 8 listopada 2019 roku.

140/3166/20

31.03.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

140/3167/20

31.03.2020 r.

powołania Komisji konkursowej do oceny merytorycznej Zgłoszeń złożonych w II naborze otwartego konkursu Zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” w 2020 r.

140/3168/20

31.03.2020 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

140/3169/20

31.03.2020 r.

powołania Rady Muzeum przy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

140/3170/20

31.03.2020 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”.

140/3171/20

31.03.2020 r.

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

140/3172/20

31.03.2020 r.

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

140/3173/20

31.03.2020 r.

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

140/317420

31.03.2020 r.

zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

140/3175/20

31.03.2020 r.

wystąpienia do związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w celu uzgodnienia zmian do regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.