Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

142/3178/20

07.04.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 454/9479/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru Umowy o świadczenie usług eksperckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3179/20

07.04.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 44/1095/19 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie akceptacji Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2019/2020 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3180/20

07.04.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 44/1096/19 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2019/2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3181/20

07.04.2020 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3182/20

07.04.2020 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK. 05.01.00-18-0001/18 pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – etap I”, realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3183/20

07.04.2020 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/17 pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Leżajsk”, realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3184/20

07.04.2020 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK. 05.01.00-18-0033/17 pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334 R”, realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3185/20

07.04.2020 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK. 05.01.00-18-0034/17 pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski”, realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3186/20

07.04.2020 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0035/17 pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej nr 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3187/20

07.04.2020 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK. 05.01.00-18-0037/17 pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp.”, realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3188/20

07.04.2020 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK. 05.01.00-18-0039/17 pn. „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska”, realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3189/20

07.04.2020 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0040/17 pn. „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984”, realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3190/20

07.04.2020 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK. 05.01.00-18-0041/17 pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”, realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3191/20

07.04.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.01.00-18-0031/17 pn. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”, realizowanego przez Gminę Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3192/20

07.04.2020 r.

zmiany formy prawnej Beneficjenta z jednoosobowej działalności gospodarczej
pn. MARKO Dziki Władysław na jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pn. MARKO Dziki Władysław – Sp. z o.o. z siedzibą w Markowiźnie – realizującego projekt nr RPPK.03.01.00-18-0522/17 pn. „Budowa Farmy fotowoltaicznej Markowizna o mocy 1,98 MW wraz z infrastrukturą techniczną – Etap I i II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3193/20

07.04.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK. 03.01.00-18-0546/17 pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w Błędowej Tyczyńskiej”, realizowanego przez Polski Chleb Mieczysław Szpunar, w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3194/20

07.04.2020 r.

uruchomienia systemu zaliczkowego dla beneficjentów Osi Priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3195/20

07.04.2020 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 62/1523/19 z dnia 16 lipca 2019 r., w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3196/20

07.04.2020 r.

przyznania dotacji dla Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Krośnie na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego.

142/3197/20

07.04.2020 r.

wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego.

142/3198/20

07.04.2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr 119/2809/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2020 r.

142/3199/20

07.04.2020 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie rozwoju turystyki w 2020 roku.

142/3200/20

07.04.2020 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wielopole Skrzyńskie.

142/3201/20

07.04.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 133/3085/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984”.

142/3202/20

07.04.2020 r.

powierzenia realizacji założeń rozkładu jazdy pociągów edycji 2020/2021 na obszarze Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej (PKA).

142/3203/20

07.04.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

142/3204/20

07.04.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

142/3205/20

07.04.2020 r.

zmian w rozkładzie jazdy pociągów regionalnych edycji 2019/2020 na terenie Województwa Podkarpackiego.

142/3206/20

07.04.2020 r.

nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Województwa Podkarpackiego, nabytych w ramach projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”.

142/3207/20

07.04.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego /do czynności związanych z projektem „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”/.

142/3208/20

07.04.2020 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2019/2020.

142/3209/20

07.04.2020 r.

odwołania pełnomocnictwa i uchylenia uchwały Nr 359/7618/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 października 2017 roku w sprawie ustanowienia Pana Waldemara Rataja Pełnomocnikiem Województwa Podkarpackiego.

142/3210/20

07.04.2020 r.

wydania opinii do dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Frysztak na lata 2020 – 2023 z perspektywą do 2035”.

142/3211/20

07.04.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 124/2898/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”.

142/3212/20

07.04.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 124/2899/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”.

142/3213/20

07.04.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 124/2900/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2020”.

142/3214/20

07.04.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 124/2901/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 2020.

142/3215/20

07.04.2020 r.

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na przyjęcie darowizny.

142/3216/20

07.04.2020 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na odstąpienie od konieczności dokonania zbycia w drodze przetargu 4 głowic do aparatu KTG.

142/3217/20

07.04.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

142/3218/20

07.04.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

142/3219/20

07.04.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej swojej kategorii na terenie województwa podkarpackiego.

142/3220/20

07.04.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.