Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

142/3178/20

07.04.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 454/9479/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru Umowy o świadczenie usług eksperckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3179/20

07.04.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 44/1095/19 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie akceptacji Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2019/2020 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3180/20

07.04.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 44/1096/19 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2019/2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3181/20

07.04.2020 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3182/20

07.04.2020 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK. 05.01.00-18-0001/18 pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – etap I”, realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3183/20

07.04.2020 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/17 pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Leżajsk”, realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3184/20

07.04.2020 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK. 05.01.00-18-0033/17 pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334 R”, realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3185/20

07.04.2020 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK. 05.01.00-18-0034/17 pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski”, realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3186/20

07.04.2020 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0035/17 pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej nr 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3187/20

07.04.2020 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK. 05.01.00-18-0037/17 pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp.”, realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3188/20

07.04.2020 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK. 05.01.00-18-0039/17 pn. „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska”, realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3189/20

07.04.2020 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0040/17 pn. „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984”, realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3190/20

07.04.2020 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK. 05.01.00-18-0041/17 pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”, realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3191/20

07.04.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.01.00-18-0031/17 pn. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”, realizowanego przez Gminę Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3192/20

07.04.2020 r.

zmiany formy prawnej Beneficjenta z jednoosobowej działalności gospodarczej
pn. MARKO Dziki Władysław na jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pn. MARKO Dziki Władysław – Sp. z o.o. z siedzibą w Markowiźnie – realizującego projekt nr RPPK.03.01.00-18-0522/17 pn. „Budowa Farmy fotowoltaicznej Markowizna o mocy 1,98 MW wraz z infrastrukturą techniczną – Etap I i II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3193/20

07.04.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK. 03.01.00-18-0546/17 pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w Błędowej Tyczyńskiej”, realizowanego przez Polski Chleb Mieczysław Szpunar, w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3194/20

07.04.2020 r.

uruchomienia systemu zaliczkowego dla beneficjentów Osi Priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3195/20

07.04.2020 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 62/1523/19 z dnia 16 lipca 2019 r., w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

142/3196/20

07.04.2020 r.

przyznania dotacji dla Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Krośnie na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego.

142/3197/20

07.04.2020 r.

wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego.

142/3198/20

07.04.2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr 119/2809/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2020 r.

142/3199/20

07.04.2020 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie rozwoju turystyki w 2020 roku.

142/3200/20

07.04.2020 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wielopole Skrzyńskie.

142/3201/20

07.04.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 133/3085/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984”.

142/3202/20

07.04.2020 r.

powierzenia realizacji założeń rozkładu jazdy pociągów edycji 2020/2021 na obszarze Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej (PKA).

142/3203/20

07.04.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

142/3204/20

07.04.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

142/3205/20

07.04.2020 r.

zmian w rozkładzie jazdy pociągów regionalnych edycji 2019/2020 na terenie Województwa Podkarpackiego.

142/3206/20

07.04.2020 r.

nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Województwa Podkarpackiego, nabytych w ramach projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”.

142/3207/20

07.04.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego /do czynności związanych z projektem „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”/.

142/3208/20

07.04.2020 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2019/2020.

142/3209/20

07.04.2020 r.

odwołania pełnomocnictwa i uchylenia uchwały Nr 359/7618/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 października 2017 roku w sprawie ustanowienia Pana Waldemara Rataja Pełnomocnikiem Województwa Podkarpackiego.

142/3210/20

07.04.2020 r.

wydania opinii do dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Frysztak na lata 2020 – 2023 z perspektywą do 2035”.

142/3211/20

07.04.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 124/2898/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”.

142/3212/20

07.04.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 124/2899/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”.

142/3213/20

07.04.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 124/2900/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2020”.

142/3214/20

07.04.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 124/2901/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 2020.

142/3215/20

07.04.2020 r.

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na przyjęcie darowizny.

142/3216/20

07.04.2020 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na odstąpienie od konieczności dokonania zbycia w drodze przetargu 4 głowic do aparatu KTG.

142/3217/20

07.04.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

142/3218/20

07.04.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

142/3219/20

07.04.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej swojej kategorii na terenie województwa podkarpackiego.

142/3220/20

07.04.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3178_20.zip)Uchwała Nr 142_3178_20.zip[KZ] Karolina Ciołek2386 kB2020-04-27 10:172020-04-27 10:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3179_20.zip)Uchwała Nr 142_3179_20.zip[KZ] Karolina Ciołek2610 kB2020-04-27 10:182020-04-27 10:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3180_20.zip)Uchwała Nr 142_3180_20.zip[KZ] Karolina Ciołek4551 kB2020-04-27 10:182020-04-27 10:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3181_20.zip)Uchwała Nr 142_3181_20.zip[KZ] Karolina Ciołek9107 kB2020-04-27 10:182020-04-27 10:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3182_20.pdf)Uchwała Nr 142_3182_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek429 kB2020-04-27 10:192020-04-27 10:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3183_20.pdf)Uchwała Nr 142_3183_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek416 kB2020-04-27 10:192020-04-27 10:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3184_20.pdf)Uchwała Nr 142_3184_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek377 kB2020-04-27 10:192020-04-27 10:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3185_20.pdf)Uchwała Nr 142_3185_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek394 kB2020-04-27 10:192020-04-27 10:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3186_20.pdf)Uchwała Nr 142_3186_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek342 kB2020-04-27 10:192020-04-27 10:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3187_20.pdf)Uchwała Nr 142_3187_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek409 kB2020-04-27 10:202020-04-27 10:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3188_20.pdf)Uchwała Nr 142_3188_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek425 kB2020-04-27 10:202020-04-27 10:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3189_20.pdf)Uchwała Nr 142_3189_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek358 kB2020-04-27 10:202020-04-27 10:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3190_20.pdf)Uchwała Nr 142_3190_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek371 kB2020-04-27 10:202020-04-27 10:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3191_20.pdf)Uchwała Nr 142_3191_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek333 kB2020-04-27 10:212020-04-27 10:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3192_20.pdf)Uchwała Nr 142_3192_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek236 kB2020-04-27 10:212020-04-27 10:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3193_20.pdf)Uchwała Nr 142_3193_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek328 kB2020-04-27 10:212020-04-27 10:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3194_20.pdf)Uchwała Nr 142_3194_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek155 kB2020-04-27 10:212020-04-27 10:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3195_20.pdf)Uchwała Nr 142_3195_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek65 kB2020-04-27 10:212020-04-27 10:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3196_20.pdf)Uchwała Nr 142_3196_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek96 kB2020-04-27 10:222020-04-27 10:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3197_20.pdf)Uchwała Nr 142_3197_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek188 kB2020-04-27 10:222020-04-27 10:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3198_20.pdf)Uchwała Nr 142_3198_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek1067 kB2020-04-27 10:222020-04-27 10:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3199_20.pdf)Uchwała Nr 142_3199_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek247 kB2020-04-27 10:232020-04-27 10:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3200_20.pdf)Uchwała Nr 142_3200_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek60 kB2020-04-27 10:232020-04-27 10:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3201_20.pdf)Uchwała Nr 142_3201_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek62 kB2020-04-27 10:232020-04-27 10:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3202_20.pdf)Uchwała Nr 142_3202_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek411 kB2020-04-27 10:262020-04-27 10:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3203_20.pdf)Uchwała Nr 142_3203_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek90 kB2020-04-27 10:272020-04-27 10:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3204_20.pdf)Uchwała Nr 142_3204_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek71 kB2020-04-27 10:272020-04-27 10:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3205_20.pdf)Uchwała Nr 142_3205_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek77 kB2020-04-27 10:272020-04-27 10:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3206_20.zip)Uchwała Nr 142_3206_20.zip[KZ] Karolina Ciołek15089 kB2020-04-27 10:272020-04-27 10:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3207_20.pdf)Uchwała Nr 142_3207_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek58 kB2020-04-27 10:282020-04-27 10:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3208_20.pdf)Uchwała Nr 142_3208_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek80 kB2020-04-27 10:282020-04-27 10:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3209_20.pdf)Uchwała Nr 142_3209_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek46 kB2020-04-27 10:282020-04-27 10:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3210_20.pdf)Uchwała Nr 142_3210_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek50 kB2020-04-27 10:292020-04-27 10:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3211_20.pdf)Uchwała Nr 142_3211_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek162 kB2020-04-27 10:292020-04-27 10:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3212_20.pdf)Uchwała Nr 142_3212_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek159 kB2020-04-27 10:292020-04-27 10:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3213_20.pdf)Uchwała Nr 142_3213_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek164 kB2020-04-27 10:292020-04-27 10:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3214_20.pdf)Uchwała Nr 142_3214_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek166 kB2020-04-27 10:302020-04-27 10:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3215_20.pdf)Uchwała Nr 142_3215_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek59 kB2020-04-27 10:302020-04-27 10:30
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3216_20.pdf)Uchwała Nr 142_3216_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek66 kB2020-04-27 10:312020-04-27 10:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3217_20.pdf)Uchwała Nr 142_3217_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek147 kB2020-04-27 10:312020-04-27 10:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3218_20.pdf)Uchwała Nr 142_3218_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek92 kB2020-04-27 10:312020-04-27 10:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3219_20.pdf)Uchwała Nr 142_3219_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek774 kB2020-04-27 10:312020-04-27 10:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 142_3220_20.pdf)Uchwała Nr 142_3220_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek156 kB2020-04-27 10:312020-04-27 10:31