Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

144/3224/20

15.04.2020 r.

przyjęcia listy projektów strategicznych/ kluczowych rekomendowanych do objęcia wsparciem w ramach project pipeline.

144/3225/20

15.04.2020 r.

zmieniająca Uchwałę nr 20/430/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

144/3226/20

15.04.2020 r.

dalszego postępowania z projektem nr RPPK.03.01.00-18-0533/17, złożonym przez Park Energii Słonecznej Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Przemyślu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

144/3227/20

15.04.2020 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0001/17, pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy" realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno - Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

144/3228/20

15.04.2020 r.

zawarcia aneksu do Umowy nr OR-IV.273.2.54.2019 z dnia 8 listopada 2019 roku

144/3229/20

15.04.2020 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

144/3230/20

15.04.2020 r.

uchylenia Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

144/3231/20

15.04.2020 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.  

144/3232/20

15.04.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 126/2935/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2020 roku.

144/3233/20

15.04.2020 r.

zmian w rozkładzie jazdy pociągów regionalnych edycji 2019/2020 na terenie Województwa Podkarpackiego.

144/3234/20

15.04.2020 r.

przeznaczenia środków Funduszu Kolejowego przyznanych na 2021 r.

144/3235/20

15.04.2020 r.

ustanowienia Pana Waldemara Rataja Pełnomocnikiem Województwa Podkarpackiego.

144/3236/20

15.04.2020 r.

wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości przez Wojewódzką Stacje Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

144/3237/20

15.04.2020 r.

wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Podkarpackim a Państwową Szkołą Wyższą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

144/3238/20

15.04.2020 r.

rozwiązania za porozumieniem stron umowy o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

144/3239/20

15.04.2020 r.

ustalenia opłat za korzystanie ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu wchodzącego w skład Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

144/3240/20

15.04.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

144/3241/20

15.04.2020 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

144/3242/20

15.04.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania pośmiertnie Abrahamowi Izaakowi Segalowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

144/3243/20

15.04.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/332/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach będących we władaniu Klinicznego Szpitala Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

144/3244/20

15.04.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Jasienica Rosielna.