Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

146/3250/20

21.04.2020 r.

przyjęcia propozycji zmian RPO WP 2014-2020.

146/3251/20

21.04.2020 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

146/3252/20

21.04.2020 r.

wydłużenia terminów realizacji projektów: 1)nr RPPK.06.01.00-18-0003/17 pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Dębica poprzez budowę urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Latoszynie – miejsce muzykoterapii”, 2) nr RPPK.06.01.00-18-0005/17 pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Dębica poprzez budowę urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Latoszynie – ścieżki ruchowe”,3) nr RPPK.06.01.00-18-0006/17 pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Dębica poprzez budowę urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Latoszynie – Tężnia i Pijalnia” realizowanych przez Gminę Dębica w ramach osi priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

146/3253/20

21.04.2020 r.

odstąpienia od przyznania dofinansowania dla projektu nr RPPK.04.02.00-18-0003/19 pn. „Zakup środków trwałych celem zwiększenia możliwości przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji w stacji demontażu pojazdów w Przeworsku” planowanego do realizacji przez przedsiębiorstwo Robert Jaśkowiec „Impresja” w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

146/3254/20

21.04.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 62/1523/19 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/18 regionalna pomoc inwestycyjna).

146/3255/20

21.04.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

146/3256/20

21.04.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

146/3257/20

21.04.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

146/3258/20

21.04.2020 r.

powołania Rady Muzeum przy Muzeum Podkarpackim w Krośnie.

146/3259/20

21.04.2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

146/3260/20

21.04.2020 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 128/2990/20 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krótkoterminowych”.

146/3261/20

21.04.2020 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 128/2991/20 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej - z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych”.

146/3262/20

21.04.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

146/3263/20

21.04.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

146/3264/20

21.04.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 128/3000/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020.

146/3265/20

21.04.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 128/3001/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023.

146/3266/20

21.04.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 384/8101/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

146/3267/20

21.04.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 384/8102/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

146/3268/20

21.04.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadania: ”Zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. stołów operacyjnych, mobilnych aparatów RTG, aparatury endoskopowej do diagnostyki przewodu pokarmowego)”.

146/3269/20

21.04.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup ambulansu z wyposażeniem specjalistycznym dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”.

146/3270/20

21.04.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”.

146/3271/20

21.04.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”.

146/3272/20

21.04.2020 r.

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

146/3273/20

21.04.2020 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na użyczenie 7 samochodów Fiorino Cargo 1.4 B2 77KM E6D Bussines PRO.

146/3274/20

21.04.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

146/3275/20

21.04.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.