Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

148/3281/20

28.04.2020 r.

odwołania dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu.

148/3282/20

28.04.2020 r.

powołania dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu.

148/3283/20

28.04.2020 r.

udzielenia upoważnienia.

148/3284/20

28.04.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 454/9479/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru Umowy o świadczenie usług eksperckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.).

148/3285/20

28.04.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 118/2753/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia minimalnego wzoru umowy poręczenia na potrzeby zabezpieczania przez Beneficjentów prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

148/3286/20

28.04.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 234/4695/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rady Programowej Programu Strategicznego „Błękitny San” zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 273/5419/17 z dnia 14 lutego 2017 r., Nr 393/8211/18 z dnia 23 stycznia 2018 r. oraz Nr 48/1180/19 z dnia 28 maja 2019 r.

148/3287/20

28.04.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 234/4696/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rady Programowej Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 273/5420/17 z dnia 14 lutego 2017 r., Nr 393/8212/18 z dnia 23 stycznia 2018 r., Nr 399/8386/18 z dnia 20 lutego 2018 r. oraz Nr 48/1179/19 z dnia 28 maja 2019 r.

148/3288/20

28.04.2020 r.

zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

148/3289/20

28.04.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

148/3290/20

28.04.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

148/3291/20

28.04.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

148/3292/20

28.04.2020 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy i Miasta Ustrzyki Dolne.

148/3293/20

28.04.2020 r.

przekazania oświetlenia wybudowanego w ramach zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka” na rzecz Gminy Mielec.

148/3294/20

28.04.2020 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk – etap I.

148/3295/20

28.04.2020 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników POLREGIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

148/3296/20

28.04.2020 r.

wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników POLREGIO Sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zmiany Regulaminu Zgromadzenia Wspólników przyjętego Uchwałą nr 20 Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 czerwca 2018 r.

148/3297/20

28.04.2020 r.

zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. Wsparcie uczestnictwa w zdalnej edukacji w czasie pandemii Covid – 19 dla najbardziej potrzebujących uczniów z terenu województwa podkarpackiego.

148/3298/20

28.04.2020 r.

udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w 2020 roku.

148/3299/20

28.04.2020 r.

złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie zadania w ramach edukacji ekologicznej.

148/3300/20

28.04.2020 r.

wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu części nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 18.

148/3301/20

28.04.2020 r.

udzielenia upoważnienia.

148/3302/20

28.04.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r

148/3303/20

28.04.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r

148/3304/20

28.04.2020 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2045.

148/3305/20

28.04.2020 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

148/3306/20

28.04.2020 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2020 r.

148/3307/20

28.04.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 111/2653/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

148/3308/20

28.04.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli na zawiązanie partnerstwa i przystąpienia do realizacji projektu pn. „Das PerLen-Konzept - Making personal learning experiences possible and visible in a digital way” przez Województwo Podkarpackie/Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach Programu Erasmus+ Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne.

148/3309/20

28.04.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.