Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

156/3399/20

19.05.2020 r.

wyboru projektów z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 11/278/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

156/3400/20

19.05.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Siedliska” nr RPPK.03.01.00-18-0362/17 realizowanego przez B&G Raisen Przemysław Grzebyk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

156/3401/20

19.05.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0032/18 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii” realizowanego przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

156/3402/20

19.05.2020 r.

przyjęcia Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad w 2019 roku.

156/3403/20

19.05.2020 r.

przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Strategicznego „Błękitny San” w 2019 r.

156/3404/20

19.05.2020 r.

przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2020 roku.

156/3405/20

19.05.2020 r.

przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2020 roku.

156/3406/20

19.05.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 126/2935/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2020 roku.

156/3407/20

19.05.2020 r.

zmian w rozkładzie jazdy pociągów regionalnych edycji 2019/2020 na terenie Województwa Podkarpackiego.

156/3408/20

19.05.2020 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego” Spółka Akcyjna.

156/3409/20

19.05.2020 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2020 roku.

156/3410/20

19.05.2020 r.

wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o rozważenie możliwości współprowadzenia Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

156/3411/20

19.05.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim
Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

156/3412/20

19.05.2020 r.

przyjęcia protokołu z przebiegu i wyników konsultacji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do projektu uchwały w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zwieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krótkoterminowych”.

156/3413/20

19.05.2020 r.

przyjęcia protokołu z przebiegu i wyników konsultacji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do projektu uchwały w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej – z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych”.

156/3414/20

19.05.2020 r.

powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”.

156/3415/20

19.05.2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Podkarpackim a Państwową Szkołą Wyższą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

156/3416/20

19.05.2020 r.

zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno – ściekowa”.

156/3417/20

19.05.2020 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie izolatorium dla osób bezdomnych z woj. podkarpackiego” przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Dębica.

156/3418/20

19.05.2020 r.

powołania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim.

156/3419/20

19.05.2020 r.

zmiany uchwały nr 20/449/19 na wyrażenie zgody na zaangażowanie środków Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na realizację zadania publicznego – powierzenia prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego zmienionej uchwałą nr 107/2576/19 z dnia 17 grudnia 2019 r.

156/3420/20

19.05.2020 r.

wyboru Zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” – nabór II.

156/3421/20

19.05.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

156/3422/20

19.05.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 111/2653/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

156/3423/20

19.05.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie 19 m² powierzchni dachowej budynku „A” położonego w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 156_3399_20.pdf)Uchwała Nr 156_3399_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek4824 kB2020-05-26 10:342020-05-26 10:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 156_3400_20.pdf)Uchwała Nr 156_3400_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek1793 kB2020-05-26 10:352020-05-26 10:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 156_3401_20.pdf)Uchwała Nr 156_3401_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek1725 kB2020-05-26 10:352020-05-26 10:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 156_3402_20.pdf)Uchwała Nr 156_3402_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek35655 kB2020-05-26 10:352020-05-26 10:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 156_3403_20.pdf)Uchwała Nr 156_3403_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek10130 kB2020-05-26 10:352020-05-26 10:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 156_3404_20.pdf)Uchwała Nr 156_3404_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek621 kB2020-05-26 10:362020-05-26 10:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 156_3405_20.pdf)Uchwała Nr 156_3405_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek686 kB2020-05-26 10:362020-05-26 10:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 156_3406_20.pdf)Uchwała Nr 156_3406_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek760 kB2020-05-26 10:362020-05-26 10:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 156_3407_20.pdf)Uchwała Nr 156_3407_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek1864 kB2020-05-26 10:362020-05-26 10:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 156_3408_20.pdf)Uchwała Nr 156_3408_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek319 kB2020-05-26 10:362020-05-26 10:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 156_3409_20.pdf)Uchwała Nr 156_3409_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek4701 kB2020-05-26 10:372020-05-26 10:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 156_3410_20.pdf)Uchwała Nr 156_3410_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek1815 kB2020-05-26 10:372020-05-26 10:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 156_3411_20.pdf)Uchwała Nr 156_3411_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek415 kB2020-05-26 10:372020-05-26 10:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 156_3412_20.zip)Uchwała Nr 156_3412_20.zip[KZ] Karolina Ciołek5628 kB2020-05-26 10:372020-05-26 10:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 156_3413_20.pdf)Uchwała Nr 156_3413_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek1254 kB2020-05-26 10:372020-05-26 10:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 156_3414_20.pdf)Uchwała Nr 156_3414_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek844 kB2020-05-26 10:382020-05-26 10:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 156_3415_20.pdf)Uchwała Nr 156_3415_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek475 kB2020-05-26 10:382020-05-26 10:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 156_3416_20.pdf)Uchwała Nr 156_3416_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek2595 kB2020-05-26 10:382020-05-26 10:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 156_3417_20.pdf)Uchwała Nr 156_3417_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek439 kB2020-05-26 10:382020-05-26 10:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 156_3418_20.pdf)Uchwała Nr 156_3418_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek3566 kB2020-05-26 10:392020-05-26 10:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 156_3419_20.pdf)Uchwała Nr 156_3419_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek406 kB2020-05-26 10:392020-05-26 10:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 156_3420_20.pdf)Uchwała Nr 156_3420_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek2609 kB2020-05-26 10:392020-05-26 10:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 156_3421_20.pdf)Uchwała Nr 156_3421_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek1552 kB2020-05-26 10:392020-05-26 10:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 156_3422_20.pdf)Uchwała Nr 156_3422_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek5050 kB2020-05-26 10:402020-05-26 10:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 156_3423_20.pdf)Uchwała Nr 156_3423_20.pdf[KZ] Karolina Ciołek1148 kB2020-05-26 10:402020-05-26 10:40