Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

165/3499/20

09.06.2020 r.

sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w wyborze do dofinansowania projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej III Czysta energia, Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych, typu projektu: Budowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej, które będą spełniać standardy budownictwa pasywnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

165/3500/20

09.06.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0006/18 pn. „Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła” realizowanego przez Gminę Miasto Krosno w ramach osi priorytetowej III Czysta energia w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

165/3501/20

09.06.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0001/18 pn. ,,Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko” realizowanego przez Gminę i Miasto Nisko w  ramach osi priorytetowej III Czysta energia w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

165/3502/20

09.06.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0012/18 pn. „Czyste powietrze w Gminie Miasto Leżajsk. Program wymiany źródeł ciepła” realizowanego przez Gminę Miasto Leżajsk w ramach osi priorytetowej III Czysta energia w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

165/3503/20

09.06.2020 r.

przyjęcia Stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zmian w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego.

165/3504/20

09.06.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa w przedmiocie wydawania uzgodnień i opinii w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego.

165/3505/20

09.06.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

165/3506/20

09.06.2020 r.

zaopiniowania wniosku Pana Witolda Olszewskiego - WIERTCONSULTING Sp. z o.o. (ul. Trzebiatowska 29a, 60-432 Poznań), pełnomocnika inwestora - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa) z dnia 21 maja 2020 r., znak: 283/WO/2020.

165/3507/20

09.06.2020 r.

zatwierdzenia Planu poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w latach 2020 – 2024.

165/3508/20

09.06.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 124/2903/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2020 roku.

165/3509/20

09.06.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 124/2904/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2020 roku.

165/3510/20

09.06.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 59/1433/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

165/3511/20

09.06.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

165/3512/20

09.06.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

165/3513/20

09.06.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

165/3514/20

09.06.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

165/3515/20

09.06.2020 r.

przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

165/3516/20

09.06.2020 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

165/3517/20

09.06.2020 r.

określenia limitów stypendiów dla słuchaczy medyczno-społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego.

165/3518/20

09.06.2020 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie realizacji projektu „Przestrzeń Dziedzictwa”.  

165/3519/20

09.06.2020 r.

wyrażenia zgody na najem powierzchni w budynku położonym w Krośnie przy ul. Tysiąclecia 7.

165/3520/20

09.06.2020 r.

zbycia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości gruntowej.

165/3521/20

09.06.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

165/3522/20

09.06.2020 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2020 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

165/3523/20

09.06.2020 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2020 roku zadań publicznych określonych w  Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020.

165/3524/20

09.06.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

165/3525/20

09.06.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2020.