Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot- w sprawie:

167/3527/20

16.06.2020 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.01.00-18-0002/17 pn. „System ochrony lasów przed pożarami w Nadleśnictwie Leżajsk”, realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Leżajsk, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

167/3528/20

16.06.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 142/3192/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany formy prawnej Beneficjenta z jednoosobowej działalności gospodarczej pn. MARKO Dziki Władysław na jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pn. MARKO Dziki Władysław – Sp. z o.o. z siedzibą w Markowiźnie – realizującego projekt nr RPPK.03.01.00-18-0522/17 pn. „Budowa Farmy fotowoltaicznej Markowizna o mocy 1,98 MW wraz z infrastrukturą techniczną – Etap I i II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

167/3529/20

16.06.2020 r.

zmiany składu osobowego Zespołu Zarządzania Projektem dla projektu pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

167/3530/20

16.06.2020 r.

przyjęcia do realizacji Strategii rozwoju i komunikacji marketingowej turystyki województwa podkarpackiego na lata 2020-2025.

167/3531/20

16.06.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

167/3532/20

16.06.2020 r.

przyznania indywidualnych i zbiorowych dorocznych nagród finansowych Marszałka Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury, ochronę dziedzictwa narodowego.

167/3533/20

16.06.2020 r.

współorganizacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2020.

167/3534/20

16.06.2020 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

167/3535/20

16.06.2020 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

167/3536/20

16.06.2020 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

167/3537/20

16.06.2020 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT Spółka Akcyjna.

167/3538/20

16.06.2020 r.

powołania Komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2020 roku.

167/3539/20

16.06.2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.

167/3540/20

16.06.2020 r.

udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w 2020 roku.

167/3541/20

16.06.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do złożenia jako partner wniosku o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca międzynarodowa, numer naboru POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20.

167/3542/20

16.06.2020 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na nabycie aparatury i sprzętu medycznego.

167/3543/20

16.06.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

167/3544/20

16.06.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

167/3545/20

16.06.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Profesjonalne przywództwo w EDUKACJI - rozwijanie kompetencji kadry kierowniczej systemu oświaty w województwie podkarpackim.”

167/3546/20

16.06.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu.