Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot- w sprawie:

170/3556/20

23.06.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 100/2363/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2020 rok.

170/3557/20

23.06.2020 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym dla typu projektów: Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno – rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu RPO WP na lata 2014-2020.

170/3558/20

23.06.2020 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla typu projektów: Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno – rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu RPO WP na lata 2014-2020.

170/3559/20

23.06.2020 r.

wyboru projektów z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 11/278/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

170/3560/20

23.06.2020 r.

uruchomienia systemu zaliczkowego dla przedsiębiorców realizujących projekty w Osiach Priorytetowych II - VI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

170/3561/20

23.06.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0016/17 pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

170/3562/20

23.06.2020 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

170/3563/20

23.06.2020 r.

zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.01.00-IZ.00-18-003/20 przyjętego Uchwałą Nr 136/3123/20 z dnia 24 marca 2020 r.

170/3564/20

23.06.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 136/3124/20 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.01.00-IZ.00-18-003/20.

170/3565/20

23.06.2020 r.

zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Prace B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 - nabór nr RPPK.01.02.00-IZ.00-18-013/19 (edycja V).

170/3566/20

23.06.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 124/2905/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2020 roku.

170/3567/20

23.06.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 124/2903/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2020 roku.

170/3568/20

23.06.2020 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy i Miasta Radomyśl Wielki.

170/3569/20

23.06.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

170/3570/20

23.06.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

170/3571/20

23.06.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

170/3572/20

23.06.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

170/3573/20

23.06.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

170/3574/20

23.06.2020 r.

pełnomocnictwa do występowania przed Urzędem Transportu Kolejowego. 

170/3575/20

23.06.2020 r.

pełnomocnictwa do występowania do terenowych organów Transportowego Dozoru Technicznego.

170/3576/20

23.06.2020 r.

ustanowienia Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów” dla najlepszych organizacji działających na terenie województwa podkarpackiego.

170/3577/20

23.06.2020 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

170/3578/20

23.06.2020 r.

wystąpienia do Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzgodnienie powołania na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie bez przeprowadzania konkursu.

170/3579/20

23.06.2020 r.

wystąpienia do Prezydenta Miasta Rzeszowa o zmianę treści umowy której przedmiotem jest utworzenie instytucji kultury Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

170/3580/20

23.06.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi ds. projektów Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

170/3581/20

23.06.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

170/3582/20

23.06.2020 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

170/3583/20

23.06.2020 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

170/3584/20

23.06.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli”.

170/3585/20

23.06.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

170/3586/20

23.06.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 111/2653/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

170/3587/20

23.06.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

170/3588/20

23.06.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.