Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

179/3686/20

14.07.2020 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

179/3687/20

14.07.2020 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 62/1523/19 z dnia 16 lipca 2019 r., w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

179/3688/20

14.07.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu za 2019 r.

179/3689/20

14.07.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie za 2019 r.

179/3690/20

14.07.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu za 2019 r.

179/3691/20

14.07.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie za 2019 r.

179/3692/20

14.07.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

179/3693/20

14.07.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

179/3694/20

14.07.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

179/3695/20

14.07.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

179/3696/20

14.07.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

179/3697/20

14.07.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

179/3698/20

14.07.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 124/2905/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2020 roku.

179/3699/20

14.07.2020 r.

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2020-2023 z Perspektywą do roku 2027.

179/3700/20

14.07.2020 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

179/3701/20

14.07.2020 r.

zmiany Uchwały nr 152/3374/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 maja 2020 r., zmienionej Uchwałą nr 173/3617/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2020 r.

179/3702/20

14.07.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 150/3337/20 z dnia 5 maja 2020 r. o podziale środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2020 (z późn. zm.).

179/3703/20

14.07.2020 r.

udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w 2020 roku.

179/3704/20

14.07.2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

179/3705/20

14.07.2020 r.

przyznania/nieprzyznania uczelniom dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2020 roku.

179/3706/20

14.07.2020 r.

odpłatności za udział w wypoczynku letnim.

179/3707/20

14.07.2020 r.

przedstawienia korekt sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2019.

179/3708/20

14.07.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

179/3709/20

14.07.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

179/3710/20

14.07.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

179/3711/20

14.07.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

179/3712/20

14.07.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

179/3713/20

14.07.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

179/3714/20

14.07.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

179/3715/20

14.07.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

179/3716/20

14.07.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

179/3717/20

14.07.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

179/3718/20

14.07.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

179/3719/20

14.07.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie.

179/3720/20

14.07.2020 r.

zgody na czasowe przeniesienie poza teren Muzeum eksponatów muzealnych pochodzących ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

179/3721/20

14.07.2020 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na zmianę wierzyciela.

179/3722/20

14.07.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

179/3723/20

14.07.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

179/3724/20

14.07.2020 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2045.

179/3725/20

14.07.2020 r.

przyjęcia wzoru znaku graficznego - logo dla usługi „Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna” realizowanej jako kolejowe przewozy aglomeracyjne na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz powiązanych funkcjonalnie ościennych Gmin.

179/3726/20

14.07.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

179/3727/20

14.07.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.