Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

182/3771/20

28.07.2020 r.

rozwiązania umowy nr RPPK.04.01.00-18-0032/19-00 z dnia 26 marca 2020 r. o dofinansowanie projektu „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Frysztak” realizowanego przez Gminę Frysztak w ramach działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

182/3772/20

28.07.2020 r.

zatwierdzenia raportu kwartalnego dotyczącego nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

182/3773/20

28.07.2020 r.

wydania opinii dla decyzji lokalizacyjnej inwestycji pn. „Rozbiórka i budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 MOP 5,5 MPa relacji Wygoda – Warzyce w miejscowości Pilzno”.

182/3774/20

28.07.2020 r.

wydania opinii dla decyzji lokalizacyjnej zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie odwiertów Mirocin 66K, 67K, 68K, 69K – KGZ Jodłówka”.

182/3775/20

28.07.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 124/2903/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2020 roku.

182/3776/20

28.07.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 126/2935/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2020 roku.

182/3777/20

28.07.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

182/3778/20

28.07.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

182/3779/20

28.07.2020 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2020 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

182/3780/20

28.07.2020 r.

wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej POLREGIO Sp. z o.o.

182/3781/20

28.07.2020 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

182/3782/20

28.07.2020 r.

zmiany uchwały nr 100/2389/19 z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw przyznawania statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

182/3783/20

28.07.2020 r.

uchylenia Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2020 r. Nr 173/3613/20 w sprawie przyjęcia wzoru umowy i sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze województwa podkarpackiego.

182/3784/20

28.07.2020 r.

udzielenia pożyczki Muzeum Okręgowemu w Rzeszowie.

182/3785/20

28.07.2020 r.

udzielenia pożyczki Muzeum Okręgowemu w Rzeszowie.

182/3786/20

28.07.2020 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

182/3787/20

28.07.2020 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

182/3788/20

28.07.2020 r.

udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w 2020 roku.

182/3789/20

28.07.2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

182/3790/20

28.07.2020 r.

udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

182/3791/20

28.07.2020 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

182/3792/20

28.07.2020 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

182/3793/20

28.07.2020 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

182/3794/20

28.07.2020 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

182/3795/20

28.07.2020 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

182/3796/20

28.07.2020 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

182/3797/20

28.07.2020 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

182/3798/20

28.07.2020 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

182/3799/20

28.07.2020 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

182/3800/20

28.07.2020 r.

udzielenia upoważnienia.

182/3801/20

28.07.2020 r.

powołania Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

182/3802/20

28.07.2020 r.

odmowy wypłaty całości pomocy oraz wypowiedzenia umowy o przyznaniu pomocy Nr 00250-6935-UM0910387/17.

182/3803/20

28.07.2020 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup ureterorenoskopu z dodatkowym wyposażeniem.

182/3804/20

28.07.2020 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ na udostępnienie oraz późniejsze przekazanie Wojewodzie Podkarpackiemu radiowych stacji retransmisyjnych na potrzeby prowadzenia jednej dyspozytorni medycznej w województwie podkarpackim.

182/3805/20

28.07.2020 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.

182/3806/20

28.07.2020 r.

przyjęcia Regulaminu udzielenia grantu i ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

182/3807/20

28.07.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

182/3808/20

28.07.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

182/3809/20

28.07.2020 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2020 r.

182/3810/20

28.07.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Komańcza.

182/3811/20

28.07.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Miasta i Gminy Zagórz.

182/3812/20

28.07.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

182/3813/20

28.07.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

182/3814/20

28.07.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

182/3815/20

28.07.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie.

182/3816/20

28.07.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Podkarpackiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

182/3817/20

28.07.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

182/3818/20

28.07.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie jako Lidera do realizacji projektu grantowego pn. „Kooperacja o wymiarze europejskim, Model Kooperacji poszerzony o standardy włoskie”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, w ramach projektu pn. „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, realizowanego przez Fundację „Fundusz Współpracy”.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3771_20.pdf)Uchwała Nr 182_3771_20.pdf168 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3772_20.pdf)Uchwała Nr 182_3772_20.pdf73 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3773_20.pdf)Uchwała Nr 182_3773_20.pdf125 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3774_20.pdf)Uchwała Nr 182_3774_20.pdf105 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3775_20.pdf)Uchwała Nr 182_3775_20.pdf124 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3776_20.pdf)Uchwała Nr 182_3776_20.pdf133 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3777_20.pdf)Uchwała Nr 182_3777_20.pdf73 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3778_20.pdf)Uchwała Nr 182_3778_20.pdf70 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3779_20.pdf)Uchwała Nr 182_3779_20.pdf159 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3780_20.pdf)Uchwała Nr 182_3780_20.pdf41 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3781_20.pdf)Uchwała Nr 182_3781_20.pdf61 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3782_20.pdf)Uchwała Nr 182_3782_20.pdf61 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3783_20.pdf)Uchwała Nr 182_3783_20.pdf54 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3784_20.pdf)Uchwała Nr 182_3784_20.pdf38 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3784_20.pdf)Uchwała Nr 182_3784_20.pdf38 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3785_20.pdf)Uchwała Nr 182_3785_20.pdf41 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3786_20.pdf)Uchwała Nr 182_3786_20.pdf59 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3787_20.pdf)Uchwała Nr 182_3787_20.pdf65 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3788_20.pdf)Uchwała Nr 182_3788_20.pdf107 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3789_20.pdf)Uchwała Nr 182_3789_20.pdf186 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3790_20.pdf)Uchwała Nr 182_3790_20.pdf270 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3791_20.pdf)Uchwała Nr 182_3791_20.pdf54 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3792_20.pdf)Uchwała Nr 182_3792_20.pdf56 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3793_20.pdf)Uchwała Nr 182_3793_20.pdf54 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3794_20.pdf)Uchwała Nr 182_3794_20.pdf55 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3795_20.pdf)Uchwała Nr 182_3795_20.pdf55 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3796_20.pdf)Uchwała Nr 182_3796_20.pdf55 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3797_20.pdf)Uchwała Nr 182_3797_20.pdf54 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3798_20.pdf)Uchwała Nr 182_3798_20.pdf55 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3799_20.pdf)Uchwała Nr 182_3799_20.pdf54 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3800_20.pdf)Uchwała Nr 182_3800_20.pdf137 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3801_20.pdf)Uchwała Nr 182_3801_20.pdf82 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3802_20.pdf)Uchwała Nr 182_3802_20.pdf265 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3803_20.pdf)Uchwała Nr 182_3803_20.pdf55 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3804_20.pdf)Uchwała Nr 182_3804_20.pdf55 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3805_20.pdf)Uchwała Nr 182_3805_20.pdf136 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3806_20.zip)Uchwała Nr 182_3806_20.zip2585 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3807_20.pdf)Uchwała Nr 182_3807_20.pdf154 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3808_20.pdf)Uchwała Nr 182_3808_20.pdf126 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3809_20.pdf)Uchwała Nr 182_3809_20.pdf515 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3810_20.pdf)Uchwała Nr 182_3810_20.pdf154 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3811_20.pdf)Uchwała Nr 182_3811_20.pdf153 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3812_20.pdf)Uchwała Nr 182_3812_20.pdf145 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3813_20.pdf)Uchwała Nr 182_3813_20.pdf151 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3814_20.pdf)Uchwała Nr 182_3814_20.pdf805 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3815_20.pdf)Uchwała Nr 182_3815_20.pdf613 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3816_20.pdf)Uchwała Nr 182_3816_20.pdf602 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3817_20.pdf)Uchwała Nr 182_3817_20.pdf1032 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 182_3818_20.pdf)Uchwała Nr 182_3818_20.pdf265 kB