Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

191/3931/20

24.08.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Sanockiego.

191/3932/20

24.08.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2020.

191/3933/20

24.08.2020 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w zakresie przygotowania i przyszłej realizacji zadania pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”.

191/3934/20

24.08.2020 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w zakresie niewykonywania ustawowych obowiązków związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 896 na odcinku Lutowiska – Czarna.

191/3935/20

24.08.2020 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.