Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

195/3982/20

01.09.2020 r.

zawarcia z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej Aneksu nr 5 do Porozumienia z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Nr RPPK/06/2015 (z późn. zm.).

195/3983/20

01.09.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

195/3984/20

01.09.2020 r.

rozpatrzenia protestu.

195/3985/20

01.09.2020 r.

zmiany Regulaminu Naboru Wniosków o umieszczenie w Wykazie Niezależnych Doradców w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” wraz z załącznikami.

195/3986/20

01.09.2020 r.

zmiany regulaminu Naboru Wniosków o Kwalifikację Dostawców Usług oraz Walidację Usług w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” wraz z załącznikami.

195/3987/20

01.09.2020 r.

zmiany Regulaminu udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” wraz z załącznikami.

195/3988/20

01.09.2020 r.

ustalania zasad udostępniania planowanego do wybudowania zaplecza technicznego w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego.

195/3989/20

01.09.2020 r.

zawarcia aneksu nr 9 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/53/14 z dnia 11 kwietnia 2014 r., dotyczącej realizacji projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

195/3990/20

01.09.2020 r.

wykonania działań promocyjnych podczas Superpucharu Mistrzów Polski 2020.

195/3991/20

01.09.2020 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie realizacji projektu „Przestrzeń Dziedzictwa”.  

195/3992/20

01.09.2020 r.

współorganizacji Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha.

195/3993/20

01.09.2020 r.

Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2020/2021.

195/3994/20

01.09.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań mających na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w 2020 roku.

195/3995/20

01.09.2020 r.

udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w 2020 roku.

195/3996/20

01.09.2020 r.

wydania opinii do projektu dokumentu „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Grodzisko Dolne na lata 2015 – 2029”.

195/3997/20

01.09.2020 r.

przywrócenia terminu na dokonanie określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy.

195/3998/20

01.09.2020 r.

przyznania grantów w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

195/3999/20

01.09.2020 r.

udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

195/4000/20

01.09.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.