Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

197/4042/20

11.09.2020 r.

powołania dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

197/4043/20

11.09.2020 r.

odwołania powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

197/4044/20

11.09.2020 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

197/4045/20

11.09.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 182/3779/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2020 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

197/4046/20

11.09.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

197/4047/20

11.09.2020 r.

przyznania grantów w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

197/4048/20

11.09.2020 r.

przyjęcia założeń i zasad oraz trybu prac nad opracowaniem projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 rok.