Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot- w sprawie:

199/4050/20

15.09.2020 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0034/16 pn. „Podkarpacki system e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2)”, realizowanego przez Województwo Podkarpackie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

199/4051/20

15.09.2020 r.

zmiany uchwały nr 333/7164/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwałą nr 340/7331/17 z dnia 19 września 2017 r., uchwałą nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r., uchwałą nr 452/9442/18 z dnia 10 lipca 2018 r., uchwałą nr 485/10258/18 z dnia 23 października 2018 r., uchwałą nr 3/44/18 z dnia 27 listopada 2018 r., uchwałą nr 62/1518/19 z dnia 16 lipca 2019 r., uchwałą nr 63/1575/19 z dnia 23 lipca 2019 r., uchwałą nr 69/1810/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. oraz uchwałą nr 75/1958/19 z dnia 17 września 2019 r.

199/4052/20

15.09.2020 r.

rozwiązania umowy nr RPPK.03.02.00-18-0030/18-00 z dnia 26 października 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp.” realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, działanie 3.2 „Modernizacja energetyczna budynków” – budynki ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

199/4053/20

15.09.2020 r.

rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjenta RINGPOL WALDEMAR KUBIAK oraz zmiany Uchwały Nr 133/3064/20 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-006/19 pomoc de minimis).

199/4054/20

15.09.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

199/4055/20

15.09.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 126/2935/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2020 roku.

199/4056/20

15.09.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

199/4057/20

15.09.2020 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2020 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

199/4058/20

15.09.2020 r.

udzielenia pożyczki Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie.

199/4059/20

15.09.2020 r.

udzielenia pożyczki Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie.

199/4060/20

15.09.2020 r.

powołania Kapituły konkursu „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego.

199/4061/20

15.09.2020 r.

przyznania nagrody rocznej dla p.o. dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

199/4062/20

15.09.2020 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2020/2021.

199/4063/20

15.09.2020 r.

wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć stacjonarnych i wprowadzenie nauczania w formie hybrydowej w Zespole Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

199/4064/20

15.09.2020 r.

powołania Komisji Opiniujących wnioski o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu „Nie zagubić talentu”.

199/4065/20

15.09.2020 r.

wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych w ramach zadania: Organizacja, współudział i uczestnictwo w konkursach, szkoleniach i konferencjach o tematyce rolniczej.

199/4066/20

15.09.2020 r.

przyznania grantów w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

199/4067/20

15.09.2020 r.

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na zbycie w drodze przetargu.

199/4068/20

15.09.2020 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na przyjęcie darowizny.

199/4069/20

15.09.2020 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

199/4070/20

15.09.2020 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

199/4071/20

15.09.2020 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

199/4072/20

15.09.2020 r.

przyjęcia do realizacji dokumentu pn. „Rewitalizacja strategii marki województwa podkarpackiego. Wytyczne do wdrażania marki w latach 2020 – 2025”.

199/4073/20

15.09.2020 r.

wykonania działań promocyjnych podczas wydarzenia pn. Kongres Profesjonalistów PR 2020, który odbędzie się w Rzeszowie, w dniach 24-25 września 2020 r.

199/4074/20

15.09.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

199/4075/20

15.09.2020 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

199/4076/20

15.09.2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia założeń i zasad oraz trybu prac nad opracowaniem projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 rok.

199/4077/20

15.09.2020 r.

przekazania Marszałkowi Województwa Podkarpackiego uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

199/4078/20

15.09.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej - z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych”.

199/4079/20

15.09.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krótkoterminowych”.