Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

206/4151/20

29.09.2020 r.

przyjęcia projektu zaktualizowanego Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

206/4152/20

29.09.2020 r.

zawarcia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie Aneksu Nr 4 do Porozumienia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

206/4153/20

29.09.2020 r.

zawarcia ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Aneksu Nr 3 do Porozumienia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

206/4154/20

29.09.2020 r.

zmiany: Uchwały Nr 342/7353/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.), Uchwały Nr 393/8209/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.), Uchwały Nr 241/4854/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o Finansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
I Osi Priorytetowej - Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 - Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.2 - Instrumenty Finansowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.).

206/4155/20

29.09.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

206/4156/20

29.09.2020 r.

zmieniająca uchwałę 152/3358/20 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Zasad wsparcia w ramach pomocy technicznej RPO WP 2014-2020 realizacji przedsięwzięć w formule project pipeline.

206/4157/20

29.09.2020 r.

zasad udzielania zaliczek beneficjentom realizującym projekty w osiach priorytetowych II -VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

206/4158/20

29.09.2020 r.

rozwiązania umowy nr RPPK.03.03.02-18-0008/18-00 z dnia 27 czerwca 2019 r. o dofinansowanie projektu pn. „Ekologiczne Partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów – redukcja emisji” realizowanego przez Gminę Pawłosiów w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

206/4159/20

29.09.2020 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0023/17 pn. „Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w Uzdrowisku Horyniec Sp. z o.o. poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego - schorzeń neurologicznych i kardiologicznych oraz rozbudowę sanatorium Jawor” i nr RPPK.06.01.00-18-0024/17 pn. „Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w Uzdrowisku Horyniec Sp. z o.o. poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu” realizowanych przez Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o., w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

206/4160/20

29.09.2020 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

206/4161/20

29.09.2020 r.

zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.01.00-IZ.00-18-003/20 przyjętego Uchwałą Nr 136/3123/20 z dnia 24 marca 2020 r. z późn. zm.

206/4162/20

29.09.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 136/3124/20 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.01.00-IZ.00-18-003/20 z późn. zm.

206/4163/20

29.09.2020 r.

rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjenta Żak Krzysztof „Świat Srebra i Złota” oraz zmiany Uchwały Nr 32/831/19 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-004/18 pomoc de minimis).

206/4164/20

29.09.2020 r.

udzielenia upoważnienia do dysponowania rachunkiem bankowym w BGK przeznaczonym do realizacji polityki wyjścia z IIF.

206/4165/20

29.09.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2020 r. realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nadzorowanych przez Departament Gospodarki Regionalnej.

206/4166/20

29.09.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2020 r. realizowanych przez Biuro Informacji o Funduszach Europejskich.

206/4167/20

29.09.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

206/4168/20

29.09.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

206/4169/20

29.09.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

206/4170/20

29.09.2020 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia kategorii drogi gminnej swojej kategorii celem zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych na terenie Miasta Tarnobrzeg.

206/4171/20

29.09.2020 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia kategorii drogi gminnej swojej kategorii celem zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych na terenie Miasta Tarnobrzeg.

206/4172/20

29.09.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

206/4173/20

29.09.2020 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa”.

206/4174/20

29.09.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 41/2019/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru umowy w sprawie integracji systemu informatycznego Jednostki z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej – RCIM.

206/4175/20

29.09.2020 r.

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego zadania pn. „Zakup ambulansów transportowych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”.

206/4176/20

29.09.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

206/4177/20

29.09.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 122/2851/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wyboru zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” – nabór I (z późn. zm.).

206/4178/20

29.09.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 156/3420/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wyboru zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” – nabór II.

206/4179/20

29.09.2020 r.

przedstawienia korekt informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2020 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa.

206/4180/20

29.09.2020 r.

wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody na powołanie pani Bożeny Jandy na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie bez przeprowadzania konkursu oraz do właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję stowarzyszeń zawodowych i twórczych w celu zasięgnięcia opinii o powołaniu.

206/4181/20

29.09.2020 r.

pozbawienia zawodników stypendium sportowego.

206/4182/20

29.09.2020 r.

powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

206/4183/20

29.09.2020 r.

powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

206/4184/20

29.09.2020 r.

powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

206/4185/20

29.09.2020 r.

powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

206/4186/20

29.09.2020 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności tradycyjnej jako dziedzictwa kulturalnego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

206/4187/20

29.09.2020 r.

ponownego rozpatrzenia sprawy.

206/4188/20

29.09.2020 r.

przywrócenia terminu na dokonanie określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy.

206/4189/20

29.09.2020 r.

zabezpieczenia środków na organizację Konkursów dla uczniów i szkół.

206/4190/20

29.09.2020 r.

ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

206/4191/20

29.09.2020 r.

zmieniająca uchwałę nr 337/7241/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej” oraz powołania Kapituły konkursu.

206/4192/20

29.09.2020 r.

zmiany Uchwały Nr 192/3966/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia grantu i ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

206/4193/20

29.09.2020 r.

przyznania grantu w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

206/4194/20

29.09.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

206/4195/20

29.09.2020 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2020 r.

206/4196/20

29.09.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2020.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4151_20.pdf)Uchwała Nr 206_4151_20.pdf4885 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4152_20.pdf)Uchwała Nr 206_4152_20.pdf674 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4153_20.pdf)Uchwała Nr 206_4153_20.pdf633 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4154_20.pdf)Uchwała Nr 206_4154_20.pdf983 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4155_20.pdf)Uchwała Nr 206_4155_20.pdf598 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4156_20.pdf)Uchwała Nr 206_4156_20.pdf352 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4157_20.pdf)Uchwała Nr 206_4157_20.pdf258 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4158_20.pdf)Uchwała Nr 206_4158_20.pdf134 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4159_20.pdf)Uchwała Nr 206_4159_20.pdf386 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4160_20.pdf)Uchwała Nr 206_4160_20.pdf659 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4161_20.pdf)Uchwała Nr 206_4161_20.pdf2629 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4162_20.pdf)Uchwała Nr 206_4162_20.pdf264 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4163_20.pdf)Uchwała Nr 206_4163_20.pdf249 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4164_20.pdf)Uchwała Nr 206_4164_20.pdf101 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4165_20.pdf)Uchwała Nr 206_4165_20.pdf446 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4166_20.pdf)Uchwała Nr 206_4166_20.pdf114 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4167_20.pdf)Uchwała Nr 206_4167_20.pdf72 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4168_20.pdf)Uchwała Nr 206_4168_20.pdf72 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4169_20.pdf)Uchwała Nr 206_4169_20.pdf73 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4170_20.pdf)Uchwała Nr 206_4170_20.pdf40 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4171_20.pdf)Uchwała Nr 206_4171_20.pdf42 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4172_20.pdf)Uchwała Nr 206_4172_20.pdf57 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4173_20.pdf)Uchwała Nr 206_4173_20.pdf50 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4174_20.pdf)Uchwała Nr 206_4174_20.pdf755 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4175_20.pdf)Uchwała Nr 206_4175_20.pdf51 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4176_20.pdf)Uchwała Nr 206_4176_20.pdf688 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4177_20.pdf)Uchwała Nr 206_4177_20.pdf149 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4178_20.pdf)Uchwała Nr 206_4178_20.pdf171 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4179_20.pdf)Uchwała Nr 206_4179_20.pdf465 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4180_20.pdf)Uchwała Nr 206_4180_20.pdf348 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4181_20.pdf)Uchwała Nr 206_4181_20.pdf49 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4182_20.pdf)Uchwała Nr 206_4182_20.pdf107 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4183_20.pdf)Uchwała Nr 206_4183_20.pdf53 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4184_20.pdf)Uchwała Nr 206_4184_20.pdf51 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4185_20.pdf)Uchwała Nr 206_4185_20.pdf59 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4186_20.pdf)Uchwała Nr 206_4186_20.pdf48 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4187_20.pdf)Uchwała Nr 206_4187_20.pdf1161 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4188_20.pdf)Uchwała Nr 206_4188_20.pdf47 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4189_20.pdf)Uchwała Nr 206_4189_20.pdf64 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4190_20.pdf)Uchwała Nr 206_4190_20.pdf99 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4191_20.zip)Uchwała Nr 206_4191_20.zip674 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4192_20.pdf)Uchwała Nr 206_4192_20.pdf127 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4193_20.pdf)Uchwała Nr 206_4193_20.pdf130 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4194_20.pdf)Uchwała Nr 206_4194_20.pdf274 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4195_20.pdf)Uchwała Nr 206_4195_20.pdf502 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 206_4196_20.pdf)Uchwała Nr 206_4196_20.pdf172 kB